Sponsorlu Bağlantılar

Patent Nedir?
Patent, bir bulu? sahibinin bulu?unu sahiplenme ve kullanma hakk?d?r. Bu hakk? kullanabilece?ini gösteren belgeye ise, patent belgesi denir. Bulu?u yap?lan neredeyse her?ey patent korumas? kapsam?na dahildir. Bulu?u yap?lan bir ayg?t?n bütün haklar? patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullan?lamaz. E?er böyle bir durum varsa, patent sahibi ilgili kurum veya tüzel ki?iye dava açarak hakk?n? alabilir. Her ülkeninkanunlar?nda belirtilmi? olan patent yasalar? ile yarat?c? fikirler ve bunlar?n geli?tirilmesini te?vik etmek için gereken koruma sa?lan?r. Bir ülkede verilmi? olan patent say?s?n?n yüksekli?i, o ülkenin geli?mi?li?inin net bir göstergesidir.

Nas?l Al?n?r?
Patent ba?vurusunun ilk a?amas?, bulu? sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne ba?vurarak patent ara?trmas? yapmas?d?r. E?er bulu?, mevcut patenti bulunanlara yeni bir?eyler kat?yor veya onlardan ciddi farklarla ayr?l?yorsa, ba?vurunun red edilme ihtimali azal?r.

Sponsorlu Bağlantılar

Patent ba?vurusu için gerekli olanlar: Ba?vuru dilekçesi(1 nüsha), patentle korunmas? istenilen bulu?un unsurlar?n? kapsayan istemler(3 nüsha), bulu? konusunu anlatan aç?klama(3 nüsha), isteme ait resimler(3 nüsha), özet(3 nüsha) ve tarifname olarak s?ralanabilir.

Mevcut patentleri aratmak ve detaylar?n? görmek için, Google Patent Search servisinden yararlanabilir, Türk Patent Enstitüsü’nün resmi web sitesinden detayl? bilgi alabilirsiniz: www.turkpatent.gov.tr

http://www.bilgiustam.com