Sponsorlu Bağlantılar

Adaptasyona Örnekler
1- Bukalemunun bulundu?u ortama ve duruma göre renk de?i?tirmesi.
2- Kurba?an?n sinek yakalayabilmek için uzun dilli olmas?.
3- Karanl?k ortamda kalan yarasan?n sese kar?? duyarl? olmas?. (Gözlerini az kulland??? için iyi görememesi).
4- Kaplan?n ve aslan?n keskin di?lerinin ve pençelerinin olmas?.
5- Ördek ve kazlar?n suda yüzebilmek için ayak parmaklar?n?n aras?nda perde bulunmas?.
6- Kartal, ?ahin ve atmaca gibi y?rt?c? ku?lar?n gaga ve pençe yap?lar?n?n avlar?n? yakalayacak ve parçalayacak ?ekilde olmas?.
7- Kurba?alar?n nemli derilerinin olmas? ve ayak parmaklar?n?n aras?nda perdelerinin bulunmas?.
8- Yunuslar?n vücutlar?nda ya? depo edebilmeleri.
9- Zebralar?n çizgili görünümleri.
10- Ar?lar?n renkleri.
11- Örümceklerin a? örebilmeleri.
12- Fillerin uzun hortumlar?n?n ve kulaklar?n?n olmas?.
13- Y?lanlar?n ya?ad?klar? ortama uygun renkte olmas?.
14- Deve ku?lar?n?n h?zl? ko?abilmek için uzun ve güçlü bacaklar?n?n olmas?.
15- Kutup ay?lar?n?n boz ay?dan farkl? olarak bacaklar?n?n k?sa, karda rahat yürüyebilmek için ayaklar?n?n geni? tabanl? ve so?uktan korunmak için kal?n ya? tabakas?na sahip olmas?.
16- Penguenlerin ayak parmaklar?n?n aras?ndaki perdeleri h?zl? yürümelerini, deri alt?nda depolanan ya? ise so?uk ortamlarda vücut s?cakl???n?n korunmas?n? sa?lar.
17- Çöl ikliminde ya?ayan develerin (susuzlu?a kar??) uzun kirpiklerinin olmas? (kirpikleri birbirine geçer ve kum, toz ve kirin girmesini önler), hörgüçlerinde ya? depolamas? ve kulaklar?n?n k?ll? olmas?.
18- S?cak bölgelerde ya?ayan memeli ve ku?lar?n, so?uk bölgelerde ya?ayan türlerine göre daha iri vücutlu olmalar?.
19- S?cak bölgelerde ya?ayan tilki, fare ve tav?anlar?n ?s? kayb?n? artt?rarak vücut s?cakl???n? korumas? için kulak ve kuyruklar?n uzun, vücut yüzeylerinin geni? olmas?.
20- Kutuplarda ya?ayan ay?, tilki ve tav?anlar?n beyaz renkli, geni? ayakl? ve kal?n tüylü ve kal?n ya? tabakas?na sahip olmas?.
21- Kurak ve s?cak bölgelerde ya?ayan bitkilerin (kaktüsün) su kayb?n? azaltmak için yapraklar?n?n diken ?eklini almas?, k?vr?k ve tüylü olmas? ve gövdelerinin kal?nla??p su depo eder hale gelmesi.
22- Nemli bölgelerde ya?ayan bitkilerin terlemeyi artt?rmak için geni? yaprakl? olmalar?.
23- Su bitkilerinin (nilüferin) terleme ile su kayb?n? artt?rmak için yapraklar?n?n geni? yüzeyli olmas? ve yapraklar?nda hava bo?luklar?n?n bulunmas?.
24- Bitki yapraklar?n?n dallara birbirlerinin güne?lenmesini engellemeyecek ?ekilde dizilmesi.
25- Kara ekosisteminde ya?ayan çam a?açlar?n?n i?ne yaprakl? olmas? dört mevsim ye?il kalmas?n? ve çok s?cak veya so?uk iklimlere kar?? dayan?kl? olmas?n? sa?lar.
26- Il?man iklimde ya?ayan palmiyelerin terlemeyi artt?rmak için geni? yaprakl? olmas?.
27- Güve kelebe?inin aç?k renkli iken ya?ad??? yerdeki a?aç kabuklar?n?n renginin koyula?mas? sonucunda koyu renkli olmas?.
28- Yapraklar?n üzerinde ya?ayan böceklerin yapraklarla ayn? renkte olmas? dü?manlar?ndan korunmas?n? sa?lar.
29- Deniz taban?nda ya?ayan baz? bal?klar?n deniz taban?yla ayn? renge bürünmesi dü?manlar?ndan korunmas?n? sa?lar.
30- T?rpana bal???n?n kuyru?unda üretilen elektrik dü?mana kar?? kendini korur ve kar?? cinsin ilgisini çekerek üreme ?ans?n? artt?r?r.
31- Köpek bal?klar?n?n s?rt ve kar?n bölgesinin renginin farkl? olmas?, suyun üst ve alt k?sm?nda görünmesini zorla?t?r?r ve avlanmay? kolayla?t?r?r.
32- Deniz kaplumba?as?nda, kara kaplumba?as?ndan farkl? olarak yüzmesini sa?layan palet ?eklinde ayaklar bulunur.
33- Canl?lar ya?ad?klar? ortama uyum sa?lamak için kamuflaj yetene?i kazanm??t?r. (Bukalemun ve çekirge).