Sponsorlu Bağlantılar

DSÖ(Dünya Sa?l?k Örgütü) ve UNICEF bebeklerin ya?am?n?n ilk 4 ay?nda, mümkünse 6 ay?nda , su dahi almaks?z?n anne sütü ile beslenmesini önermektedir.Bebe?in tüm biyolojik gereksinimleri için en iyi ve eksiksiz besin ANNE SÜTÜDÜR.Bebe?in sa?l?kl? geli?mesini, büyümesini ve hastal?klardan korunmas?n? sa?lar.

Emzirme bebe?inizle sizin aran?zda sa?lad??? yak?n temas nedeniyle özel bir ba? olu?mas?na neden olur.

Bebe?iniz do?duktan sonra ?lk yar?m saat içinde sütünüzün gelmesini beklemeden ve kesinlikle ?ekerli su vermeden mutlaka emzirmelisiniz.?lk 48 saat içinde s?k emzirmek sütün yeterlili?i aç?s?ndan önem ta??r.Çünkü s?k emmeye ba?l? olarak süt salg?s?nda art?? olacakt?r.Bu nedenle sütünüz henüz gelmemi? bile olsa s?k emzirmeye devam ediniz.

Kolostrum ad? verilen ilk süt protein bak?m?ndan oldukça zengindir ve içinde bebe?i bula??c? hastal?klardan koruyacak bol miktarda antikor ta??maktad?r.K?vam? koyu ve sar?ms? bir rengi olan kolostrum sonraki birkaç gün içinde normal anne sütüne dönü?ecektir.

Kolostrum s?v?s? hamileli?inizin yedinci ay?ndan sonra sa??labilir.Bu aylarda du? alt?nda memenin ayla k?sm?na (meme ba?? etraf?nda bulunan koyu renkli k?s?m)ba? ve i?aret parmaklar?yla yap?lacak k?sa masajlar süt kanallar?n?n aç?lmas?na yard?mc? olabilir.

Bebe?inizi emzirmeden önce ellerinizi y?kay?n.Yeni kaynat?lml? ?l?k suya bat?rd???n?z pamukla meme ba?lar?n?z? silin.Bebe?inizi mümkün oldu?u kadar dik bir pozisyonda kuca??n?za al?n.Meme ba??n?z? bebe?in yana??na de?direrek onun içgüdüsel olarak memenize yönelmesini sa?lay?n.Bebe?inizin meme ba??n? çevresindeki koyu renkli k?s?mla (ayla) birlikte a?z?na almas?n? sa?lay?n.Böylece bebek bu k?sma dudaklar?yla bast?rd?kça meme ba??ndan süt gelir.Sadece meme ucunu emerse yeterli süt alam?yacakt?r.

Gaz sanc?lar?n? engellemek için hava yutmas?n? en aza indirmek gerekir.Bunun için emzirirken bebe?inizi mümkün oldu?u kadar yere dik tutmaya çal???n.Gaz?n? ç?karmak için ba??n? omzunuza dayay?p yine dik bir pozisyonda s?rt?na hafif hafif vurman?z yeterli olacakt?r.Bebe?iniz yuttu?u hava ile birlikte bir k?s?m sütü geri ç?kartabilir.Bu nedenle omuzunuza önceden temiz bir peçete yada mendil koymal?s?n?z.Bu i?lem 15-20 dakika sürmelidir.

Anne sütü ile beslenen sa?l?kl? bir bebe?e ilk üç ayda ayr?ca su vermeye gerek yoktur.Ancak kemik ve di? geli?imi için beslenmeye D vitamini eklenmelidir.

Bebe?inizi yan yat?rmaya özen gösterin.Bu bebe?inizin ç?karaca?? süt veya tükürük salg?s?n?n nefes borusuna kaçmas?n? engelleyecektir.

Bebe?inizi her a?lay???nda ve istedi?inde emzirmelisiniz.Bu bebe?inizin hem beslenmesini hem de psikolojik olarak doyuma ula?mas?n? sa?layacakt?r.

Süt üretiminin uyar?labilmesi için özellikle ba?lang?çta bebe?inizin her ö?ünde heriki memedende emmesi gerekir.Bir sonraki emzirme ö?ününde son emzirmede b?rakt???n?z meme ile ba?lay?n.?lk günlerde emzirme süresi her gö?üs için 3-5 dakika olabilir.Bebe?in emme gücünün artmas?yla birlikte bu süre 10-15 dakikaya uzayacakt?r.15 dakika bir gö?üs, 15 dakika di?er gö?üs ?eklinde 30 dakikal?k bir emzirme yeterli beslenmeyi sa?lar.

Bebe?iniz emzirme s?ras?nda genellikle uyuya kal?r.Gö?üs de?i?tirme s?ras?nda hafif uyar?larla uyand?r?larak di?er gö?üsü de emmesi sa?lanabilir.

Gö?üs temizli?i ve bak?m? için kaynat?lm?? ?l?k suyla ?slat?lm?? pamukla silmek yeterli olacakt?r.Emzirmeden sonra meme ba?lar?n?z? dikkatle kurulay?n ve sütyeninizin içine temiz bir bez yada gö?üs pedi koyarak kuru kalmalar?n? sa?lay?n.S?zan sütle nemlenir nemlenmez bezi de?i?tirin.Emzirmenin sonunda gö?üs ucu s?k?larak ç?kan sütün meme ba?? veya etraf?na sürülerek b?rak?lmas? gö?sün yumu?ak kalmas?na yard?mc? olur.