Sponsorlu Bağlantılar

A??z ?çi ?ltihaplar? Stomatitler

A??ziçinin tipik iltihaplar? a??zdaki nedenlerden kaynaklan?yorsa birincil ba?ka hastal?klardan kaynaklan?yorsa ikincil olarak nitelenir. Stomatit a??z mukozas?n?n akut ya da kronik biçimde iltihaplanmas?d?r. A??z mukozas?nda enfeksiyona yol açabilecek duruma gelmi? çe?itli mikroplar?n varl???na ba?l? olarak geli?ir. Kanamal? Stomatit kolayca kanayan di?eti mukozas?n?n k?zarmas? ve ?i?mesi ile kendini belli eder. Ço?u kez genel bir hastal??a zehirlenmeye ya da vitamin yetmezli?ine ba?l?d?r

Yunanca’da stoma “a??z” itis “ilti*hap” demektir. Stomatit geni? anlam?y*la a??z içindeki bütün iltihaplan içerir. Dar anlam?yla ise gerçek a??z bo?lu?u mukozas?yla s?n?rl? olarak kullan?l?r. ?l*tihap dildeyse glossit di?eti mukozas?ndaysa jinjivit ad?n? al?r. A??z mukozas? do?rudan do?ruya a??zdaki nedenlerle kolayca hastalan?r. Ayr?ca baz? genel hastal?klar?n da ilk belirtileri a??zda or*taya ç?kar. Bu nedenle a??z içi iltihaplar? birincil ve ikincil olarak ikiye ayr?l?r. ?lki ba?ka hastal?klara ba?l? olmadan geli?ir. ?kincil olanlar ba?ka organlann hastalanmas?ndan sonra ortaya ç?kar.

A??ziçi iltihab?n?n ba?l?ca türleri aras?nda a??z nezlesi ile eksüdal? ülser*li kangrenli kanamal? ve aftl? iltihaplar say?labilir.

• A??z nezlesi

En s?k görülen ve en az zararl? türdür. A??zdaki yerle?ik bakteri floras?n?n genel ve yerel çe?itli durum*lara ba?l? olarak hastal?k yapabilme ye*tene?i kazanmas?ndan kaynaklan?r. Her ya?ta görülebilir. Özellikle iyi beslen*meyen çocuklarda di? ç?karan bebek*lerde ve k?zam?k k?z?l suçiçe?i k?zam?kç?k gibi döküntülü hastal?klar s?ra*s?nda ortaya ç?kar. Eri?kinlerde ba?l?ca nedenleri di? ta?lar? ve uygun olmayan di? proaaalerinin kullan?lmas?d?r. Sindi*rim bozukluklar? yüksek ate? örseleyi*ci yiyecekler çok s?cak içecekler ve si*gara da a??zda bu tip iltihap yapabilir. A??z nezlesinin s?k rastlanan bir ba?ka nedeni vitamin eksikli?idir. Art?k iskorbüt ve beriberi gibi a??r vitamin yet*mezliklerinden kaynaklanan hastal?klar dengeli beslenme bilinci ve olanaklar?*n?n bulundu?u ülkelerin gündeminden ç?km??t?r. Ama yetersiz ve dengesiz beslenmeye ya da vücuttaki i?lev bo*zukluklar?na ba?l? olarak gizli vitamin eksikli?i hastal?klar? görülmektedir.

A??z nezlesi genellikle a??z bo?lu*?unda k?rm?z?l?kla ortaya ç?kar. Ço?u

kez dil ve dudaklarda yayg?n ve tekdüze k?zar?kl?klar görülür. Hasta a?z?nda kuru*ma ve yanma duyar. Yutma ve çi?neme hareketleri güçle?ir. Bu tip a??ziçi ilti*haplar? mikrop öldürücü gargaralar kul*lan?larak tedavi edilebilir. Ayr?ca a?r? ve yanma duyumunu ortadan kald?ran hafif uyu?turucu ve mikrop öldürücü ilaçlar yararl? olabilir. ?ltihap vitamin eksikli?ine ba?l?ysa tedavi eksik olan vitaminle*rin kar??lanmas?na dayan?r.

• Eksüdahl? a??ziçi iltihab?

Mukozada üstü beyaz renkli a??r bir iltihaplanma biçiminde ortaya ç?kar. Genellikle ülserli stomatitin ba?lang?c?d?r. Ba?l?ca nedenleri a??z nezlesininkiyle ayn?d?r. Baz? meslek hastal?klar? ve kimyasal maddelerin yol açt??? kronik zehirlenmeler de a??zda bu tip iltihaba neden olur. Bunlar?n ba??nda gelen kur?un ve civa zehirlenmeleri özellikle di?eti ve bazen dil iltihab?na yol açar. A??zdaki iltihaplanma bütün vücudu etkileyen hastal?kla birlikte tedavi edilir.

• Ülserli a??ziçi iltihab?

A??z nezlesinden de eksüdal? a??ziçi iltihab?ndan da a??rd?r. Genellikle salg?n biçiminde ortaya ç?kar ve a??z bo?lu?unun temizli?ine özen gösterilmemesi durumunda kolayca bula??r. ?ltihap di?çilerinde ba?lar. Daha sonra bütün a?za yay?l?r. Di? köklerine hatta dudaklara da yay?lan sar?ms? bir eksüdaya ve a?r?l? ?i?kinli?e neden olur. Ülserli a??ziçi iltihab? Fusobacterium ve spiroketlerin etken oldu?u Vincent anjini gibi yutak enfeksiyonlar?na ba?l? olarak ortaya ç?kabilir. ?lk ?i?kinlik evresinin ard?ndan çok yava? iyile?en ülser ve yaralar?n belirdi?i bu tip a??ziçi iltihab?nda mikrop öldürücü gargaralar yeterli de?ildir. Ayr?ca antibiyotik ve sülfamitlere dayanan genel bir tedavi uygulan?r; baz? olgularda kortizon da gerekebilir.

• Kangrenli a??ziçi iltihab?

Ülserli tipin son evresidir. Organizman?n a??n ölçüde güçten dü?tü?ü durumlarda görülür ve doku ölümüne yol açar.

• Kanamal? a??ziçi iltihab?

Kanamalarla ortaya ç?kan a??z mukozas? iltihab?d?r. Genellikle a??zdaki belirli bir nedenden kaynaklanmaz. P?ht?la?ma bozukluklar? karaci?er ve kalp-damar hastal?klar? zehirlenmeler ve vitamin yetmezlikleri (niyasin ve C vitamini eksikli?i) gibi genel hastal?klar?n bir belirtisidir. Akut lösemi B12 vitamini eksikli?ine ba?l? kans?zl?k tifo s?tma gibi hastal?klar s?ras?nda da s?k görülür. Tedavi genel hastal??a ba?l? olarak yürütülür.

• Aftl? a??ziçi iltihab?

Ço?u kez virüslerden kaynaklan?r. Genellikle süt çocuklar?nda gebe kad?nlarda ve sindirim

bozuklu?u çekenlerde görülür. Baz? insanlarda ceviz badem çilek gibi belirili besinlerin yenmesiyle aftl? olu?umlar?n yinelendi?i göz önüne al?n?rsa bu hastal???n alerjik bir boyutu da oldu?u söylenebilir.

Hastal?k titreme ve ate? yükselmesiyle birden ortaya ç?kar. Daha sonra a??z bo?lu?unda çok a?r?l? ülserlere dönü?en s?v? dolu kabarc?klar görülür. Hastal?k h?zl? gidi?lidir ve 1-2 haftada iyile?ir. Gargara biçiminde bölgesel tedavinin yan? s?ra antibiyotikler ve kortizonla genel tedavi uygulan?r.

• Kronik bakteri ve mantar enfeksiyonlar?na ba?l? a??ziçi iltihab?

Acti-nomyces a??z bo?lu?unda iltihaba yol açan önemli bir bakteri grubudur. Bu bakteriler a??zdaki kemik ve kas dokusuna yerle?ir. Olu?turduklar? fistüllerden ç?kan irin çok miktarda tipik tanecikler içerir. Bu bakterilerin giri? yollan genellikle di? çürükleridir.

Oldukça s?k rastlanan pamukçuk a??zda mantarlara ba?l? bir iltihapt?r. A??z bo?lu?u mukozas?nda Candida albicans türü mikroskopik bir mantar?n geli?mesiyle olu?ur. Di?etlerini dili yanak iç yüzeylerini ve bademcikleri kaplayabilen kesilmi? süte benzer. A??zda birbirleriyle birle?meye e?ilimli beyaz alanlar ortaya ç?kar. Kolayca kald?r?labilen bu olu?umlar?n alt?nda k?rm?z? bir yüzey görülür. Pamukçuk daha çok yenido?anlarda görülür. Yerel olarak uygulanan mantar öldürücü ilaçlar ve metilen mavisiyle kolayca tedavi edilebilir. Ama bu hastal?k zay?f dü?mü? ve organizman?n savunma yetenekleri azalm?? ya?l?larda da ortaya ç?kabilir. Bu durumda enfeksiyon derindeki dokulara yani solunum ve sindirim mukozalar?na yay?labilir.

• ?kincil a??ziçi iltihaplar?

Genel bir hastal??a ba?l? olarak ortaya ç?kar. K?z?l k?zam?k k?zam?kç?k ve suçiçe?i gibi döküntülü hastal?klar iskorbüt ve hemofili gibi kanamal? hastal?klar lösemi agranülositoz ve B12 vitamini eksikli?ine ba?l? kans?zl?k gibi kan hastal?klar? civa bizmut kur?un gümü? bak?r gibi kimyasal madde zehirlenmesine ba?l? çe?itli meslek hastal?klar? s?ras?nda görülür.

Özgül mikroplar?n neden oldu?u ba?l?ca a??ziçi iltihaplan ?unlard?r: Frengide birinci evre lezyonu ikinci evreye özgü kabart? ya da k?zar?kl?klar ve üçüncü evreye özgü göm (yumu?ak ?i?kinlikler) ve ülserler biçiminde iltihaplar (frengi stomatiti); veremde ülserler ve çatlaklarla birlikte görülen iltihaplar (verem stomatiti); cüzamda zamanla ülserle?en derin dü?ümcük olu?umlan (cüzam stomatiti); belso?uklu?unda hastal?k etkeni olan gonokoklara ba?l? iltihaplar; difteri y?lanc?k ve impetigo etkenlerine ba?l? a??ziçi iltihaplan.