Sponsorlu Bağlantılar

Ar?lar do?an?n gerçekten usta mimarlar?d?rlar. Kesiti düzgün alt?genler olu?turan prizma ?eklindeki petek gözlerinin dipleri bir piramit olu?turarak sona ererler. Kovanlardaki ?ekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir aç? yapacak ?ekilde in?a edilirler.
Her bir gözün derinli?i 3 santimetre, duvar kal?nl??? ise milimetrenin yüzde be?i kadard?r. Bu kadar ince duvar kal?nl???na ra?men alt?gen yap? nedeniyle büyük bir direnç kazan?rlar ve ar?lar?n depolad?klar? kilolarca bal? rahatl?kla ta??yabilirler.
Ar?lar?n petek gözlerini kusursuz bir ?ekilde alt?gen yapmalar?n?n ba?ka sebepleri de vard?r. E?er be?gen, sekizgen veya daire ?ekillerini seçselerdi biti?ik gözler aras?nda bo?luklar kalacak, i?çi ar?lar fazla mesai yaparak ve daha fazla balmumu harcayarak bu bo?luklar? doldurmak zorunda kalacaklard?.
Gerçi üçgen veya kare yapsalard? bu bo?luklar olmayacakt? ama alt?genin bir ba?ka özelli?i daha vard?r. Alanlar? ayn? olan üçgen, kare ve alt?gen ?ekillerden toplam kenar uzunlu?u en az olan? alt?gendir. Yani ayn? miktarda balmumu ile daha çok alt?gen odac???n kenar? çevrilebilir.
Asl?nda matemati?in, geometrinin ve simetrinin en kusursuz örnekleri sadece bal peteklerinde de?il do?an?n her yerinde görülebilir. Ancak bizler günlük hayat?n hayhuyu içinde bu mükemmelli?in fark?na varamay?z.
Kar taneciklerinin hepsi birbirlerinden farkl? alt?gen ?ekilleri, tohumlar?n dizili?lerindeki spiraller, mineral krislallerindeki geometrik yap?lar ve de?i?mez aç?lar, tavus ku?unun kuyru?undaki lekeler, sümüklü böce?in kabu?u, örümcek a?lar?, tüm bunlar görünümü olarak kusursuz olmalar?na kar??n müthi? bir matematik düzen de gösterirler.
Papatyan?n ortas?ndaki sa? spirallerin say?s?n?n 21, sol spirallerin ise 34 olmas?, Himalaya çam?n?n kozalaklar?ndaki pullar?n ayn? ?ekilde 5 sa?, 8 sol spiral olu?turmas?, kara çam kozalaklar?nda ve ananas meyvesinde ise 8 sa?, 13 sol spiral bulunmas? tesadüf de?ildir elbette.
Leonardo Fibonacci (1170-1250) isimli büyük matematik ustas? ta o y?llarda, her say?n?n kendinden önce gelen iki say?n?n toplam? oldu?u bir dizi geli?tirdi;
l, l, 2, 3, 5. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …………………….
Dikkat ederseniz yukar?da verilen sa?, sol spiral say?lar?, bu dizide artarda yer alan say?lard?r.
Bu dizinin ilginç bir yan? da on ikinci terimden yani 144?den sonraki ard???k say?lar?n birbirlerine oranlar?n?n (233/144 = 377/233 = 610/377) 1,61803 olmas?, 5. Say? ile 12. Say? aras?ndaki oranlar?n da bu say?ya çok yak?n olmalar?d?r.
15. Yüzy?l?n ikinci yar?s?nda ya?am?? matematikçi Pacial Luca tabiatta daima kenarlar? aras?nda 1,618 oran? bulunan bir dikdörtgen bulundu?unu, hatta insan vücudunun da bu oranda yarat?ld???n? ileri sürüyor, mahkeme taraf?ndan yak?lma tehlikesine kar?? da Leonardo da Vinci’nin çizimlerini göstererek meydan okuyordu. Zaman?n heykeltra?lan?n heykellerinde de bu oran? kulland?klar?n? belirtmeleri üzerine bu oran ‘Tanr?sal Oran’ olarak da an?lmaya ba?land?.