Sponsorlu Bağlantılar

Argo; bir toplumda genel kullan?lan dilden türemi? olan, kendi sosyal çevresiyle s?n?rl? ya?ayan ve toplumun geri kalan kesimlerinden ayr?lmak ya da korunmak isteyen bir grubun benimsedi?i, kendine özgü sözcük ve deyi?lerden olu?an özel bir dil. Eski zamanlarda dilenci, serseri ve h?rs?z gruplar?n kendi aralar?nda konu?tu?u gizli bir dil olarak kullan?yormu?. Günümüzde ise, argo her kesimden insan?n hayat?n?n bir parças? olmay? ba?arm??t?r. Medyadaki diziler, reklamlar, sunucular, ?ark?lar ve ?ov programlar? artan bir h?zla yeni argo kal?plar? günlük konu?ma dilimize sokuyorlar. Genelde bir espri unsuru yaratmak, izleyicinin ilgisini çekmek için tüm ileti?im araçlar? taraf?ndan s?kça kullan?l?yor.

Peki ama neden kullan?l?yor ?
Argo kullan?m?n?n temel nedenleri; farkl? olmak, dikkat çekmek, ciddiyeti azaltmak, samimiyeti art?rmak, di?erlerini d??lamak, gizli ve gizemli olmak, dili zenginle?tirmek ve e?lenceli hale getirmek diyebiliriz. Argonun çe?itleri oldukça fazla, fakat benim ilgilendi?im konu medya taraf?ndan bize yans?yan, bizi hedef kitle gören argo çe?itleri. Hemen dü?ünmeye ba?layal?m !..
O?lum sen light’s?n ! – Oha falan oldum – K?r?can m? belimi – Baba nbr – Kal geldi – Çü? falan oldum – JanJanl? – Kanka, Kanki – Alemlere akal?m – hac? naber – k?m?l k?m?l vb…
?imdi, bahsi geçen argo kelimeler ve deyi?leri teker teker dü?ünün. Hepsi birer marka ve ürünün daha samimi bir hava yaratmak için kulland??? ve içeri?ine ekleyip, bilinirli?ini art?rma politikas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. Hepsi dönemsel olarak hayat?m?zda var oldular ve olmaya devam edecekler. Bunlara yenileri de eklenecek ve Türkçe’yi bozdu?u tart??malar?n? gündem konusu haline getirecek. ” Yahu b?rak?n argoyu arada kullanal?m, robot gibi mi ya?ayaca??z ” naralar? at?lacak. Yani herkes memnun kalacak bu durumdan, çünkü samimiyet daha ho?lar?na gidecek. Reklamlar?m?z argo cenneti olsa da, güldürecek. Ne diyelim !
Akal?m reklamlara baba !