Sponsorlu Bağlantılar

1-  Canl?lar?n korku, heyecan vb. durumlarda böbrek üstü bezlerinden salg?lad?klar? adrenalin
hormonunun etkisinin ortadan kalkt??? halde, kalp at?? h?z?n?n çok geç düzene girmesinin sebebi a?a??dakilerden hangisidir?

A)    Hormonun kalbi çok etkilemesi

B)    Hormonun kan yoluyla ta??nmas?

C)    Hormonun y?k?m?n?n çok geç tamamlanmas?

D)    Böbrek üstü bezinin karma yap?s?n?n olmas?

2-  Bir güvercinin a?a??daki organlar?ndan hangisi ç?kar?ld???nda güvercin dengesini sa?layamaz?

A)    Beyincik

B)    Beyin

C)    Omurilik so?an?

D)    Omurilik

3-  A?a??da verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlar?ndan de?ildir?

A) Beyin                  B) Omurilik                    C) Omurilik so?an?     D) Omurga

4-    Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabilece?i kadar küçük moleküllere dönü?türülmesidir. Yukar?da verilen ifade a?a??daki kavramlardan hangisini aç?klamaktad?r?

A) Bo?alt?m     B) Sindirim   C) Dola??m        D) Solunum

5- .Böbreküstü bezlerinin salg?lad??? hormon a?a??dakilerden hangisidir?

A)Tiroksin     B)Adrenalin    C)Büyüme Hormonu  D)?nsülin

6- A?a??daki organ ve yap?lar?n hangisinde kimyasal sindirim gerçekle?mez?

A)A??z                      B)Mide                        C)?nce ba??rsak                       D)Yemek borusu

7-  Beyinci?i zedelenen bir insan hangi davran??? düzgün yapamaz?

a. Yürüme
b. Nefes al?p verme
c. Heyecanlanma
d. Yemek yeme

8- A?a??dakilerden hangisi iç salg? bezlerinin düzensiz hormon salg?lamas?ndan kaynaklanan bir   hastal?kt?r?

a.  ?drar kaç?rma
b.  ?eker hastal???
c.  ?shal
d.  Bademcik iltihab?

9- Uzun süre karanl?k bir ortamda oturan bir ki?inin,çok ayd?nl?k bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri
küçülür.Bu olay hangi organ taraf?ndan gerçekle?tirilir?

a.  Beyin
b.  Beyincik
c.  Omurilik so?an?
d.  Omurilik

CEVAPLAR:

CEVAP 1: C

CEVAP 2: A

CEVAP 3: D

CEVAP 4: B

CEVAP 5 : B

CEVAP 6 : D

CEVAP 7 : A

CEVAP 8 : B

CEVAP 9 : D