Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Ölçülerde Yapt??? Yenilikler,
Atatürkün Yapt??? Ölçülerdeki Yenilikler

Atatürkün Yapt??? Ölçülerdeki Yenilikler

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün Önderli?inde Ölçü Birimlerinde yap?lan De?i?iklikler

Osmanl? Devleti’nde kullan?lan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullan?lanlardan farkl?yd?. Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ili?kileri zorla?t?r?yor, baz? kar???kl?klara sebep oluyordu. Osmanl? Devleti’nin son dönemlerinde bu farkl?l??? gidermek için baz? çal??malar yap?ld?. Fakat yeterli de?ildi. Cumhuriyetin ilân?ndan sonra bu zorluklan ortadan kald?rmak için çal??malara ba?land?.

Zaman Ölçülerindeki De?i?iklikler:

Önce 26 Aral?k 1925’te ç?kar?lan bir kanunla, o zamana kadar kullan?lmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926’dan itibaren de kullan?lmaya ba?land?. Böylece devlet i?lerinde kar???kl?k önlendi. Takvimdeki bu de?i?ikli?in yan?nda, alaturka denilen, güne?in bat???na göre ayarlanan saat yerine, ça?da? dünyan?n kulland??? saat sistemi kabul edildi. Bat?dan al?nan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1935’te ç?kar?lan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili de?i?tirilip, cumartesi ö?leden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi. Bu yeniliklerin yan?nda millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi.

Uzunluk ve A??rl?k Ölçülerindeki De?i?iklikler:

1928 y?l?nda yap?lan bir de?i?iklikle milletleraras? rakamlar kabul edildi. 1931’de kabul edilen bir kanunla eski a??rl?k ve uzunluk ölçüleri de?i?tirildi. Eskiden kullan?lan ar??n, endaze, okka gibi ölçü birimleri kald?r?ld?. Bunlar?n yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, a??rl?k ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a??rl?k ölçülerinde yap?lan bu de?i?ikliklerle ülkede ölçü birli?i sa?land?.

Atatürk’ün Yapt??? Bu Yeniliklerin Sa?lad??? Yararlar

26 Aral?k 1925’te miladi takvimin kabul edilip, alaturka saat yerine Bat?’da kullan?lan alafranga saatin kabul edilmesiyle, 23 Mart 1931’de ç?kar?lan yasayla da gram, kilogram, ton, metre, kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle, bir yandan Bat? ülkeleriyle ili?kiler kolayla?t?r?l?rken, bir yandan da yurdun her yerinde tutarl? bir ölçü ve a??rl?k düzeni kurulmu? oldu.