Sponsorlu Bağlantılar

kuyruklu y?ld?z,halley kuyruklu y?ld?z?,Kuyruklu Y?ld?zlar?n Niçin Kuyruklar? Var

Kuyruklu y?ld?zlar?n di?er gökcisimlerinden farkl? ve gizemli ?ekilleri, aniden ortaya ç?k?p bir süre sonra yok olmalar?, onlar?n tarih boyunca insanlar taraf?ndan Tanr?lar?n habercileri olarak alg?lanmalar?na yol açm??t?r. Onlar?n ölüm ve felaket habercileri olduklar?na, kurakl?k, sel, açl?k gibi büyük do?al afetlerin ve salg?n hastal?klar?n hatta her iki dünya sava??n?n da o s?ralarda görülen kuyruklu y?ld?zlardan kaynakland???na inan?lm??t?r. Milattan önce 43 y?l?nda Sezar’?n ölümünden sonra çok parlak bir kuyruklu y?ld?z görüldü ve onun Roma imparatorunun gö?e yükselen ruhu oldu?una inan?ld?. Böylece kuyruklu y?ld?zlardan ünlü ki?ilerin ölüm haberlerini almak gibi bir bo? inanç daha yerle?ti. Bilim insanlar? Güne? sistemimizden çok uzakta ama yine Güne? çekimine ba?l? olarak bir yörüngede dönen, her birinin kütlesi ve boyutu dünyam?zdan çok az olan kirli kar topu ?eklinde milyarlarca kuyruklu y?ld?z oldu?una inan?yorlar.
Bu görü?e göre ba?lang?çta görkemli kuyruklar? olmayan bu gök cisimlerinden baz?lar? sistem içindeki kar??l?kl? çekim güçleri nedeni ile Güne?’e do?ru hareket etmeye ba?l?yorlar.
Güne?’e yakla?t?kça, d?? katmanlar?nda donmu? halde bulunan uçucu gazlar (karbondioksit, su, metan amonyum, vb.) h?zla buharla?maya ba?l?yor. Güne?’e yakla?t?kça cismin etraf?n? gaz bulutu olarak sar?yorlar.
Güne? yüzeyinde devaml? patlamalar oldu?undan ve uzaya büyük h?zlarla gaz bulutlar? f?rlat?ld???ndan, cisim Güne?’e iyice yakla?t???nda bunlar?n etki alan?na giriyor ve etraf?ndaki gaz bulutu Güne?’in tersi yöne do?ru savrularak bir kuyruk görünümünü olu?turuyor. Bu nedenle kuyruklu y?ld?zlar?n kuyruklar?n?n yönleri hep Güne? yönünün ters taraf?ndad?r.
Kuyruklu y?ld?z?n kuyru?unun parlakl???na Güne? ???nlar?n?n, gaz bulutu ve parçac?klardan yans?malar? neden olur. Asl?nda büyüklüklerine ba?l? olarak kuyruklu y?ld?zlar kuyruklar?ndan sürekli madde kaybederler. Sonunda gök ta?lar? haline gelen kuyruklu y?ld?z kal?nt?lar?, dünya yak?n?ndan geçerken bize akan y?ld?z ya?murlar? olarak görünürler.
E?er dünyam?z bir kuyruklu y?ld?z?n kuyru?u içinden geçerse ne olur? Bu, korkulacak bir ?ey de?ildir. Çünkü kuyruklu y?ld?zlar?n kuyruklar? yo?un de?ildir ve dünyan?n bu kuyruk içinden geçmesi ona hiçbir ?ekilde etkide bulunmaz. Nitekim Halley kuyruklu y?ld?z? 1910’da geldi?inde, Dünya onun kuyru?unun içinden geçmi?ti ve bunun yeryüzüne bir zarar? olmam??t?. Zaman?m?zda kuyruklu y?ld?zlar?n normal gök cisimleri olduklar? biliniyor. Bunlar çok büyük hacimli kuyruklar?ndan dolay? korkutucu görünen asl?nda küçük ve hafif cisimlerdir. 12. yüzy?l?n ortalar?ndan itibaren bilimin bunlar?n yap?lan ve ne olduklar?n? çözmeye ba?lamas?ndan sonra halk?n pe?in hükümleri ve korkular? kaybolmaya ba?lam??t?r.