Sponsorlu Bağlantılar

Sigara ba??ml?l?k yapmas?, maddi zararlar? yan?s?ra sa?l??a verdi?i zararlarla da zarar vermektedir. Sigaradan kurtulmak isteyipte kurtulamayan arkada?lar?m?z bu makalemizdeki 4 ad?m? uygulayarak sigaradan kurtulabilirler…

1-?lkolaraksigaray? neden b?rakman?z gerekti?i üzerinde bir ara?t?rma yap?n. Sigaran?n vücudunuza verdi?i zararlar? gördükçe sigara içmekten yava? yava? so?uyacaks?n?z. Bunun yan? s?ra bir ayda sigara ay?rd???n?z para ile neler yapabilece?inizi dü?ünün.

2- Sigaray? b?rakman?za yard?mc? olacak ürünleri ara?t?r?n. Sigaray? b?rakman?za yard?mc? birçok ürün vard?r. Önemli olan bu ürünler aras?ndan size en uygun ürünü seçmektir.

3-E?er sigara al??kanl??? bulunan birçok arkada??n?z varsa onlardan bir süre uzak durun. Elbette insan?n arkada?lar?ndan uzak kalmas? korkunç bir?eydir; fakat sigaray? kesinlikle b?rakmak istiyorsan?z bu yöntemi denemelisiniz. Ayr?ca arkada?lar?n?z? da sigar? b?rakmaya te?vik edebilirsiniz.

4-Kendinizi oyalayacak bir u?ra? edinin. Genellikle insanlar s?k?ld?klar? zaman sigara paketlerine yönelirler. E?er s?k?ld???n?zda kendinizi e?lendirecek bir u?ra? bulursan?z sigara içmek akl?n?za gelmez.

sigaradan kurtulma yollar?, sigaradan kurtulmak için neler yap?labilir, sigaradan kurtulmak istiyorum, sigaradan kurtulman?n yollar?, sigaradan nas?l kurtulabilirim, sigaradan nas?l kurtulunur, sigaradan nas?l kurtulurum, sigaradan nas?l tiksinilir,sigaradan nas?l tiksinirim