Sponsorlu Bağlantılar

Erime noktas?, bir kat? maddenin kat? halden s?v? hale geçmeye ba?lad??? ve erime sona erene kadar korudu?u s?cakl?kt?r.

Bir kat? cismin s?cakl??? art?r?ld???nda moleküller aras?ndaki birbiriniçekme kuvveti yava? yava? azal?r ve belirli bir s?cakl?k derecesinden sonra termik (?s? ile ilgili) hareket çekme kuvvetini yener. Kat?da bir hal de?i?ikli?i ba?lar. Bu hal de?i?mesi maddenin kristal (billur) veyaamorf olu?una ba?l? olarak de?i?ik ?ekillerde olur. Amorf bir cisimde erime belli bir s?cakl?kta olmaz. Yani erimenin ba?lad??? ve bitti?i s?cakl?k derecesi aras?nda bir fark vard?r. Onun içindir ki, amorf bir maddenin erime noktas?ndan bahsedilemez.Amorf maddenin s?cakl??? yükseldikçe, giderek yumu?ar ve belirsiz bir s?cakl?kta s?v? hale geçer. Mesela cam ve plastikler amorf maddelerdir. Bunlar?n erime noktas? yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar

Kristal ve saf olan bir madde ise, belirli bir s?cakl?kta kat? halden tamamen s?v? hale geçer. Bu s?cakl??a o maddenin erime noktas? denir. Bütün kristal yap?ya sahip saf maddelerin erime noktas?nda, yani kat? halden s?v? hale geçene kadar, s?cakl??? sabit kal?r. Ancak tamamen s?v? hale geçtikten sonra s?cakl??? yükselir. Saf kristal cisimlerin erime noktas? ile donma noktas? aras?nda s?cakl?k fark? yoktur. Mesela saf su, 0°C de donar. Fakat saf olmayan maddelerin, yani kar???mlar?n donma ve erime noktalar? farkl?d?r.
Di?er bir tan?mla ergime ?s?s?; bir gram kat?n?n erime noktas?nda, kat? halden s?v? hale geçmesi için gerekli olan ?s?. Erime ?s?s? cisme ve s?cakl??a ba?l?d?r. Mesela buzun 0°C’deki erime ?s?s?, 79,8 cal/g’d?r. Bir gram s?v? dondu?u zaman erime ?s?s? kadar ?s?y? çevreye verir.

Baz? hallerde erimi? madde, donma noktas?na kadar so?udu?u halde donmaz. ??te bu duruma a??r? so?uma ve donmada gecikme denir. Bu haldeki s?v?ya kendi cinsinden küçük bir kat? billur at?l?rsa s?v? maddenin birden bire dondu?u görülür. Buna a?? billuru (kristali) denir.

Erime ve donma noktas? üzerine bas?nc?n etkisi vard?r. Normal erime noktas?ndan söz edilirken, bas?nç bir atmosfer kabul edilir. Erime noktas?, saf maddeler için karakteristik fiziksel bir sabittir.
Is? etkisi ile maddenin fiziksel yap?s?nda de?i?iklikler olu?ur. Bir maddenin kat? , s?v? veya gaz faz?nda yada durumunda olu?una o maddenin hali denir. Bir halden di?er bir hale geçmesine de hal de?i?tirme denir.
Erime : Kat? bir maddenin ?s? alarak s?v? hale geçmesine erime denir.
Donma : S?v? bir maddenin ?s? vererek kat? hale geçmesine donma veya kat?la?ma denir.
Erime S?cakl??? : Kat? bir maddenin s?v? hale geçti?i s?cakl?k derecesine erime noktas? veya erime s?cakl??? denir. Ör : buz 0ºC erir.
Saf bir maddenin sabit bas?nç alt?nda belli bir erime s?cakl??? vard?r. Ayn? maddenin erime ve donma s?cakl?klar? ayn?d?r.Erime ve donma süresince s?cakl?k sabit kal?r. Erime ve donma s?cakl??? madde miktar?na ba?l? de?ildir. Erime veya donma noktas? maddeler için ay?rt edici özelliktir.
A?IR VE YO?UN KAVRAMLARI
Batan maddenin yüzen maddeden daha yo?undur.
Yo?unluk;maddelerin suda yüzmelerinin ya da batmalar?n?n nedeni a??r ya da hafif olmalar?ndan de?ildir. A??r olan koca bir tomruk, su üzerinde yüzerken hafif olan küçük bir ta? hemen batar. Bunun nedeni maddenin boyutlar?na göre a??r ya da hafif olmas?d?r.