Sponsorlu Bağlantılar
?EKER PORTAKALI ROMAN ÖZET? (JOSE MAURO DE VASCONCELOS)
Kitab?n Ad?:?eker Portakal?
Yazar?n ad?:Jose Mauro de Vasconcelos
ROMANIN ÖZET?:
Roman kahraman? Zeze çok çocuklu yoksul bir ailenin küçük çocuklar?ndan biridir. Olaylar i?sizlik yüzünden ruhsal bunal?mlar geçiren bir baba, karde?lerinin sorumlulu?unu üstlenmi? bir a?abey ve ablalar etraf?nda geli?ir. Küçük karde?i Luis henüz ya?ananlar? alg?layamayacak kadar küçüktür. Anne karakteri ise siliktir. Çünkü anne, ailenin geçimini sa?lamak için çal??mak zorundad?r ve çocuklar?na ay?racak hiç vakti yoktur. K?sacas? aile fertleri Zeze’yi anlayabilmekten çok uzakt?r.

Zeze’nin mahalledeki insanlara yapt???, ço?u kez zarar verme boyutuna ula?an, ?akalar ve yaramazl?klar, asl?nda ya?ad??? yaln?zl?k duygusundan kaynaklan?r. Ama o çevresindeki insanlar?n söyledi?i gibi kendini “?eytan?n vaftiz o?lu” san?r. Kötü bir çocuk oldu?una inan?r. Yüre?indeki sevgi aç???n? kapatmak için hayali arkada?lar yarat?r. Bunlardan biri bir yarasad?r. Di?eriyse yeni evlerine ta??nd?klar?nda her çocu?un bahçedeki a?açlardan birini seçmesiyle ortaya ç?kar: Hiç kimsenin be?enmedi?i bir ?eker portakal? fidan?… Zeze, bu hiç de adil olmayan payla??mda pay?na dü?eni kabullendi?inde art?k bir dostu daha olmu?tur. Onlara isim takar ve onlarla konu?ur.

Sponsorlu Bağlantılar

Aile fertleri d???nda Zeze’yle ilgilenen birkaç ki?i göze çarpar. Bunlardan biri Edmundo Day?, di?eriyse Zeze’nin ö?retmenidir. Edmundo Day? ona arad??? sevgiyi de?ilse de en az?ndan ara s?ra para verir ve kendince yeni ?eyler ö?retir. Ö?retmense söylenenlerin aksine Zeze’nin mükemmel bir çocuk oldu?u görü?ündedir.

Bir süre sonra bir sokak ?ark?c?s? ortaya ç?kar. Zeze onunla birlikte sokak sokak dola??p ?ark? söylemeye ba?lar. Bu Zeze’nin severek yapt??? tek ?eydir. Adam aç?k saç?k ?ark?lar söyledi?i için babas? onunla arkada?l?k etmesini istemez. Zeze bunu anlayamaz. Çünkü söyledi?i ?ark?lar?n anlam?n? bilmez. Bir gün s?rf babas?n? mutlu etmek için ona bu ?ark?lardan birini söyler. Ve hayat?n?n en kötü daya??n? yer. Bu olaya en çok Gloria üzülür; aile fertlerinin onu dövmelerini yasaklar.

Zeze, en büyük dostunu yine bir yaramazl?k sonucu tan?r. Bu daha çok tehlikeli bir oyundur. Hareket halindeki arabalar?n arkas?na yap???p rüzgar? ve h?z? hissetmek, onun deyimi ile yarasa olmak… Portekizli Manuel Valadares ‘in arabas? çok fiyakal?d?r. Bu yüzden yarasa olma oyununu bu araba üzerinde denemek için büyük bir istek duyar ve i? ba??ndayken yakalan?r. Portekizli poposuna vurup onu çevredeki herkese kar?? rezil etmi?tir. Yüre?i yo?un bir nefret duygusuyla dolar. Sonralar? onu daha yak?ndan tan?ma ?ans?na sahip olur. Ve bu adam ya?amdaki en çok sevdi?i insan haline gelir.

Babas?ndan yedi?i dayaktan sonra intihar etmeyi dü?ünür. Ama Portekizli’nin deste?iyle vazgeçer. Ondan kendisini evlat edinmesini ister. Ne yaz?k ki adam?n ömrü buna yetmez. Bir süre sonra ölüm haberi gelir. Talihsiz bir trafik kazas? geçirmi?tir. Portekizli’nin ölümü Zeze’yi ya?amdan kopar?r. Daha sonra kendi içinde ya?ad??? bir iç sava? ba?lar. Bu birkaç günlük süreç ayn? zamanda Zeze’nin büyüme sürecidir. Hastal??? esnas?nda ?eker portakal?n?n çiçek açt???n? ö?renir. Ama art?k ne o, ne de yarasa önemlidir. Ya?ad??? büyük ac? Zeze’yi olgunla?t?rm??t?r.

?AHISLARIN DE?ERLEND?R?LMES?:
Zeze: Ba? kahraman, yoksul bir ailenin küçük çocuklar?ndan biridir.

Totoca: Zeze’nin a?abeyidir. Bencilce ve tutars?z davran??lar sergiler.

Edmundo Day?: Ya?l? bir akrabad?r. Ona ailesinden çok daha iyi davran?r.

Jandira: Zeze’nin ablas?d?r. Zaman?n? roman okumak ve sevgililerini dü?ünmekle geçirir.

Gloria: Zeze’nin ablas?d?r. Onu ailede en çok seven ve koruyan ki?idir.

Bay Arivaldo: Bir sokak ?ark?c?s?d?r. Zeze ile aralar?nda sessiz bir dostluk geli?mi?tir.

Lala: Zeze’nin di?er ablas?d?r. Son zamanlara kadar Zeze ile ilgilenmi? ama sonralar? ya b?km??, ya da sevgilisiyle olmay? tercih etmi?tir.

Luis: Zeze’nin küçük karde?i, karde?lerden en küçü?üdür. Ailede herkes taraf?ndan sevilir.

Luciano: Luciano ad?ndaki yarasa, Zeze’nin isim tak?p konu?tu?u çok sevdi?i arkada?lar?ndan biridir.

Minguinho (Xururuguinho): Bir ?eker portakal? a?ac?d?r. Zeze, Luciano gibi onunla da konu?ur. Hatta onlar?n da konu?tuklar?n? dü?ünür.

Bay Paulo (Baba): ?? bulamad??? için psikolojik sorunlar ya?amaktad?r. Bu yüzden çocuklar?na kar?? yeterince sevecen ve sab?rl? olamaz.

Anne: Ailenin geçimini sa?lamak için çal??mak zorundad?r. Çocuklar?yla ilgilenemez. Bu yüzden romanda arka planda kal?r.

Manuel Valadares (Portuga): Zeze’ye sevgiyi, ya?am?n sevilebilecek yanlar?n? ö?reten insand?r. Onun iyi ve mutlu bir çocuk olabilmesi elinden gelen her ?eyi yapar.

Cecilia Paim (Ö?retmen): Yapt??? bütün haylazl?klara ra?men onun mükemmel bir çocuk oldu?unu dü?ünen duygulu ve anlay??l? biridir.