Sponsorlu Bağlantılar

apple,computer,antique,hardware,history,technology,sale,internet

Apple’?n bu antikas? tam 150.000 sterlin!

Apple’?n bu bilgisayar? küçük bir servete sat??a ç?k?yor: ?çersinde Steve Jobs’tan da bir mektup var.

Apple’?n fiyatlar?n? pahal? bulanlar tekrar dü?ünsün, çünkü Apple-1 ad?ndaki bilgisayar 150.000 sterlin’e sat??a ç?k?yor. Apple-1, 1976 y?l?nda sat?lan 200 eski tür bilgisayardan bir tanesi ve ?u an Steve Jobs’un ebeveynlerinin deposunda.

Christie’s adl? web sitesinde sat?lacak Apple-1’in o zamanki fiyat? 666.66 dolard?. Müzayede evi cihaz? 100.000 sterlin ile 150.000 sterlin aras? bir de?erden aç?k art?rmaya sunacak.

Bilgisayar, ambalaj? içinde ve k?lavuzlar?yla beraber al?c?s?na kavu?acak, ve pakete Steve Jobs’tan bir mektup da dahil. Mektupta monitör ve klavyenin en çok nelerde i?e yarad??? ile ilgili sorulara cevap verilmi?.

Bilgisayar?n özellikleri aras?nda ?unlar da say?lm??: “Programlama yapman?za izin verir ve yüksek performansl? bir hesap makinesine benzer. Bu modelde okuma ve yazma özelli?ine sahip ekstra bir kaset arayüzü mevcuttur.”

Apple-1, 23 Kas?m’da Christies‘da sat??a ç?kacak.

CHIP Online