Sponsorlu Bağlantılar

Acun Il?cal? ve Ailesi – Acun Il?cal? Kimdir – Acun Il?cal?n?n Ailesi – Acunun Aile Resimleri

Acun, trafik kazas?nda önce babaanne ve dedesini, 4 y?l sonra da anne ve babas?n? kaybetti. Yine tam 4 y?l sonra, ba?ka bir trafik kazas?nda bu kez kendisi mutlak bir ölümden döndü.

Acun Il?cal?, ailesinin pe?ini b?rakmayan bu ak?l almaz kaderi anlatt?.

19 YA?INDA EVLEND?M

Çok sevdi?im babaanne ve dedemi trafik kazas?nda yitirdim. Kar??dan kar??ya geçiyorlard?. Bir araban?n alt?nda kald?lar.

Bu olaydan 4 y?l sonra ayn? korkunç kader bu kez anne-babam? buldu.
Ben 19 ya??nda evlendim. Bir k?z?m oldu. K?z?m henüz 10 ayl?kt?. Annem ve babamla Bodrum’a tatile gidecektik. Benim son anda i?im ç?kt?, “Siz gidin daha sonra gelece?im” dedim.

K?z?m Banu da onlar?n yan?ndayd?. Bal?kesir’i geçmi?ler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda kar??s?na 180’le gelen bir araç ç?km?? ve kafa kafaya çarp??m??lar. Annemle babam orada rahmetli olmu?. K?z?m çok a??r yaralanm??.

ANNEM ÖLMÜ?TÜR

Bal?kesir Devlet Hastanesi’ne gittim. Bir adam duruyor. Adam?n yan?na gittim. Annemi sordum. ‘?lknur Il?cal? ile görü?mek istiyorum’ dedim. Adam bir deftere bakt? ve sayfay? çevirdi “Ölmü?tür” dedi. ‘Ergün Il?cal? ile görü?mek istiyorum’ dedim. “Ölmü?tür” dedi. Ben ?oktay?m ve k?z?m Banu’yu soram?yorum. Sadece vücudunda 18 k?r?k vard?. Dü?ünün o zaman henüz 10 ayl?kt?..

KIZIM MUC?ZE ÇOCUK

Dünyada, bundan daha büyük bir ac? olamaz herhalde. Öyle bir ac?yd? ki, k?z?m?n ya?amas?na sevinememi?tim bile. Banu’nun o kazadan sa? ç?kmas? gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden k?z?ma “mucize çocuk” derim. Ya?ad??? bunal?m sonucunda e?im Seda’dan ayr?ld?m.

‘KOLUMDA 36 D?K?? VAR’

Ailemi trafik kazas?nda kaybedip, sonras?nda ilk e?imden bo?an?nca ben de ipler tamamen koptu. Herkesin bir gün ölece?ini, hayat?n anlams?z oldu?unu dü?ünerek ölümden hiç korkmadan ya?amaya ba?lad?m. Gidip motosiklet ald?m. Sonra büyük bir kaza geçirdim. Bir araba soldan gelip çarpt?. Arkamda da yak?n arkada??m vard?. O da o kazada vefat etti. Benim ise sol kolum k?r?ld?. 2 ay hastanede yatt?m. 36 diki?li bir ameliyat geçirdim ve koluma platin tak?ld?. Yani ben de mucize eseri ya??yorum.”