Sponsorlu Bağlantılar
Basketbol Kurallar?
Basketbol Kurallar? Nelerdir?
Basketbol Oyun Kurallar? Madde Madde

Basketbol, be?er ki?ilik tak?mlar hâlinde elle ve topla oynanan, yüksekli?i 3,05 metre olan pota ad? verilen çemberden geçirerek kazanmaya çal???lan tak?m oyunudur. Tüm dünyada popüler olan bir spor türüdür. ?lk olarak 1891 y?l?nda James Naismith taraf?ndan oynat?lm??t?r. James Naismith’in basketbolu Mayas kabilesinin tlahiotenie oyunundan esinlendi?i dü?ünülmektedir.

Basketbol, ABD’nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç Erkekler Birli?i (YMCA) E?itim Okulu’nda beden e?itimi ö?retmeni olan James Naismith taraf?ndan 1891’de yap?lm??t?r. Atlet ve beyzbolculara k?? antreman? yapt?rmak amac?yla geli?tirilen bu oyunda amaç, tahtadan yap?lm?? sepetlere topun sokulmas?yd?. ?lk oynay?? ?eklinde, 7 ki?ilik iki tak?m aras?nda 20′?er dakikal?k üç devre üzerinden oynanm??t?r. Oyunun as?l hedefini sepetler olu?turdu?undan, Dr. Naismitih taraf?ndan bu oyuna “sepet topu” anlam?na gelen basketbol ad? verilmi?tir.
Çocuklar?n bedensel ve ruhsal geli?imi aç?s?ndan da önemli olan basketbol, tak?m oyunu olmas? nedeniyle bireysel ve toplumsal geli?ime de etkilidir.

Basketbol, yap?lmas?ndan k?sa bir süre sonra YMCA’y? a?arak bütün okullara, üniversitelere ve hatta semtlerde bulunan cimnastik salonlar?na kadar yay?lm??t?r. Gençlerde bu spora kar?? uyanan istek ve heyecanda kulüpleri basketbol ?ubeleri aç?p tak?mlar kurmaya zorlam?? ve böylece basketbol, Amerika’n?n en popüler ulusal oyunu haline gelmi?tir.

Basketbolun Avrupa’daki ilk denemesi, 1893 y?l?nda Paris’in Trevise soka??ndaki eski bir jimnastik salonunda yap?lm??t?r. Daha sonralar?, özellikle I. Dünya Sava?? s?ras?nda, basketbolun Avrupa’da yay?lmas?nda Amerikal? askerlerin büyük etkisi olmu?tur. H?zla geli?me gösteren basketbol böylece Avrupa’da en gözde sporlar aras?nda yerini alm??t?r. Amerika, 1897 y?l?nda erkeklerde, ard?ndan 1900 y?l?nda bayanlar aras?nda ilk milli basketbol ?ampiyonlar?n? düzenleyerek, bu sporu ülke çap?nda popüler hale getirmi?tir. Amerikal?lar milli spor olarak benimsedikleri basketbolu, 1904 St. Louis Olimpiyat Oyunlar?’nda kulüp tak?mlar? aras?nda maçlar düzenleyerek, Olimpiyat Oyunlar?’na kat?lan tüm ülkelere tan?tm??lard?r. 1905 y?l?nda dünyan?n en büyük spor salonlar?ndan New York Madison Square Garden, kap?lar?n? basketbola açm??t?r.

Uzakdo?u’da da 1913 y?l?ndan itibaren kar??la?malar yap?lmaya ba?lanm??t?r. Böylece bu oyun birkaç y?l içinde Kanada, Fransa, ?ngiltere, Avustralya, Çin ve Hindistan ba?ta olmak üzere, tüm dünya ülkelerine h?zla yay?lm??, özellikle büyük kentlerdeki geni? spor alanlar?nda yap?lan üniversiteler aras? kar??la?malar, basketbolun seyirlik spor olarak yay?lmas?nda önemli katk?lar sa?lam??t?r. Uluslararas? Amatör Basketbol Federasyonu (FIBA), uluslararas? kar??la?malar? yönetmek amac?yla, 20 Haziran 1932’de ?sviçre’nin Cenevre ?ehrinde ?sviçre, Yunanistan, ?talya, Portekiz, Arjantin, Romanya ve Çekoslovakya Basketbol Federasyonlar?’n?n i?birli?i ile olu?turulmu?tur. FIBA her dört y?lda bir, Olimpiyat Oyunlar?’n?n düzenlendi?i ?ehirde toplanarak, basketbolu daha çekici hale getirmek için gerekli kural de?i?ikliklerini yapmaktad?r.

Avrupa Basketbol ?ampiyonas? 1935 y?l?nda ba?lam?? olup, 2 y?lda bir düzenlenmektedir. Amatör bir spor dal? olarak basketbol, ilk kez 1936’da Berlin’de düzenlenen Olimpiyat Oyunlar?’na dahil edilmi?tir. 1951 y?l?nda ba?layan Erkekler Dünya ?ampiyonas?’n? 1953’te Bayanlar Dünya ?ampiyonas? izlemi?, Olimpiyat Oyunlar?’na basketbol dal?nda bayanlar ilk kez 1976’da kat?lm??lard?r. Avrupa ligi ise 1995-96 sezonunda ba?lam??t?r. Basketbol ço?unlukla kapal? salonda oynan?r. Dikdörtgen biçimindeki basketbol alan?n?n taban? sert tahtadan yap?l?r. Alan?n boyutlar? de?i?iklik göstermekle birlikte, ideal boyutlar 28 m x 15 m’dir. Oyun alan? bir orta çizgiyle ikiye ayr?l?r. Bu çizginin tam ortas?nda, orta yuvarlak denen bir daire çizilidir. Basketbol alan?n?n kar??l?kl? olarak k?sa kenar çizgilerinde birer pota bulunur. Pota, kenar çizgisinden 1,2 metre içeridedir ve 1,8 m x 1,2 m boyutlar?ndad?r ve ço?unlukla panyalarda cam beyaz? plastik kullan?l?r. Pota üzerinde, yerden 3,05 metre yükseklikte bir sepet bulunur. Sepet, 45 cm çap?nda demir bir çember ile buna as?l?, alt k?sm? aç?k, beyaz bir fileden olu?ur. Basketbol elle oynan?r ve at?lan top yukar?dan çembere girip fileden geçerek a?a??ya dü?ünce say? olur. Basketbol topunun çevresi yakla??k 75-78 cm, a??rl??? 300-350 gramdir”

Basketbol

– Basketbol müsabakalar? iki hakem taraf?ndan yönetilir. Misafir tak?m sahay? seçme hakk?na sahiptir. Her devreden sonra saha de?i?imi yap?l?r.

– Oyun, orta saha çizgisinde her tak?mdan birer oyuncu aras?nda yap?lan hava at??? ile ba?lar. Hava at???na ç?kan oyuncular, topu tek elleri ile tak?m arkada?lar?na kazand?rma hedefini ta??r.

– Oyun, 10’ar dakikal?k dört periyottan olu?ur. Beraberlik durumunda uzatma periyodu oynan?r. Her tak?m ilk üç periyotta ve uzatma periyodunda 2′?er dakikal?k bir, dördüncü periyotta iki mola hakk?na sahiptir. ?kinci ile üçüncü periyot aras?nda 15 dakikal?k devre aras? verilir.

– Hücum eden tak?m, kendi sahas?n? 8 saniye içinde terk etmek, 24 saniye içinde de hücumunu tamamlamak zorundad?r, aksi halde top kullanma hakk? rakip tak?ma geçer.

– Oyuncu topla birlikte, top sürme (dribbling), pas atma (passing), ?ut atma (shooting) aktivitelerini yapma ?ans?na sahiptir. Bir oyuncu top sürerken, topu eline alarak durdurursa, tekrar top sürme ?ans?na sahip de?ildir; topu istedi?i yöne ve ki?iye pas ya da ?ut atmak zorundad?r.

– Her tak?m 5 ki?iden olu?ur ve tak?mlar?n s?n?rs?z oyuncu de?i?ikli?i hakk? vard?r. E?er faul hakk?n? doldurmam??sa, her ç?kan oyuncu tekrar oyuna dahil olabilir. Bir tak?mdaki be? oyuncudan biri ortada (post), ikisi savunma (guard) ve ikiside hücum (forward) oyuncusudur.

– Oyunu bir ba? hakem ve yard?mc? hakem olarak iki hakem yönetir.

– Her oyuncu be? faulle oyun d???nda kal?r, tekrar o maç için oyuna dahil olamaz. Her oyuncunun bireysel olarak yapt??? faul say?s?n?n toplam?, tak?m faullerini de belirler. Toplamda dört tak?m faulüne ula?an tak?m?n daha sonra yapt??? her faul, kar?? tak?ma serbest at?? kullanma hakk? kazand?r?r.

– Hakem taraf?ndan durdurulmad?kça, top potadan veya çemberden dönerse oyun devam eder. Ayr?ca, oyuncu sahay? belirleyen çizgilerin d???na temas etmedikçe, top oyun çizgilerinin d???na de?meden havadan saha çizgisinin d???na ç?ksa dahi, oyuncu topu içeri çevirebilirse de oyun devam eder.

– Her say? at???ndan sonra veya hakemin düdü?ü çalmas?n?n ard?ndan, oyun ve oyun zaman? durur. Say? yiyen tak?m?n pota gerisindeki çizgi arkas?ndan topu oyuna sokmas? ile hem zaman hem de oyun tekrar ba?lar. Oyun içindeki di?er durumlara göre, hakemin gösterdi?i yerlerden, top oyuna sokulur.

– Üç say? çizgisi içinden yap?lan her ba?ar?l? at?? iki say?, üç say? çizgisi gerisinden yap?lan her ba?ar?l? at?? üç say? olarak de?erlendirilir. Faullerden veya kural ihlallerinden dolay? kazan?lan ba?ar?l? serbest at??lar bir say? olarak de?erlendirilir.

– Oyuncular iki durumda cezaland?r?l?r: 1- Bireysel kural ihlalleri 2- Faul yap?lan durumlar. Kural ihlali veya hatas? (hatal? yürüme, topun çizgi d???na ç?kmas?, hücum oyuncusunun üç saniyeden fazla potan?n dibindeki bölüm içinde durmas? v.b) top kullanma hakk?n? kar?? tak?ma verir. Yap?lan bireysel fauller ( itme, çekme, vurma, tutma v.b) ise oyuncunun faul cezas? almas?n? sa?lad??? gibi faulün yap?ld??? yer göz önünde bulundurularak, rakip topu yandan oyuna sokar, ya da serbest at?? yapma hakk? kazan?r.
Bir basketbol topu

– Serbest at?? hakk? adedi, faulun yap?ld??? zaman, yer ve çe?idine göre de?i?ir. ?ut at??? s?ras?nda faul yap?lm?? ve at?? say? olmam??sa, at??? yapan tak?ma iki serbest at?? hakk? verilir. E?er at?? say? olmu?sa, bir serbest at?? hakk? verilir. Bir tak?m, bir devredeki “tak?m faul” s?n?r?n? geçmi? ve at?? sahas? d???nda faul yapm??sa, o zaman bire-bir denen serbest at?? hakk?n? kullan?r. Bu at??ta kural, ilk at?? say? olursa, ikinci at?? yapma hakk? kazanmakt?r. Bire-bir’de ilk at??? kaç?ran ikinci at??? yapamaz, top potadan oyun alan?na dönerse, oyun devam eder. Teknik faullerde (oyunu geciktirme, sportmenlik d??? davran??lar, hakeme itiraz, izinsiz oyuna girme v.b) iki serbest at?? hakk? verilir.Basketbol ?u anda dünyada en iyi oyun olarak gösteriliyor.En iyi ligler ise NBA ve NCAA (kolejler aras? profesyonel basketbol) olarak bilinir .