Sponsorlu Bağlantılar

abs,asr,cruise control,epb,epb abs ne i?e yarar ,nas?l çal???r,nas?l kullan?l?r,ne zaman bulunmu?tur, ilk ne zaman ke?fedilmi?tir,kimler bulmu?tur, sistemleri çal??ma ?ekli nas?ld?r, anlam? nedir, nedemek

Sponsorlu Bağlantılar

ESP: Elektronik Stabilite Program? (ESP) sensörler sayesinde otomobilin seyir halinde çizgisini korumas?na yard?mc? olur. Böylece araç savrulmadan stabil bir ?ekilde seyrini sürdürür.

BAS ya da EBA: ”Brake Assist System” ve ”Emergency Brake Assist”in k?saltmalar? olan BAS ve EBAsürücünün fren pedal?na sert basmas? halinde devreye girerek fren gücünü tam olarak devreye sokar.

ABS: ”Antiblock Brake System”in k?saltmas? olan ABS sürücülere tekerlekler kilitlenmeden fren yapma olana?? sa?lar. Ani frenler veya ?slak zeminlerde devreye giren ABS kullan?lan arac?n manevra ve kontrol yetene?ini art?rarak sürücüye yard?mc? olur.

MSR: ”Motor Schleppmomenten Regelung”un k?saltmas? olan MSR özellikle kaygan zeminlerde sürücünün aya??n? gaz pedal?ndan çekmesiyle olu?acak kaymay? motor torkunu kullanarak önlemeye çal???r.

ASR: ”Anti Schlupf Regelung”un k?saltmas? olan ASR araçlar?n patinaja dü?meleri önler. Türkçe’ye antipatinaj sistemi olarak çevrilebilecek ”ASR” patinaja geçildi?inde çeki? olan tekerleklere giden gücü kontrol eder ve tutunmay? sa?lar.

EBD: ”Electronic Brake Distributor”ün k?saltmas? olan ”EBD” fren yap?lmas? halinde gücün ön ve arkadaki akslara dengeli ?ekilde da??lmas?n? sa?lar. Böylece güvenli fren yap?lmas?na yard?mc? olur.
ASC+T: ”Elektronik çeki? kontrol sistemi” olarak tan?mlanan sistem arac? seyir halindeyken sensörler arac?l???yla sürekli takip eder. Sürücü tehlike yaratacak durumlarda arac?na gaz verse bile sistem motor gücünü s?n?rlar.

EPB veya APB: Klasik el freninin yerine geçen bu sistemde el freni anahtar kontak yuvas?ndan ç?kar?ld???nda otomatik olarak devreye girer. Sistem baz? modellerde motor yeniden çal??t???nda baz? modellerde de bir butona bas?larak devreden ç?kar?l?r.

Tiptronic: Araçlardaki ?anz?man?n manuel ya da otomatik olarak kullan?lmas?na olanak sa?lar.

Cruise Control: Otomatik h?z kontrol sistemi olarak tan?mlanan ”Cruise Control” sürücü taraf?ndan devreye sokuldu?unda arac?n h?z?n? sabitler. Sistem devreden ç?kar?lmak istendi?inde gaza frene ya da sistemi çal??t?ran dü?meye yeniden bas?lmas? gerekir. Günümüzdeki baz? yeni nesil modellerde kullan?lan ”Ak?ll? Cruise Control” ise sensörler arac?l???yla öndeki araçla olan mesafenin darald???n? tespit eder etmez arac? yava?lat?r ve daha sonra h?z? tekrar ay?n seviyeye otomotik olarak getirir.

SRS: Otomobil kabinindeki sürücü ve yolcular?n bir kaza an?nda korunmas? amac?yla geli?tirilen ”Airbag” veya ”SRS (Suplementary Restraint System)” Türkçe’ye ”hava yast???” olarak geçti. Emniyet kemeriyle birlikte kullan?lmalar? halinde maksimum koruma sa?layan hava yast?klar? çarp??ma s?ras?nda çok k?sa bir süre içinde otomatik olarak devreye girer.