Sponsorlu Bağlantılar

Alfabe Nas?l Do?du,alfabenin tarihi

Hepimizin bildi?i gibi ,yaz?da kullan?lan harf dizisi “alfabe”diye tan?mlan?r. Alfabedeki harflerin her biri belirli bir sesin kar??l???d?r.
Çok eski devirlerde,insanlar?n anla?mas? konu?mayla, ya da i?aretlerle oluyordu. Sonralar?,baz? ?eylerin ileride hat?rlanmas? için kaydedilmesine ihtiyaç duyuldu. Ayr?ca,uzak yerlerdeki insanlarla haberle?mek için bir çare bulunmas? gerekiyordu. ??te bu ihtiyaçlar sonucu “alfabe” do?du.

Sponsorlu Bağlantılar

?lkel insan?n alfabesi, anlatmak,ifade etmek istedi?i ?eyin resimlerinden ibaretti. Bir at? anlatmak için elinden geldi?ince bir at resmi çizmekle yetiniyordu. Korkusunu belirtmek iste yine e, ilkel çizgilerle dü?en bir y?ld?r?m ve kaçan bir adam çiziyordu. Sonradan eski M?s?rl?lar da, ayn? sistemin daha geli?tirilmi? bir ?ekli olan hiyeroglif yaz?s?ndan yararland?lar. Hiyeroglif alfabesi, her nesne ve kavram kar??l???nda kullan?lan baz? resim-çizgiler niteli?indeydi. Zamanla bunlar?n daha basitle?tirilmesi,belirli bir düzene sokulmas? yoluna gidildi.

Bir ?ngiliz arkeologu olan Hnders Petrie, 1905 y?l?nda Sina yar?madas?nda buldu?u bir kitabeden yararlanarak, tarihte ilk alfabenin M.Ö. 2000 y?llar?nda, M?s?r’la ?srail aras?nda yerle?ik Sami as?ll? bir kavim taraf?ndan kullan?ld???n?n aç?klanmas?nda öncülük etti. Yaz? için harflerin kullan?lmas?nda öncü olanlardan Fenikeliler, yaz? sistemini kurmakta eski M?s?rl?lar?n hiyeroglif alfabesinden yararlanm??lard?.Fenikeliler’in alfabesi,bugün kulland???m?z alfabenin gerçek anlam?yla ç?k?? noktas? say?labilir.

Yukarda sözünü etti?imiz Sami alfabesinden çok say?da alfabe türemi?tir. Sami Alfabesi genel bir bak??la ikiye ayr?l?yordu.Bu iki kol ve bunlardan türeyen alfabeler a?a??da gösterilmi?tir:

1-Güney Alfabesi: Habe? alfabesi,Semud ve Galla alfabeleri bundan türemi?tir.
2-Kuzey Alfabesi: Fenike ve Aramf kollar? olarak ayr?ca ikiye ayr?l?r. ?brani, Yunan ve Latin yaz?lar? Fenike kökenlidir. Arap,Pehlevi, Uygur ve Hind alfabesi de Arami kolundan türemi?tir.

Alfabe deyimi, asl?nda eski Yunan alfabesinin “alpha-alfa” ve “beta”harflerinin birle?mesinden meydana gelmi?tir. Romal?lar da alfabelerini birçok konuda yapt?klar? gibi eski Yunanl?lar’dan kopya ettiler.
Fenikeliler’in alfabesinde sadece sessiz harfler varken onlar?n alfabesinden yararlanan eski Yunanl?lar bu alfabeye sesli harfleri de eklemi?lerdi.

Ba?l?ca üç alfabe:
1-Yunan Alfabesi
2-Latin Alfabesi
3-Arap Alfabesi
olarak gurupland?r?labilir. Arap alfabesinde birçok sesli harfler yaz?lmaz. Bunlar?n yerine “hareke” denilen i?aretler kullan?lmaktad?r. Arap alfabesi de,”elif-a” ve “be-b”harfleri s?ras?yla ba?lar;

Eski Türkler’in kulland??? Uygur Alfabesi,Sami alfabesinin kuzey bölümünün Arami dal?ndan kökenlidir. Baz? kimseler Orhon alfabesinin de ayn? kökenli oldu?unu söylemi?lerse de,buna kar?? ç?kan bilim adamlar? vard?r. Orhon alfabesinin do?rudan do?ruya Orta Asya’da türedi?i ileri sürülmektedir .