Sponsorlu Bağlantılar

ORGANELLER:

1. MİTOKONDRİ:
Oksijenli solumun yapan tüm ökaryotik hücrelerde görülen organeldir. Hücrelerdeki görevi enerji üretmektir. Dolayısıyla enerji ihtiyacının fazla olduğu kas hücreleri, aktif taşımanın fazla olduğu hücreler, sinir hücreleri gibi hücrelerde sayı oranı fazladır. Sayıları hücrenin fonksiyonuna bağlı olarak ,hücre başına birkaç taneden 2500’ e kadar çıkabilir. Mitokondri iki katlı zara sahiptir. Zarları yapı olarak hücre zarının yapısına benzerler. Dış zar düz, iç zar ise içeriye doğru oluşan tüp şeklinde krista adı verilen kıvrımlardan oluşur. Krista zarında, elektron taşıma sistemine ait enzimler bulunur. ETS enzimleri enerji ile ilgili enzimler olduğundan fazla enerjiye ihtiyaç duyan hücrelerin mitokondrilerinde çok sayıda bulunur. İç zarın sınırladığı orta kısma matriks denir. Matrikste solunumla ilgili enzimler, ribozom DNA, RNA, protein, su ve mineraller bulunur.
Mitokondri DNA’sı,mitokondrinin çekirdekten bağımsız olarak çoğalması ve kendine has bir ****bolizmasının olmasını sağlar.Yalnız, solunum enzimleri ve bazı maddeler çekirdek DNA’sında sentezlenir. Mitokondri DNA’sı çekirdek DNA’sına göre daha az bilgi taşır.
2.RİBOZOM:
Virüsler hariç bütün hücrelerde bulunan ribozom, büyüklüğü 150-200 Å(angström) arasında değişen en küçük organeldir. Ribozomlarda protein sentezi yapılır. Hücreye giren aminoasitler burada protein haline getirilir. Proteinler hücrenin en önemli yapıtaşları olduğu için ribozomlar da hücrenin en önemli organelidirler.İzole edilmiş ribozomlar, hücre dışında gerekli ortam hazırlandığında protein sentezi yapılır.
Zarsı bir organel olmayan ribozomların yapısında sadece rRNA ve protein bulunur. Protein kısmı sitoplazmada ribozomlarda, rRNA ise çekirdekçikte yapılır. Ribozomlar iki alt birinden oluşur. Ribozomu oluşturacak rRNA ve çekirdekte birleşerek büyük ve küçük alt birimleri oluşturur.Bu alt birimler daha sonra sitoplazmaya geçer.
Protein sentezi yapılmadığı zamanlarda bu alt birimler birinden ayrılır, işlevsel hale gelebilmek için tekrar birleşirler.
Ribozomlar, hücrede bir organele bağlı veya serbest olarak görülür. Bağlı olarak E.R ve çekirdek zarı üzerinde serbest olarak da sitoplazma sıvısı kloroplast ve mitokondri matriksinde bulunurlar. Hücrelerde iki farklı büyüklükte ribozom bulunur. Bumlar 70S ve 80S ribozomlarıdır.Prokaryotlarda ökaryotları kloroplastları ve mitokondrilerinde küçük ribozomlar bulunur.Ökaryot hücrelerin ribozomları ise 80’dir.
3.ENDOPLAZMİK RETİKULUM:
Hücre zarını çekirdek zarına bağlayan kanallardan meydana gelir. E.R yumurta, embriyonik hücreler ve eritrositler hariç bütün ökaryotik hücrelerde bulunur.Her hücrenin endoplazmik retikulum kendisine has bir yapıya sahiptir. E.R kanalcıkları sabit bir yapıya sahip olmayıp,hücrenin işlevine göre değişebilir.Kanalcıklar hücre bölünürken kaybolur, daha sonra yeniden oluşturulur. E.R başlıca özellikleri şunlardır:
– Zarları üzerinde bulunan ribozomların sentezlendiği protein moleküllerini golgi aygıtına taşır.
– Granülsüz E.R yağ sentezi yapar.İç salgı bezlerinden yağ tabiatında steroid hormonları salgılar.
– Sitoplazmik matriksle birlikte hücreye destek sağlar.
– Hücre içi dolaşımı sağlar. İyon ve küçük molekülleri gerekli bölgeler taşır.
– Hücrede asidik ve bazik tepkimelerin birbirlerini etkilemeden meydana geldikleri ortamı oluşturur.
– Çizgili kaslarda, kasın gevşemesi ve kasılmasında rol oynar.
– E.R yapı ve fonksiyon yönüyle çekirdekle yakın ilişki vardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Hücrede iki tip E.R bulunur.

A:Granüllü Endoplazmik Retikulum:
Zarları üzerinde ribozom bulunduğu için granüllü bir görüntüye sahiptir. Ribozomlar E. R üzerinde düzenli aralıklarla dizilirler.Bu tip E. R özellikle protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde daha iyi gelişi. Ribozomlarda sentezlenen protein E. R kanallarına geçer.Sentezlene proteinler ya doğrudan metobolik faliyetlerde kullanılır yad golgi aygıtı vasıtasıyla hücre dışına salgılanırlar.
B:Granülsüz Endoplazmik Retikulum:
Üzerinde ribozom bulunmaz, düz bir yapıya sahiptir.Genellikle karaciğer, testiz, ovaryum,böbrek üstü bezi, bağırsak mukakozası gibi işlevleri birbirinden farklı hücrelerde bulunur.
4.GOLGİ AYGITI:
Olgunlaşmamış kan ve sperm hücreleri hariç bütün okaryotik hücrelerde görülür. Hücrede genellikle sentrozom civarında ve hücre tabanına yakın bulunur. Golgi aygıtı üst üste yığılmış yassı keselerden meydana gelmiştir. Keselerin çevresinde tomurcuklanma sonucu oluşan irili ufaklı kesecikler ve ko-ar bulunur. Golgi aygıtının E. Rdan farkı üzerinde ribozomların bulunmaması ve keselerin belli bir bölgede grup halinde bulunmasıdır.
Golgi aygıtının başlıca görevi salgılamadır.
– Golgi aygıtından oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılırlar.Golgi vasıtasıyla dolu kesecik hücre zarının arasına girerek zarın hareket etmesine ve genişlemesini sağlar.
– Golgi aygıtı, salgı yapan hücrelerde çok iyi gelişmiştir. Tükrük bezi hücreleri
– Golgi aygıtı lizozom oluşumunda görev alır.
– Golgi aygıtının keselerinden tomurcuklanma ile bazı ko-ar oluşur
– Bitkilerde hücre çeperinin oluşumuna katılır.
5.LİZOZOM:
Alyuvar hücresi dışında bütün hayvan hücreleri bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmaz. Zarla çevrili bir organeldir.İçinde sindirim enzimleri bulunur. Hücre içi ve dışı sindirimi gerçekleştirir.Yaşlanmış organellerin ve hücrelerin parçalanmasını sağlarlar. Bu yüzden akyuvar ve karaciğer hücrelerinde bol miktarda bulunur.Hücre savunmasında etkilidirler.Spermin baş kısmında bulunurlar yumurtayı delmesini sağlarlar. Lizozom bozulmaları sonucu hücrelerde mutasyon meydana gelebilir. Eğer lizozom zarı patlarsa hücre kendini sindirir ve eritir.Buna otoliz denir. Ölümden bir süre sonra görülen kokuşma bunun sonucudur.
6.PEROKSİZOM:
Hücrelerde zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti su ve oksijen atomuna dönüştüren kataraz enzimini taşıyan organeldir. Peroksizomlar protislerde kas ve böbrek hücrelerinde bulunurlar. Kloroplastlardan gelen gilikolit asit molekülü Peroksizomda bulunan enzimler vasıtasıyla parçalanır.

7.KOFUL:
İçinde koful özsuyu bulunan zarlı keseciklerdir. Bitki ve tek hücrelilerde çok bulunur. Hücrenin sindiriminde, boşaltımında ve madde alış verişinde kullanılan boşaltım kofulu sindirim kofulu gibi çeşitleri vardır. Tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde kontraktil koful suyun fazlasını hücre dışına atar. Hayvan hücrelerinde az sayıda küçük koful bulunur. Genç bitki hücresinde çok sayıda küçük koful, yaşlı hücrede ise büyük koful bulunur.
8.PLASTİTLER:
Hücrelerde kloroplast,kromoplast,ve lökoplast olmak üzere üç tip plastit bulunur.
A: Kloroplast:
Bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli plastitlerdir.kloroplastlar özellikle bitkilerin yeşil kısımlarında bulunur. İki katlı zardan meydana gelirler. Kloroplastlar grana ve stromadan oluşur. Grananın etrafında “stroma” adı verilenbir sıvı ile doludur.Stromada DNA, RNA, Ribozom fotosentez enzimleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, su ve mineraller bulunur.
-Kroloplastın temel görevi fotosentezdir
-kloroplasttada mitokondiride olduğu gibi atp üretimi yapılır.bu sentezlenen atp dışasrı verilmez farkı budur. Kloroplast ve mitokondri yapısal olarak prokaryotik hücrelere benzerler. Her ikiside benzer yapıda ribozom içerirler. Kendilerine özel olan DNA’ları ile kendilerini eşleyebilirler.

B:Kromoplast:
Bitkilerdeki yeşilden başka sarı, turuncu, kırmızı renkleri oluşturan pigmentlerin bulunduğu plastitlerdir. Genellikle çiçek yaprak ve meyvelerde bulunur. Yeşil yaprakların sonbaharda sararmasının nedeni klorofillerin bozulup kloroplastların kromoplastlara dönüşmesidir.
C:Lökoplast:
Renksiz plastitlerdir. Nişasta, yağ ve protein depolarlar. Işık görmeyen kök, toprak altı gövdelerde ve tohumlarda bol bulunur. Işık gördüğünde kloroplasa dönüşür.
9.SENTROZOM:
Bitki hücresinde, yumurta hücresinde ve sinir hücresinde bulunmaz. Yosun, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunur. Zarsızdır ve sentriyol denilen iki silindirik proteinden oluşur. Hücre bölünmesi sırasında ikiye bölünen sentriyolün her biri bir kutba gider ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Kromozomlar sentromellerinden bu ipliklere tutunarak kutuplara doğru çekilir. Kısaca görevi hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturur.

ÇEKİRDEK:
Çekirdek hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. Hücre ****bolizmasının çekirdek yönetir. Yine canlıların özelliklerini taşıyan kromozom çekirdekte bulunur. Hücre bölünmesiyle bu özellikler hücreden hücreye aktarılır. Dolayısıyla çekirdek hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan bir hücresel yapıdır. Genellikle yuvarlak veya oval bir yapıya sahip olan çekirdek ışık mikroskobuyla da görülebilir. Çekirdek ve sitoplazma arasında belli bir oran vardır.
1.Çekirdek Plazması ve Zarı:
Çekirdek plazması:Çekirdeğin içini dolduran sıvıdır. Yarı akışkan yapıda olan bu sıvının viskositesi sitoplazma sıvısından daha yüksektir. İçinde su, protein, DNA, RNA, mineral ve diğer maddelerden oluşur.
Çekirdek zarı:Çekirdek materyali çift zarla çevrilmiş olarak sitoplazmadan ayrılır. Çekirdek zarı E.R’un devamı şeklinde olup E.R’un zarı ile bağlantı halindedir. Çekirdeğin iki zarı arasında kanal bulunur. Bu zar yapı olarak hücre zarının yapısına benzer. Hücre zarından farklı olarak dış zar üzerinde ribozomlar bulunmaz ve halka şeklinde “annulus” denilen yapılardan oluşan geniş “porlar” görülür. Porlar çekirdek plazmasıyla sitoplazma arasında serbest geçişe ve madde alış verişine imkan sağlar. Çekirdekte sentezlenen RNA molekülleri porlardan sitoplazmaya geçer. Ayrıca sitoplazmada sentezlenen bazı proteinlerde bu porlardan çekirdek içine alınır.
3.Çekirdekçik:
Hücrede bir veya daha fazla sayıda bulunabilen çekirdekçik, ribozom ve protein sentezinde aktif rol oynar. Yapısında DNA, RNA ve bazik proteinler bulunur. Ribozomun yapısına katılan RNA’ların çoğu çekirdekçikte sentezlenir. Çekirdekçik hücrede RNA’ların en yoğun olduğu bölgedir. RNA’lar burada proteinlerle birleşerek ribozomun alt birimlerini oluşturur. Porlardan sitoplazmaya geçen alt birimler birleştiğinde işlevsel ribozomları oluştururlar. Çekirdekçiğin sayısı ve büyüklüğü hücrenin işlevine göre değişir. Kas hücreleri gibi protein sentezinin az olduğu hücrelerde çekirdekçik bulunmaz veya çok küçüktür. Buna karşılık salgı hücreleri gibi protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde çekirdekçik büyük veya çok sayıda bulunur. Çekirdekçik ışığı çok iyi kırdığından ışık mikroskobuyla görülebilir.
4.KALITIM MATERYALİ:
Kalıtım materyalinin yapısal sırası;
Nükleotit → Üçlü Şifre → Gen → DNA
Üçlü şifre üç nikleotitin birleşmesinden meydana gelir. Genler değişik sayıda nikleotitlerden meydana gelmiş protein sentezi yapmakla görevli DNA parçasıdır. Genler kromozomların lokus denilen yerlerinde bulunurlar. Bu yapılarla canlıların özellikleri nesilden nesile geçer. Yine hücrede her enzim bir genin kontrolünde çalışır. Genler bir araya gelerek DNA meydana getirir. DNA terimi tüm nükleotit dizisini ifade etmek için kullanıldığı gibi nükleotit dizisinin belli bir bölgesi içinde kullamılır. DNA çekirdekte proteinlerle birlikte bulunur. DNA protein kompleksi kromatin olarak atlandırılır. Kromatinler ise hücre bölünmesi esnasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Proteinler ,mRNA transkripsiyonu ve DNA replikasyonuna yardımcı olur ve DNA replikasyonuna yardımcı olur ve DNA’yı organize eden yapısal proteinler olarak görev yapılır.
ÇEKİRDEĞİN GÖREVLERİ:
1.Protein Sentezi:Protein sentezi transkripsiyon ve translasyon denilen iki aşamada gerçekleşir.
A: Transkripsiyon (Yazılım)DNA’daki protein şifresi mRNA şeklinde sitoplazmaya taşınır.DNA’dan mRNA sentezine transkripsiyon denir.Bu esnada DNA’nın tamamı değil sadece ilgili gendeki şifre kopyalanır.
B:Translasyon (Çeviri):Translasyon mRNA’la sitoplazmaya taşınan şifrenin ribozomlarda protein şeklinde kodlanmasıdır. Translasyon esnasında şifre okunur ve bu şifreye göre sitoplazmadaki aminoasitler enzimler yardımıyla birbirine bağlanarak protein molekülü oluşturur.Bu hücrede aynı anda çok çeşitli protein sentezlenebilir. Bir protein molekülünün sentezlenebilmesi için yaklaşık 10 saniye ile 2dakika yeterlidir. Bakterilerde protein sentezi daha hızlıdır. Bu nedenle antibiyotiklerin bir çoğu bakterilerdeki protein sentezine engelleyerek etkili olur.

ÇEKİRDEK (NÜKLEUS

 • Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir.

Yapısı:
Genellikle sitoplazmadan etraflarını çeviren çift zarla ayrılmışlardır. Çekirdek zarı, geçiş olanağı veren porlara(deliklere) sahiptir. Çekirdeğin içini dolduran çekirdek plazması sitoplazmanın devamı gibidir. İçinde çekirdekcik (nükleolus) bulunur.
Fonksiyonu:
Sahip olduğu kromozomlar sayesinde yöneticilik görevini üstlenir. Ayrıca hücre bölünmesinde denetim merkezi olma özelliğine de sahiptir.

ORGANELLER

HÜCRE ZARI:
Önemli noktalar:

 • Hücreyi bir bütün halinde kuşatan hücre zarı, hücre içindekilerin birarada kalmasını ve madde alışverişini sağlar.
 • Seçici geçirgen bir yapıdadır.

Yapısı:
Hücre zarının(veya plazma zarı) yapısında yer alan iki temel madde, protein ve lipittir. Lipoprotein yapılı bu birim zarın kalınlığı yaklaşık 75-100Å kadardır. Hücre zarının yapısıyla ilgili olarak ileri sürülen çeşitli görüşler vardır. Bunlardan ikisi:

 1. katmanlı bir yapının olduğunu kabul eden sandviç zar modeli
 2. mozayik tipi bir yerleşmenin olduğunu kabul eden akıcı mozayik zar modeli

Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıdadır. Örneğin hücre zarı küçük moleküllerin geçmesine izin verdiği halde (glikoz gibi), büyük moleküller (nişasta gibi) hücre zarından geçemezler.
Fonksiyonu:
Hücreye belli bir şekil ve yapı kazandıran, dağılmasını önleyip dış ortamdan ayıran, hormon ve diğer maddeleri tanıyan zarın en önemli görevi: madde alışverişini düzenlemesidir. Hücre için gerekli besinlerin, gazların ve diğer maddelerin alınmasını, ****bolizma artığı olan H2O, CO2 üre ile özel olarak üretilen hormonların dışarı verilmesi hücre zarının görevidir.
Hücre zarından geçen maddelerin hücreye giriş çıkışı pasif taşımayla veya aktif taşıma ile olur.

ORGANELLER

SİTOPLAZMA
Önemli Noktalar:

 • Organellere yatak görevi yapan hücre bölümüdür.
 • Hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran kısımdır.
Miktarı hücrenin büyüklüğüne göre değişiORGANELLER

SİTOPLAZMA
Önemli Noktalar:

 • Organellere yatak görevi yapan hücre bölümüdür.
 • Hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran kısımdır.
 • Miktarı hücrenin büyüklüğüne göre değişir.

Yapısı:
Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( %65-%95) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.
Fonksiyonu:
Hücre içi canlılık olaylarının gerçekleşmesini sağlamaktadır

 • r.

Yapısı:
Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( %65-%95) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.
Fonksiyonu:
Hücre içi canlılık olaylarının gerçekleşmesini sağlamaktadır.

ORGANELLER

MİTOKONDRİ

 • Mitokondriler çift zarla çevrelenmiş yapılardır.
 • Mitokondrilere hücrenin enerji üretim merkezleri denilebilir.

Yapısı:
İpek böceği kozası gibi oval şekilli, iki katlı zarla çevrelenmiş organellerdir. Dış zar düz, iç zar yassı kesecikler şeklinde katlanmalar yapar. Bu zar katlarına krista denir. Kristaların arasında ve mitokondrinin içinde matriks denilen bir sıvı bulunur. Kendine özgü DNA, ribozom ve iç zarın üzerine yerleşmiş solunum enzimleri vardır. Gerekli olduğunda çoğalabilirler.
Fonksiyonu:
İçteki zarın kıvrımları üzerinde solunum enzimleri bulunur. Oksijenli solunum reaksiyonlarının büyük bir kısmı burada geçer. Bu sayede, bazı besinlerden oksijen yardımıyla ATP denilen enerji deposu moleküllerin üretilmesi sağlanmaktadır. Mitokondrilerin hücredeki sayısı enerji ihtiyacına göre hücreden hücreye değişir. Örneğin insanların kas, beyin ve karaciğer hücrelerinde oldukça çok bulunurlar.

ORGANELLER

GOLGİ APARATUS
Önemli noktalar:

 • Üstüste yığılı yassı kesecikler halindedir.
 • Maddelerin küçük ko-ar halinde paketlenmesiyle görevlidirler.

Yapısı:
Golgi Aparatus (veya Golgi cisimciği) endoplazmik retikuluma benzeyen bir yapı gösterir. Ancak bu organelin zarlarının üstünde ribozomlar bulunmaz. Golginin mikroskopik görüntüsü üstüste konulmuş tabaklar gibidir.
Fonksiyonu:
Golgideki yassı kesecikler, salgı maddelerinin biriktirilip küçük ko-ar halinde bir zarla çevrilerek paketlenmesinde görevli oldukları belirlenmiştir. Bu paketlendirmeyi gerçekleştirerek lizozom oluşumunu sağlarlar.

ORGANELLER

ENDOPLAZMİK RETİKULUM
Önemli noktalar:

 • Hücre zarından çekirdeklere kadar uzanan ince borucuklar sistemidir.
 • Hücre içinde madde taşır.

Yapısı:
Hücre zarından çekirdeklere kadar uzanabilen zar yapılı kanallardan oluşur. Hayvan hücrelerinde bitki hücrelerine oranla daha gelişmiş olan bu yapıların sitoplazmaya bakan yüzlerinde ribozom bulunuyorsa granüllü (tanecikli) ER; ribozom bulunmuyorsa granülsüz (taneciksiz) ER denir.
Fonksiyonu:
Hücre içi madde iletimi görevini üstlenir. Granülsüz ERlar ayrıca yağ asidi ve diğer lipitleri sentezlerler.

ORGANELLER

RİBOZOM
Neler önemli:

 • Ribozomlar hücreler içinde yuvarlak tanecikler halinde bulunurlar.
 • Ribozomlar ya sitoplazma içinde ya da endoplazmik retikulum zarlarının sitoplamaya dönük yüzlerine bağlı olarak bulunurlar.
 • Ribozomlar hücrede protein sentezinin yapıldığı organellerdir.

Yapısı:
Yapıları ribonükleoprotein, yani kendilerine özgü ribonükleik asit (RNA) ile proteinlerden oluşur. Küresel yapıda, iki parçalı çok küçük organellerdir. Zarları bulunmaz. Ağırlıkça 60% ribozomal RNA (rRNA)dir.
Fonksiyonu:
Çekirdekten gelen emirlere uygun olarak hücrenin kendine özgü proteinlerinin sentezlendiği yerlerdir. Hücrenin protein ihtiyacına bağlı olarak sayısı hücreden hücreye göre değişmektedir. Mesela salgı hücrelerinde çok sayıda bulunmaktadır.
İki çeşit ribozom vardır. Birincisi ER’ye bağlı olanlar, ikincisi de sitoplazmada bulunanlar. Bağlı olanlar ER’de kullanılarak veya ER içinde taşınacak olan proteini sentezlerken, serbest olanlar sitoplazmada kullanılacak olan proteini sentezlerler.

KROMOZOMLAR

ATP– Adenozin trifosfat denilen ve molekül olarak nükleotit yapılı canlıların doğrudan kullandığı enerji molekülü

Aktif taşıma– Yarı geçirgen zar aracılığıyla ATP harcanarak gerçekleştirilen madde taşıması.

Besin– Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kullandıkları maddelerdir.

Beslenme– Canlıların canlılık olaylarını sürdürebilmeleri amacıyla gerekli maddeleri sağlama olayı.

Çekirdek– Bitki ve hayvan hücreleri gibi ökaryot hücrelerin ortasındaki hücre faaliyetlerinin yönetim merkezi.

Deoksiriboz– Beş karbonlu şeker.

DNA– Deoksiribo Nükleik Asit. Tüm canlıların hücrelerinde ve bazı virüslerde bulunan temel canlılık maddesi.Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçmesini sağlayan genleri taşıyan en büyük hücresel molekül.

Hücre– Canlıların yapı, görev ve üreme birimleri. Yani canlıların en küçük canlı yapıtaşları.

Hücre Çeperi– (Hücre duvarı) Bitki hücrelerinde hücre zarlarının dışında bulunan cansız, sert ikinci bir zar. Bitkilere koruyuculuk ve desteklik sağlayan hücresel yapı.

Karbonhidrat– Karbon,hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir.Çay şekeri(sükroz),nişasta, glikojen ve selüloz en tanınmış karbonhidratlardır.

Klorofil– Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment.

Kromozom– Çekirdek içindeki protein kılıf içine yerleşmiş DNA moleküllerinin oluşturduğu yapılar.

Lipid– Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan karbonhidratlardan sonra ikinci temel enerji kaynağı olan moleküller.

Lizozom– Yapılarında sindirim enzimleri bulunur. İntihar kesecikleri de denir.

Mayoz– Kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesi.

****bolizma– Tüm canlılarda yapılan beslenme, solunum, boşaltım, büyüme gibi yaşamsal olayların tümü.

Mitokondri– Hücrelerin enerji üretim merkezi.

Mitoz– Bir hücreden aynı nitelikte iki yeni hücre meydana getiren bölünme şekli.

Nükleotid– Nükleik asitlerin yapısına katılan birim molekül.

Oksijenli solunum– Karbonhidratların oksjenle yakılması sonucunda enerji sağlanmasına denir.

Organel– Hücre içinde belli görev yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrilmiş yapılar. Çekirdek,mitokondri, kloroplast…gibi.

Organizma– Beslenme, solunum, boşaltım vb. yaşamsal olayları tek başına yapabilen ve belli bir bütünlüğü olan canlı.

Osmoz– Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hücre zarından geçişi.

Ototrof– Yeşil bitkiler gibi kendi besinlerini kendileri yaparak beslenen canlı.

Ökaryot hücreler– Bitki ve hayvanlarda olduğu gibi çekirdek, mitokondri vb. gelişmiş yapılara sahip gelişmiş hücre.

Pasif taşıma– Madde moleküllerinin yoğunluk farkından dolayı yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınmalarıdır. Enerji harcanmaz. İki şekilde olur: Difüzyon ve osmoz.

Protein– Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve çoğunlukla kükürt fosfor içeren bileşiklerdir.

Preparat– Lam ve lamel arasına konulan mikroskopta incelenmeye hazır hale getirilmiş madde.

Prokaryot hücreler– Zarla çevrilmiş özel organelleri olmayan hücreler. Örneğin-bakteri ve yeşil algler

Ribozom– Hücredeki protein sentez yeri.

RNA– (Ribo Nükleik Asit) Hücre çekirdeğindeki DNAların biyolojik bilgilerini sitoplazmaya iletip olayları yürüten nükleik asit çeşidi.

Sitoplazma– Hücrenin zarı ile çekirdeği arasını dolduran, yarı akışkan yapıdaki canlı kısım.

Solunum– Canlıların yaşamları için gerekli enerjiyi sağlamak amacıyla besinleri parçalayıp ATP üretmesi.

Üreme– Canlıların soylarının devam edebilmesi amacıyla kendilerine benzer bireyler oluşturmaları olur.

PROTEİN

ATP– Adenozin trifosfat denilen ve molekül olarak nükleotit yapılı canlıların doğrudan kullandığı enerji molekülü

Aktif taşıma– Yarı geçirgen zar aracılığıyla ATP harcanarak gerçekleştirilen madde taşıması.

Besin– Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kullandıkları maddelerdir.

Beslenme– Canlıların canlılık olaylarını sürdürebilmeleri amacıyla gerekli maddeleri sağlama olayı.

Çekirdek– Bitki ve hayvan hücreleri gibi ökaryot hücrelerin ortasındaki hücre faaliyetlerinin yönetim merkezi.

Deoksiriboz– Beş karbonlu şeker.

DNA– Deoksiribo Nükleik Asit. Tüm canlıların hücrelerinde ve bazı virüslerde bulunan temel canlılık maddesi.Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçmesini sağlayan genleri taşıyan en büyük hücresel molekül.

Hücre– Canlıların yapı, görev ve üreme birimleri. Yani canlıların en küçük canlı yapıtaşları.

Hücre Çeperi– (Hücre duvarı) Bitki hücrelerinde hücre zarlarının dışında bulunan cansız, sert ikinci bir zar. Bitkilere koruyuculuk ve desteklik sağlayan hücresel yapı.

Karbonhidrat– Karbon,hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir.Çay şekeri(sükroz),nişasta, glikojen ve selüloz en tanınmış karbonhidratlardır.

Klorofil– Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment.

Kromozom– Çekirdek içindeki protein kılıf içine yerleşmiş DNA moleküllerinin oluşturduğu yapılar.

Lipid– Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan karbonhidratlardan sonra ikinci temel enerji kaynağı olan moleküller.

Lizozom– Yapılarında sindirim enzimleri bulunur. İntihar kesecikleri de denir.

Mayoz– Kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesi.

****bolizma– Tüm canlılarda yapılan beslenme, solunum, boşaltım, büyüme gibi yaşamsal olayların tümü.

Mitokondri– Hücrelerin enerji üretim merkezi.

Mitoz– Bir hücreden aynı nitelikte iki yeni hücre meydana getiren bölünme şekli.

Nükleotid– Nükleik asitlerin yapısına katılan birim molekül.

Oksijenli solunum– Karbonhidratların oksjenle yakılması sonucunda enerji sağlanmasına denir.

Organel– Hücre içinde belli görev yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrilmiş yapılar. Çekirdek,mitokondri, kloroplast…gibi.

Organizma– Beslenme, solunum, boşaltım vb. yaşamsal olayları tek başına yapabilen ve belli bir bütünlüğü olan canlı.

Osmoz– Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hücre zarından geçişi.

Ototrof– Yeşil bitkiler gibi kendi besinlerini kendileri yaparak beslenen canlı.

Ökaryot hücreler– Bitki ve hayvanlarda olduğu gibi çekirdek, mitokondri vb. gelişmiş yapılara sahip gelişmiş hücre.

Pasif taşıma– Madde moleküllerinin yoğunluk farkından dolayı yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınmalarıdır. Enerji harcanmaz. İki şekilde olur: Difüzyon ve osmoz.

Protein– Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve çoğunlukla kükürt fosfor içeren bileşiklerdir.

Preparat– Lam ve lamel arasına konulan mikroskopta incelenmeye hazır hale getirilmiş madde.

Prokaryot hücreler– Zarla çevrilmiş özel organelleri olmayan hücreler. Örneğin-bakteri ve yeşil algler

Ribozom– Hücredeki protein sentez yeri.

RNA– (Ribo Nükleik Asit) Hücre çekirdeğindeki DNAların biyolojik bilgilerini sitoplazmaya iletip olayları yürüten nükleik asit çeşidi.

Sitoplazma– Hücrenin zarı ile çekirdeği arasını dolduran, yarı akışkan yapıdaki canlı kısım.

Solunum– Canlıların yaşamları için gerekli enerjiyi sağlamak amacıyla besinleri parçalayıp ATP üretmesi.

Üreme– Canlıların soylarının devam edebilmesi amacıyla kendilerine benzer bireyler oluşturmaları olur.

Bu sayfada da size genel olarak bir hayvan hücresini ve içindeki organellerini tanitacagim. Asagidaki hazirlamis oldugum tablo’da organellerin resimleri ve genel fonksiyonlarini bulabilirsiniz.ODTÜ’nün egitim sisitemine uygunlugu açisindan özellikle ingilize resimler bulup koymaya özen gösterdim.


Hücre Çekirdegi
Hücrenin beynidir, ve kromozomlari içerir, hücre bölünmesini yardim eder..


Endoplazmik Retikulum
salgi salinimi ile ilgilenir.Iki türü vardir; Granüllü ve granülsüz…


Ribozom
Protein sentezi ile ugrasan bir organeldir…


Golgi Aygiti
Salgi paketleri ile ugrasir…

Mitokondri
Hücrenin enerji üretim merkezidir…


Lizozom
Hücrenin sindirim merkezidir…

kaynak : MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY – Main Page

Sitoplazmanın içindeki organellerin adları ve görevi nelerdir? (Derya Kirman)

Sorunuzun cevabı, aslında çeşitli üniversitelerde “Sitoloji” adı altında en az bir dönemlik bir ders kapsamında anlatılıyor. Ancak yine de, elimden geldiğince kısa ama işe yarar bir şekilde özetlemeye çalışacağım.
Öncelikle bir hücre için organellerin, bir vücut için organlar ve organ sistemleri anlamına geldiğini aklımızda bulundurmalıyız. Yani organellerin tek tek görevlerinden ziyade, birlikte çalışmaları sonucunda hücre içi aktivitelerinin düzenlendiği gerçeğini hatırlamalıyız. Tıpkı vücudumuzdaki her organın kendi başına bir görevinin olmasının yanında, vücudumuzda yürütülen tüm ****bolik aktivitelerin, bu organların bir arada ve belirli bir düzen içerisinde çalışmasını gerektirdiği gibi; hücre içi organellerin görevlerinde de aynı durum söz konusu.
Sitoplazma içindeki organelleri, görevleri ile birlikte kısaca (mümkün olduğunca kısaca) şu şekilde listeleyebiliriz:

Çekirdek: Hücrenin beyni sayılabilecek bu organel, çoğu kaynakta sitoplazma içerisindeki bir organel olarak sınıflandırılmaz. Bunun nedeni, hücrenin bu kaynaklarda zar, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 bölümde incelenmesidir. Genetik materyal (DNA ve RNA) çekirdek içerisinde yer aldığı için, hücre içerisindeki bütün protein sentez oluşumlarının temel kodu ve emri çekirdek tarafından verilir. Çekirdeğin temel görevini, hücrenin genetik kodunu korumak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde kullanılmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz. Hücre bölünmesi sırasında da, bu genetik madde kopyalanarak oğul hücrelere geçirilir.

Mitokondri: Hücrenin enerji üretim merkezleridir. Hücrenin enerji ihtiyacına göre sayıları farklılık gösterebilir. Oksijenli solunumun gerçekleştiği ve bu sayede de çeşitli besin maddelerinin sindirimi sonucunda açığa çıkan organik moleküllerden enerjinin elde edildiği organeldir. Diğer bir görevi ise, hücre içeriğindeki fazla kalsiyumun depolanmasıdır.

Kloroplast: Sadece bitki hücrelerinde ve bazı bakterilerde bulunan bu organel, fotosentezin gerçekleştiği yapıdır. Bu organellerde özel enzimler eşliğinde gerçekleştirilen tepkimeler sonucunda su ve karbondioksit, güneş enerjisi yardımıyla organik moleküllere dönüştürülür.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi ağ yapısını oluşturan bu organel, aslında çekirdeğin dış zarının bir uzantısıdır. Ribozom taşıyıp taşımamasına göre iki tipi görülür:
1. Granüllü E.R: Ribozom taşıyan tipteki ER, protein sentezinde rol alır. Protein sentezinde anahtar görevi üstlenen ribozomları taşımasının yanında, sentezlenen proteinlere şeker eklenmesinden ve bu proteinlerin bir kısmının hücre içi organellerin zar yapısına katılmak üzere gerekli yerlere gönderilmesinden de sorumludur.

2. Düz E.R: Ribozom taşımayan tipteki ER ise, özellikle steroid hormonların ve lipidlerin sentezinde görevlidir. Bu nedenle de özellikle böbrek üstü bezleri, testisler ve ovaryumlarda gelişmiş olarak bulunurlar. Ayrıca zehirli ****bolitlerin detoksifiye edilmesinde (zehir özelliğinin kaldırılmasında), kolesterol ve safra yapımında, glikojen sentezinde ve yıkımında da rol oynamaları nedeniyle, karaciğer hücrelerinde de bol miktarda bulunurlar. Tüm bunlara ek olarak, midenin hidroklorik asit salgısını gerçekleştiren hücrelerde klor iyonlarının atılmasından ve kas hücrelerinde kalsiyum iyonlarının depo edilmesinden de sorumludur.

Ribozom: Protein ve RNA moleküllerinden meydana gelen bu organeller, protein sentezinde anahtar görevdedir. DNA�dan alınan şifre, mRNA�lar tarafından ribozomlara ulaştırılır ve tRNA�lar tarafından uygun şifre ile örtüşen amino asitlerin ribozom üzerinde bir araya getirilmesi sayesinde protein sentezi gerçekleştirilir.

Golgi cisimciği: Hücre içinde oluşturulan bütün salgıların, deyim yerindeyse �paketlendiği� organeldir. Salgı moleküllerine son şekillerinin verilmesi, yoğunlaştırılması, hücre dışına gönderilmeye hazır hale getirilmesi ve depo edilmesi golgi aygıtı tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca sperm hücrelerinin uç kısmında bulunan ve yumurta zarının delinmesinden sorumlu enzimleri taşıyan akrozom keseciklerinin oluşumunda da rol alır.
Enzim içeren salgı kesecikleri olarak da tanımlanan �zimogen granülleri� salgılanması, lizozomların sentezi ve hücre zarının bütünlüğünün korunması ile işlevlerinin düzenlenmesi de golginin diğer görevleri arasındadır.

Lizozom: İçeriğinde asit karakterde enzimleri taşıyan ve bitki hücrelerinde bulunmayan bu organel, büyük biyomoleküllerin, çeşitli hücre içi veya dışı yapıların parçalanmasında rol alır. Yaşlanan hücreler veya organellerin parçalanması da lizozomlar tarafından gerçekleştirilir. Sperm ucundaki akrozom kesesi de özelleşmiş bir lizozomdur ve yumurta zarının eritilmesine yardımcı olan enzimlerin salgılanmasında görevlidir. Düzenli olarak gerçekleşen kemik yıkımına yardımcı olan lizozomlar, hücre farklılaşması ve ****morfoz esnasında gerçekleşen programlı hücre ölümünden de sorumludur.

Vakuol (Koful): Bitki hücrelerinde bulunan bu organel, kısmen de olsa lizozomların görevini üstlenmiştir. Makromoleküllerin sindirimi ve depolanması da bu organel tarafından gerçekleştirilir.

Sentriyol: Bu organel, bölünme esnasında kromozomların tutunduğu iğ iplikçiklerinin yapımından sorumludur. İlkel yapılı olanlar haricinde bitki hücrelerinde, çoğu bir hücreli canlıda, olgunlaşmış sinir ve kas hücrelerinde sentriyol bulunmaz. Bu tip hücrelerin bölünmesi esnasında iğ iplikçikleri, sitoplazmada bulunan maddeler tarafından oluşturulur.
Olgun yumurta hücresinde de bulunmaz, ancak bu durumda da döllenme sonrasında hücre bölünmesinde spermden gelen sentriyoller tarafından iğ iplikçikleri oluşturulur.

Peroksizom: Amino asitlerden amino gruplarını ayırma, alkolleri detoksifiye etme, hücre için zararlı bir bileşik olan hidrojen peroksitin oksitlenerek su ve oksijene dönüştürülmesi, çeşitli makromoleküllerin yapımı gibi tepkimelerden sorumlu olan enzimleri içerir. Lipid ****bolizmasında görev alan bazı enzimleri de taşıdığı düşünülmektedir. Tohumun çimlenmesi sırasında yağların karbonhidratlara dönüşüm tepkimelerinde görev alırlar.

Bu organellerin hepsi de, ökaryot hücrelerde tıpkı hücrenin kendisi gibi zar ile kaplıdır. Bunların arasında çekirdek, mitokondri ve kloroplast, diğer organellerden farklı olarak çift zar ile kaplıdır.
Sıraladığımız bu organellere ek olarak, hücre içinde bulunan multiveziküler (çok sayıda vezikül içeren) organeller, pigmentler, kristalize yapılar, glikojen ve yağ cisimcikleri, hücre iskeletini oluşturan mikrofilamentler ve ara filamentler de sitoplazma içerisinde bulunan diğer yapılar.

Kaynak:

organellerin görevleri nelerdir

,

golgi cisimciğinin görevi

,

ribozomun görevleri

,

organellerin görevleri

,

organeller ve görevleri

,  organellerin kısaca görevleri,  organellerin görevleri kısaca,  golgi görevi,  ribozomların görevleri,  hayvan hücresindeki organellerin görevleri,  golgi aygıtı görevi,  yapısında nükleik asit bulunan organeller,  golgi aygıtının görevi,  hücre içerisinde madde taşımakla görevli organel nedir,  golgi görevleri,  çekirdekçiğin görevi ,  stoplazma organelleri ve görevleri,  çekirdekçik görevi,  peroksizom şekilleri,  golgi organelinin görevleri,  canlı organeller,  aktif taşımada görevli organel,  hücre organelleri ve görevleri nelerdir,  ribozom nedir görevleri,  organeller ve görevleri nelerdir
,  canli organelleri ve çeşitleri
, çekirdek plazması
, çift zarlı organeller
, golgi aygıtının görevi nedir
, golgi cisimciğinin görevi
, golgi cisimciğinin görevleri
, hücre sitoplazmada bulunan organellerin görevleri neler
, hücre yapısının resmi
, hücre zarının esnek olduğunu hangi örnekler
, hücrede bulunan diğer organeller ve bunların görevleri
, hücrede bulunan diğer organelleri ve bunların görevleri
, hücrede bulunan organeller ve bunların görevleri
, hücrede bulunan organeller ve görevleri
, hücrede bulunan yapılar ve bunların görevleri
, hücrelerde bulunan yapılar ve bunların görevleri
, hücrelerde bulunan yapılar ve bunların görevleri nelerdir
, kas hücreleri en çok bulunan organeller
, koful ne işe yarar
, lizozom organeli
, organel şekilleri
, organeller
, organeller nelerdir
, organellerin görevi
, organellerin görevleri
, organellerin şekilleri
, orgenellerin görevi
, ribozom görevi
, ribozom görevleri
, ribozomun görevi
, ribozomun görevleri
, sitoplazma sıvısının bileşiminde bulunan maddeler
, sitoplazma sıvısının bileşiminde bulunan maddeler nelerdir
, stoplazma sıvısının bileşiminde bulunan maddeler
, stoplazma ve organellerin görevleri
, tüm organeller
Bu sayfada da size genel olarak bir hayvan hücresini ve içindeki organellerini tanitacagim. Asagidaki hazirlamis oldugum tablo’da organellerin resimleri ve genel fonksiyonlarini bulabilirsiniz.ODTÜ’nün egitim sisitemine uygunlugu açisindan özellikle ingilize resimler bulup koymaya özen gösterdim.


Hücre Çekirdegi
Hücrenin beynidir, ve kromozomlari içerir, hücre bölünmesini yardim eder..


Endoplazmik Retikulum
salgi salinimi ile ilgilenir.Iki türü vardir; Granüllü ve granülsüz…


Ribozom
Protein sentezi ile ugrasan bir organeldir…


Golgi Aygiti
Salgi paketleri ile ugrasir…

Mitokondri
Hücrenin enerji üretim merkezidir…


Lizozom
Hücrenin sindirim merkezidir…

kaynak : MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY – Main Page

Sitoplazmanın içindeki organellerin adları ve görevi nelerdir? (Derya Kirman)

Sorunuzun cevabı, aslında çeşitli üniversitelerde “Sitoloji” adı altında en az bir dönemlik bir ders kapsamında anlatılıyor. Ancak yine de, elimden geldiğince kısa ama işe yarar bir şekilde özetlemeye çalışacağım.
Öncelikle bir hücre için organellerin, bir vücut için organlar ve organ sistemleri anlamına geldiğini aklımızda bulundurmalıyız. Yani organellerin tek tek görevlerinden ziyade, birlikte çalışmaları sonucunda hücre içi aktivitelerinin düzenlendiği gerçeğini hatırlamalıyız. Tıpkı vücudumuzdaki her organın kendi başına bir görevinin olmasının yanında, vücudumuzda yürütülen tüm ****bolik aktivitelerin, bu organların bir arada ve belirli bir düzen içerisinde çalışmasını gerektirdiği gibi; hücre içi organellerin görevlerinde de aynı durum söz konusu.
Sitoplazma içindeki organelleri, görevleri ile birlikte kısaca (mümkün olduğunca kısaca) şu şekilde listeleyebiliriz:

Çekirdek: Hücrenin beyni sayılabilecek bu organel, çoğu kaynakta sitoplazma içerisindeki bir organel olarak sınıflandırılmaz. Bunun nedeni, hücrenin bu kaynaklarda zar, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 bölümde incelenmesidir. Genetik materyal (DNA ve RNA) çekirdek içerisinde yer aldığı için, hücre içerisindeki bütün protein sentez oluşumlarının temel kodu ve emri çekirdek tarafından verilir. Çekirdeğin temel görevini, hücrenin genetik kodunu korumak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde kullanılmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz. Hücre bölünmesi sırasında da, bu genetik madde kopyalanarak oğul hücrelere geçirilir.

Mitokondri: Hücrenin enerji üretim merkezleridir. Hücrenin enerji ihtiyacına göre sayıları farklılık gösterebilir. Oksijenli solunumun gerçekleştiği ve bu sayede de çeşitli besin maddelerinin sindirimi sonucunda açığa çıkan organik moleküllerden enerjinin elde edildiği organeldir. Diğer bir görevi ise, hücre içeriğindeki fazla kalsiyumun depolanmasıdır.

Kloroplast: Sadece bitki hücrelerinde ve bazı bakterilerde bulunan bu organel, fotosentezin gerçekleştiği yapıdır. Bu organellerde özel enzimler eşliğinde gerçekleştirilen tepkimeler sonucunda su ve karbondioksit, güneş enerjisi yardımıyla organik moleküllere dönüştürülür.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi ağ yapısını oluşturan bu organel, aslında çekirdeğin dış zarının bir uzantısıdır. Ribozom taşıyıp taşımamasına göre iki tipi görülür:
1. Granüllü E.R: Ribozom taşıyan tipteki ER, protein sentezinde rol alır. Protein sentezinde anahtar görevi üstlenen ribozomları taşımasının yanında, sentezlenen proteinlere şeker eklenmesinden ve bu proteinlerin bir kısmının hücre içi organellerin zar yapısına katılmak üzere gerekli yerlere gönderilmesinden de sorumludur.

2. Düz E.R: Ribozom taşımayan tipteki ER ise, özellikle steroid hormonların ve lipidlerin sentezinde görevlidir. Bu nedenle de özellikle böbrek üstü bezleri, testisler ve ovaryumlarda gelişmiş olarak bulunurlar. Ayrıca zehirli ****bolitlerin detoksifiye edilmesinde (zehir özelliğinin kaldırılmasında), kolesterol ve safra yapımında, glikojen sentezinde ve yıkımında da rol oynamaları nedeniyle, karaciğer hücrelerinde de bol miktarda bulunurlar. Tüm bunlara ek olarak, midenin hidroklorik asit salgısını gerçekleştiren hücrelerde klor iyonlarının atılmasından ve kas hücrelerinde kalsiyum iyonlarının depo edilmesinden de sorumludur.

Ribozom: Protein ve RNA moleküllerinden meydana gelen bu organeller, protein sentezinde anahtar görevdedir. DNA�dan alınan şifre, mRNA�lar tarafından ribozomlara ulaştırılır ve tRNA�lar tarafından uygun şifre ile örtüşen amino asitlerin ribozom üzerinde bir araya getirilmesi sayesinde protein sentezi gerçekleştirilir.

Golgi cisimciği: Hücre içinde oluşturulan bütün salgıların, deyim yerindeyse �paketlendiği� organeldir. Salgı moleküllerine son şekillerinin verilmesi, yoğunlaştırılması, hücre dışına gönderilmeye hazır hale getirilmesi ve depo edilmesi golgi aygıtı tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca sperm hücrelerinin uç kısmında bulunan ve yumurta zarının delinmesinden sorumlu enzimleri taşıyan akrozom keseciklerinin oluşumunda da rol alır.
Enzim içeren salgı kesecikleri olarak da tanımlanan �zimogen granülleri� salgılanması, lizozomların sentezi ve hücre zarının bütünlüğünün korunması ile işlevlerinin düzenlenmesi de golginin diğer görevleri arasındadır.

Lizozom: İçeriğinde asit karakterde enzimleri taşıyan ve bitki hücrelerinde bulunmayan bu organel, büyük biyomoleküllerin, çeşitli hücre içi veya dışı yapıların parçalanmasında rol alır. Yaşlanan hücreler veya organellerin parçalanması da lizozomlar tarafından gerçekleştirilir. Sperm ucundaki akrozom kesesi de özelleşmiş bir lizozomdur ve yumurta zarının eritilmesine yardımcı olan enzimlerin salgılanmasında görevlidir. Düzenli olarak gerçekleşen kemik yıkımına yardımcı olan lizozomlar, hücre farklılaşması ve ****morfoz esnasında gerçekleşen programlı hücre ölümünden de sorumludur.

Vakuol (Koful): Bitki hücrelerinde bulunan bu organel, kısmen de olsa lizozomların görevini üstlenmiştir. Makromoleküllerin sindirimi ve depolanması da bu organel tarafından gerçekleştirilir.

Sentriyol: Bu organel, bölünme esnasında kromozomların tutunduğu iğ iplikçiklerinin yapımından sorumludur. İlkel yapılı olanlar haricinde bitki hücrelerinde, çoğu bir hücreli canlıda, olgunlaşmış sinir ve kas hücrelerinde sentriyol bulunmaz. Bu tip hücrelerin bölünmesi esnasında iğ iplikçikleri, sitoplazmada bulunan maddeler tarafından oluşturulur.
Olgun yumurta hücresinde de bulunmaz, ancak bu durumda da döllenme sonrasında hücre bölünmesinde spermden gelen sentriyoller tarafından iğ iplikçikleri oluşturulur.

Peroksizom: Amino asitlerden amino gruplarını ayırma, alkolleri detoksifiye etme, hücre için zararlı bir bileşik olan hidrojen peroksitin oksitlenerek su ve oksijene dönüştürülmesi, çeşitli makromoleküllerin yapımı gibi tepkimelerden sorumlu olan enzimleri içerir. Lipid ****bolizmasında görev alan bazı enzimleri de taşıdığı düşünülmektedir. Tohumun çimlenmesi sırasında yağların karbonhidratlara dönüşüm tepkimelerinde görev alırlar.

Bu organellerin hepsi de, ökaryot hücrelerde tıpkı hücrenin kendisi gibi zar ile kaplıdır. Bunların arasında çekirdek, mitokondri ve kloroplast, diğer organellerden farklı olarak çift zar ile kaplıdır.
Sıraladığımız bu organellere ek olarak, hücre içinde bulunan multiveziküler (çok sayıda vezikül içeren) organeller, pigmentler, kristalize yapılar, glikojen ve yağ cisimcikleri, hücre iskeletini oluşturan mikrofilamentler ve ara filamentler de sitoplazma içerisinde bulunan diğer yapılar.

Kaynak: