Sponsorlu Bağlantılar

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


ayr?l?k nickleri
Can k?R?qLar?m yüreqimi kanatt? ! sen gittikten sonra Hayat ikiye böLündü; ‘senden önce, senden sonra’

cocukLaR?n elleRnde kan rEnqi Hayat?m,bEn biR bOyama kitaB?y?m ]

Çok ?stediM HayatA toz pempE BakmayI AmA Tozlar?ndA Bo?ulduM PempE Yalanlar?N

?nsanlar orjinal olarak do?arlar, ama birçoklar? kopya olarak ölürler

Meqer rüyalar?M masaLm?? ve içinde sadece sen kalm??s?N

KalbiM hala o oyuNda dram ya?arkeN Bana sadece yaln?zl?k senfoniM kaLd?

bu ortam?n yapmac?k samimi insanlar? adi sanki x|

aRt?q sadece bi hayaLden ibaRet!

X “²” ye koyarsa, “²” Y’yi ça??r?r; X=Y =>; “²” döt gibi kal?r öle mi?

Kalbim K?r?k T?bbi At?k

Ayr?l?k için msn nickleri daha bitmedi

?simLéri ßüyük HarfLé ßa?Layarak Yaz?yorum
Yani {{ADINI}} Yani {{SEVDANI}} Dahas? {{ß?Z?}}
Parantéz ?çindé ((Ya?adIkLarImIz)) VaR
Aman Kimsé DuymasIn (!)
T?rnak ?çiné AldIm “ßéndéki Yéri”ni
Kém GözLérin NazarI DokunmasIn !

???? ??????? ?????? ?????, ??????? ??????? ??????
Kay?tLaRa geçSin
”ßu Sevda(!)” ?

Çilgin gibi sevmistik, Kullar ayirdi bizi Kader degil sevgilim, Diller ayirdi bizi

-?liklerimde ki seni sensizlige ilikliyemedim

kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür sonu yok bunun, bo?luklardan bo?luk be?endim vazgeçtim bugün her?eyden halsiz ?u kalbim

ALd???m Nefesten Soruyorum da,Verdi?im NefeSte BuLam?yoRum?ki NefeS Aras? Ne KadarL?kS?N i?te Onu BiLemiyorum

Âkâñ Gøz Yâ§LârImI Sâñâ Hârâm Êttîm

Hãsrêtîm’d!ñ $îmdî îsê Ñêfrêt!m’sîñ, duy bunlãrî; kãlbîñê î$lêsîñ, sêñ ñãsîl bîrîsîñ?

$u As Sevmesini ßir öqrenemedim

GönLünü GüN eDeNi SevmeZ SevDa ; iSTeR Hep oNu ÜzeNi

Gidemem SiLeMem Seni KaLbimden,Yapamam Vazqecemem GözLerindeN

AkL?na qeLecek Ayr?L?q?m?z Pi?man oLacaks?N!!

Senin YaLn?zl?q?na Senden Çohk Ben Aqlad?m

Msn nickleri ne aynen devam

MükemmeLi iste aMa;BedeLini öDemeYi uNuTMa

Dayanamam Seny Mutsuz Görmeye

MucizeLer Yaratan Kahraman?m? ÇoOoOoK ösLüyoRum

Sevday? Bitirmez öLüM

Hakk?nda ÇoK Yan?LM?s?m Hasret Yeter Bana AsK SeNDe KaLs?N

Zaman Sensiz qecmio,SenLeyken Yetmio

$imdiden ösLedim Bir Daha Ki qeLi?ini

Yüreqim Sen Die aYaKLan?YoR BeBeiM

Gelde Gör Bak ?u ömrümden Neler Çald?nGeriye Neler B?rakt?n

Nerdesin ?imdi KimLerin oLdun?

Kendimin qeç Kald?q?m;uNutma Ç?kar Tad? Biryerden Sevdan?n

Her qece dua ettim Tanr?ya Duysun Die;Seni Doyas?ya Sevmek iÇiN öMRüm YeTSiN Die

çOk Mérak édi0ruM hãyãt ßéndén aLd?kLãR?N? NéréSiné S0kãCak aCaßã!

?nSaN Ya HaYRaN OLuR BaNa YaDa Dü?MaN Ya HiÇ YoKMuS GiBi UnUTuR YaDa HiÇ C?KMaM AkL?NDaN

Ki?iseL iLetim yok Ki?iseL probLemim çok

HeRinsan azaLd???nda hayat?mdan,ßen ßiraz daha ßüyüdümßüyüdükçe yaLn?zL???m artt?,yaLn?zL???m artt?kça ßüyüdüm

U?RUNA ÖLMEKSE E?ER SEN? YA?ATMAK,B?N DEFA ÖLÜRÜM DE ADINA LEKE SÜRDÜRMEMGURURDUR,NAMUSTUR BAYRAK VE SANCAK

ç!rKinSeM ?Lq?LeNmE UkALaYsAm yAzMa qIcIkSaM kOnU$mA bEn?m oLAn bAnA kAL?R GeRiSi yOL aL?R

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


SéN RüSGaR?N Ço?TuRDu?u ßiR ToZ ßuLuTuSuN ßuGüN BaNa éSéRSiN YaR?N éLLéRé !!!

Y?RTT?M RéSMiNi aRT?K éSKiDiN uNuTTuM iSMiNi SéN Bi aHPésiN

KaHPéLiK GiZLi YaP?L?R GiZLi KaLMaZ

KiM SéVDi SéNi BéNiM KaDaR iSTéMéM SéLaM’?N?, aRT?K YaNL?Z?M aLD?M YoLuMu aNLaD?NM?

öT WéRéNLéRMi ßényy SéWéCéK

DöNMéSéYDiN KéSKé GéRi GiTHaNGi CéHéNNéMDéN GéLDiYSéNSéWMiSTiM TaBi Bi aRaLaR ?TGiT Bu SaRK?Y? DiNLéDiYSéN

aL?SMaL? aL?SMaL? Y?K?L?K YéNiDéN KaLKMaYa
KaBuLLéNiP SaNa DüSéNi DüNYaYa B?RaKMaYa B?RaKMaYa

RéSiMDéKi GöSLéRiNi oYuP BaSuCuMa KoYDuM
BaK?P BaK?P TüKüRDüM SaNa SéNi uNuTTuM
aNLaMaMa YaRD?M éTTiN aSK YoKTuR We SaR?S?NLaR oKTuR

SusmaL?yd? Bugün Herkes YakaLand?k Birkes Ölümse Cok Yak?nd? Kand?r?Ld?k Sonkez

Dostu Kaybettim Ben A?L?yorum,SakL?yorum Gözümdeki YasLar?m?,Nas?m? KaLd?r?n GörmesinLer,ÖLDÜ?ÜMÜ DOSTLAR B?LMES?NLER

LaNéT éTTiM YaSaD???M oNCa aSKLaRa SaK?N DöNMéYiN GéRi KüSKüNüM BaK?SLaRa !

TuTaMaD??M éLLéR éLLéRiN oLDu

HaNGi SöZü TuTTu KaDéRiM ?

YiNé SéNi DuYDuM YaZ?KLaR oLSuN YiNé Béni BuLDuN aFFéTMéDiM YaLaN SöYLéDiN KaTLéTMéDiM KiMSéNiN iCiNDéKi HaYK?R?SLaR?

öLDé ÖLéYiM GüLDé GüLéYiM SéWDé SéWéYiM SéNiN iCiN SéNSiZ BéN BiR HiCiM

ßu SoKaK Bu GeCe CoK KaRaNL?K KiM PeKi DoSTuM aRKaM? KoLLaR ?

aSK?N?Z MaRKaLaRa éNDéXLi 2007 MoDéL YüRéK KaC $ ?

OFFF YiNé KaPaL? TüM KaP?LaR SoR BéNi uZaK MeYHaNeLeRe

aFFeT Ne oLuR Bu SaF DeLi YüRe?iMi a?La a?La Ki SuLa KuRaK BeDeNiMi

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


aKl?mDa ÇekiP GitmeleR VaR ?u GünlerDe!

ßu saattén s0nrA UgrA$mAm DünümLé wé DünümDékiLérLé,ßén yAr|nA ßakar|m yAn|mDakiLérLé!!!

siliyor Dünlerimi Yine A?k ßirba??ma ß?rak?p Da ßeniDuymazL?ktaN GeLiyorsuN ßaK

BeNDeYDiN NeFeS GiBi, SeNDeYDiM HeVeS GiBi, ALLAH KaHReTSiN SeNiN GiBi SeVeNLeRi!!!!!!!!!

…En yak?n bildi?im vefas?z ç?kt?, beni DÜ?MAN de?ilde dostlar?m y?kt?…

Haketmedi?ini ßiLe ßiLe sevmek mi yoksa çekip gitmekmi????

Kéndimi anlatacak olsam sadéce nefrétimi hayk?r?rd?m dünyaya»

Verme istemem!£y ?$T@NBUL ! Sana yeniLdim bir günahkar yüzünden ß?rak! Üstü kals?n! aLaca??m yok senden

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


Hep bir y?ld?z olman? bekledim
Gün gelir kay?p bana ula??rs?n diye,
Sonra vazgeçtim,
Y?ld?z olursan ben ula?amam diye

Hani sözler varya sözleri anlat?r,
Hani sözler varya gözleri a?lat?r,
Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r,
Birde a?k varya seni bana anlat?r

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken,
Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken
Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum
?çindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan,
Mavi denize dalard?m geriye bakmadan,
Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni,
Ta ki beni sende bulana kadar

Ba??n? gö?süme yaslad???mda tek bir dü?man?m vard?r; Geçip giden zaman

Seni dü?ünür ,seni özlerim,
Sevgilerin özlemlerin derinli?inde ,
Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla,
Bir sonbahar serinli?inde

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur,
Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer,
Sen o suya yaz? yazd?n,
?imdi güne?in do?mas?n? bekle!

?imdi daha iyi anl?yorum ki,
Nefes almak de?ilmi? ya?amak,
Ate?lerde yanmak gibi bir?ey,
Seni severken sensiz olmak
Sen benim gözlerimde saf bir gerçek,
Yüre?ime bahar getiren bir çiçeksin
Sen bedenimdeki yumu?ak kudret,
Gönül bahçemde uçu?an bir kelebeksin

*Hafif hafif çiseleyen ya?murda kal?rsan;
Saçlar?n? ok?ayan her tanede
BEN? HATIRLA !

*Bugünde yar?n da yüre?in kadar yan?nday?m ,
Kendini yanl?z hissetti?inde
elini yüre?ine koy
ben hep oraday?m!!

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


BeLki birgün dikenLer kanatacak eLLerinizi,beLki serseri bir kur?un de?iverecek yüre?inizi, beLki birgün öLüm kapInIzI çaLIverecek apansIz Ama ne siz eLLerinizi çekecek dikenLerden, nede ben Ne siz korkacaksInIz geceLerden, ne de ben Ne siz vazgeceksiniz bu kavgadan nede ben!!!

Sen sonsuzlu?un yüzünde bir damla gözya??s?n Gücüm yok ama yinede sevdams?n

Yanl?zl?k, ad?n? bile bilmedi?im bir yabanc?yd?; Bugünlerde ise onunla beraber uyan?yoruz

Kafam? duvara yaslad?m, omuzlar?n yan?mda yok Ahbaplar maymun i?tah sahipli, benim içimse senle tok

Kim bilir kimler var ?imdi kalbindeSen beni unuttun çoktan belkideBen hala ya?ar?m eski günlerdeHer?eyde sen vars?n UNUTAMADIM

Ya?mur alt? gecelerim ve sonra sabah uyan?r?m ba??mda a??r bi a?r? Ruhum kimi yendi yada kime yenik tek ba??ma kald???mda ba??m öne e?ik

Hak etmeyen ki?iye akan göz ya?? yüzü kirletir,ihanetin telafisi olmaz, çiçek dal?nda güzel meyvesiz a?aca ta? atma sak?n

Söylediklerimi akl?ndan ç?kar geçerli de?il çünkü onlar Seninle olsun s?cak kucaklar ?imdi çek git göründü yollar

bu küçücük yüre?im öyle yan?yorki sevdanla ke?ke hiç de?meseydi gözlerim gözlerine de sevmeseydim senibelki o zaman her?ey daha farkl? olurdu

Gözleriminn icinee baka baka Yalan sOyledinn Seni SEviyorumm derdinn aslaa ayrilmamm Ya sen Ya hic derdinn HAni Heaaa SOyle bana Hanii Nerdeesiinn Ozamann niye yanimda degilsinn!? Hanii aslaaa ellerimii birakmiyacaktinn Hanii aslaa ayrilmiyacaktikk Beni biraakipp gittin insafsizz!!

ARKADA??!! biz geceye asiikendimize isyankar diyorsakk SEN!! hele bi neden diye sor??? uykumdan uyand?ran gece asilikk içti?im sigara isyankar yap?yor!!!

herkes meleksin diyor!! bilmezler ki melek olmak ne zoriyisin,güleryüzlüsün diyor!! bilmiyorlar kalbim a?l?yorac?lara gam wursada yüzüm kalbim gams?z olam?yor!! kedere inat yüzüm gülüyorgözya??m damar?mda dola??yor!! ne desen nafilefelek inat etmi? bir kerebeni hep ac?lara bo?uyor!!!

SEN? SENLE SEVERKEN AN?DEN G?TT?NKALA KALDIM ORTADA YAPAYALNIZ ACI VERSEDE YOKLUGUN ALI?TIM HER?EYEZAL?M OLAN SEN DEG?LM??S?N MEGERSE KAYBOLAN SEN? BU HALE GET?REN YILLARMI?B?RB?R?M?Z? UNUTAMASAKTA,YA?IYORUZ YOLLARA ?NATBEN?M ELA GÖZLÜM,YAZIM KI?IM HER?EY?MUNUTTUM SEN? UNUTTUMYA KEND?M? YA SEN?

Birgün beni nas?l pasl? bir makasla nas?l da derinden buday?p gitti?ini farkettimYeni bir filiz veremiycek kadar derindi kesip att?klar?nSensizlikle olu?mu? hastalu??ma senin bile çare olamayaca??n? benim için art?k çok gecikildi?ini anlad?m

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


??z? ??¢?? ???, ????? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????z????? ???? ß??????? ?öz? ??z?? ??? ??????? ???? ????????…


g?????? l??????? ?? ??¢?…????? l????? ?? ?????? ??? l????? ?? ???g?????
anLami: dün beni seviodun…buqün onu seviosun…yrn kimi sevceksn?? xP

?l[»??????? ??????«]l?

Oynama k?r?k camla çizer, etme çoluk çocukla muhabbet iÇine eder !!

Bu kaç?nc? qün yokLuqunLa e$ oLduqum? Kaç?nc? qece kimbiLir kanter içinde qeçirdiqim Kaç?nc? yokoLu$ ,kaç?nc? diriLi$

unuTacakt?m

UnutmaL?yd?m ya beLki de!

OLMADI

U-NU-TA-MA-DIM!


»» ???q ??q?L ««

Ya?mura ve bu halime çare bulamamak… Bitiriyor beni Dal?p gidiyorum… Ne dü?ünüyorum? Bilmiyorum

Uykusuz geçen gecenin ard?ndan mideme a?r?lar girmi?, tüm gün sersem sersem geçmi?, ruhum daralm?? bir halde, s?k?lm??, bunalm?? nefes alamaz durumday?m

Anlam? yok hiçbir ?eyin, sen yan?mda olana kadar

Soquk duvarLara anLat?yorum $imdi seni, seSsizLiqe, qeceye Ve FECRE, qün aqarmadan Uyuyamadan AkL?mda 1001 dü$ünceyLe,yine sana doyamadan

Seni anLat?yorumGözLerinin qüzeLLiqini, duru$unun asaLetini ve o qünü,qezdiqimiz yerLeri, mutLuLuqumuzu anLat?yorum,yüreqime vurduqun mühRünüVe daha nicesini hiSsediyoRmuSun?

>> ?çimde öyLe biR ‘ Sén ‘ vaRki,uyutmuyoR ben? qeceLeri********************** **********

ÖLüMsüz a?K?n? hiç€ sayaRsaM HaRamM oLsuNn ßaNa s€nd€nN ba$kaS? >>

Zamanla tan?rs?n insanlar? yiter birer birer hayallerin gerçe?i görüp NEFRET*i tadars?n zamanla

Bana a?q? Öreteblrsn ama UNUTMAy*? asla !

************bir kaç yaral? ruh birkaç bira ?i?esi elimizde bunlar varh mutlu etmeye yetmes khii ****************

SensizDé qeçerMi?? takwimden qünler

Seni HayaT?n KuraLLar?na qöre diiL kafaMa qöre ya?ad?m

?çimden Bir ses Uyanma di0r Ba?Lad??m her?E ?imdi biti0r

KusssaM kaÇ ?ntihat ç?kar ?çimden kesseM kaç ayr?L?k akar Bileklerimden

baK yiNe ba$a döNdü bu düNya yiNe soNa saRd? ayN? kaSet ß?kt?M!!

mutLuLuquM çoktaN ifLas etmi$ itiRas hakk?m YhoK biLioRm!!

1 f?s?Lt? qißi ßaZeN eN büyüK c?qL?kLaR!!

heR susu$ bi kaBuLLeni$ asL?Ndaa!!

dü$ünüo MusuN haYat?N b*ktaN qectiqiNi hayaL eT yüzLerce ki$inin öLmeni istediqiNi!!

zay?F noktaLar?m? buLup hep üstüMe qeLdiniZz!!

seNLe ba$Lar biteRiM beN seNdeN ibareTimm!!

Yar?m Kalan Bi Olay? Bitirmek Benimkisi!

Siliyor Dünlerimi Yine A?k ßirba??ma ß?rak?p Da ßeniuymazL?ktaN GeLiyorsuN ßaK

asLa sewmeDin ßiLioRm asLa dü$ünMediN ßiLiormaMa ßeN heR an akL?m?N heR saniyeSiNiN 1 CM’siNde hiSSedioRm seNi o waKitLeR!!

bo$vereCeksiN qiDeNi ba$kas?na qitMi$tiRs*ktiR eT qeLeNi ba$kas?Ndan qeLmi$tiR!!

suRats?ZLaR? kap?Dan kovSam qiRmek isTeR bacaDan!!

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum
» Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!
» Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?… yok be a?k?m as?l ölmek “sensizlikmi?”

» Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki,gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide,belki belkilerle dolu bir hayatt? bu…
kahrolursun görme a?lad???m?» Ben Sensizdim! ak?am?n yakla?t??? saatlerde Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?

» Vaktinden önce çiçek açmaz rüzgara kelepçe vurulmaz Bende sen bitmedikçe veya bende ben ölmedikçe sana olan bu sevgim bitmez
» Her deniz bir mart?,her rüya bir uyku,her nota bir ?ark?,her mezar bir ölü,her a?aç bir kök bulurda ben ba?ka bir sen bulamam
» Her gün sevda cekipte gülünmuyor degil mi? Bir güzelden baskas? sevilmiyor degil mi? Hani bensiz olurdun, olunmuyor de?il mi
» Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildigin adresteyim
» Gül filizlendigi günden itibaren güne?e a??kt?r Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz
» Sesini duysamda heran yüzünü görmek de?il özledi?imi bil heranHiçbir ?ey yüzünü görmek gibi de?il
» Yine ak?am oluyor, yine kalbim yan?yor, sensiz bahar gelmiyor, Sevgilim sen olmay?nca bahçemde güller açm?yor
» Güller anlats?n sana olan sevgimi Güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi,yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?nBen anlatamad?m güller anlats?n
» Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün,bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?imSeni benden ayr?d??? için kaderimi mahkemeye verece?im
» Seni sordum sokak lambalar?na; bekleme bo?a gelmez dedilerBoynumu büküpte bakt?m onlara, halime bak?p zavall? dediler
» Bir eski dost gibi hat?rla beniBir selam ver yeterUnutmu? olsanda eski günleriAd?m? aras?ra an yeter
Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


b?r ?sKaMb?L FaL?NdA çIKmI?tK b?rBiRiMiZE ?

Yan?nda olmak istiyorum,
Seni görmek, duymak ve koklamak
?stiyorum
Bir tek sana ihtiyac?m var

Son bir gece daha çirkin olal?m
Aynalara de?il, birbirimize bakal?m
Bir hayatt? tutunamad?k
Gel ona bir son yazal?m

HiÇ oLmaKLa oLmamaK aRas?Nda gideN giLen naßZ?m Ç?K?oR ßasaMaKLaR?

ßu sava$ Nie diye soRuyoRum KeNdiMe

ßu isyaN ßu TüKeNi$ ßu TerKedi$ niye ??

Beni kimseye benzetme !! cOk pis benzetirim


palyaaço gibisin bebeeim kaç ki?iliklisin ?

Nas?l geçer bilmem
Üstümdeki sen lekeleri
Ben oldu?um yerde dururken
Benden gitmi? a?k sözcükleri

K?r??t?s? Kala? So? De?eri?i de Kaybetti? Se?, Küçük ?nsa?AKLIN VARSA KEND?NE SAKLA, FELSEFE YAPMA

soNa saRan bozuK kasetLer gibi hayaT

rüyaLarda qöRébLmék yéTr mi ?
*kaLbm aFFédéR mi ?

-ø kdr çøk døLmu$m ki -$u bø?Luqn iÇndé()

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


Yasanmas? qerekiodu yasad?k,sürsün qitsin istedik sonsuza dek,ayr?l?k qeldi kap?ya ayr?ld?k!

S?qm?yor içimeAsk?n korkutuyor benii


ßen bi seni sefdim,birde senii


ßendeki yorqunluk hep senin yüzünden,ßu qözlerim a?lamaktan,ellerim uzanmaktan yoruldu


Kalbime qir dedim qirmedi ve qitti , beni bu dünyada yapayaln?z b?rakt?…

Ki?iseL iLetinizin oLabiLmesi için Önce Ki?iLiqinizin oLmas? qerekir!!!

Ayr?l?k Nickleri – En Damar Ayrilik Nickleri


Sevenim oLmad? giç doqru düzqün…
BeNi bÖyLe bIrAkIp GeCeLeRcE A?LtIp eSiR EtMeK KaRaNlI?a sUç dEiL mi:

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat Yüre?in kadar yan?nda?ym

Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orda?ym!

Sen sevmesini bilmeyen a?k için hiç deqmeyen birisin…

Güzel bi hayali gerçek sanm??tm…:8

Unutma ki ?unu zalim…!son qülen ii güLecek

A?k?ndan kar??l?k beklemek suçmu?
?u vefas?z dünyada neler yokmu?
Senin beni sevmeye niyetin yokmu?
Seni sevdi?im için ÖZÜR D?LER?M…

Sen… her zil çald???nda omudur diye kap?y? açt?n m?? Bunlar? sen ya?amad?n… sen bilemezsin

Senin umutlar?n ve hayallerin hiç ba?lamadan bittimi?

Sen hiç kaderine küstün mü?
Ben kaybettim sen kazan?yorsun diye…