Sponsorlu Bağlantılar

Bir haftal?k bebekler günün yakla??k yüzde 80’ini k?sa aral?klarla uyuyarak geçirirler. Bir ayl?k olduklar?nda, uyku zamanlar? günde 3 ila 4 kestirmeye ve 5-6 saatlik kesintisiz bir gece uykusuna dönü?erek gittikçe azal?r.

Bebeklerin geceleri uykudan uyanmalar? annelerin en çok zorland?klar? hususlardan biridir. Günümüzde uzmanlar ‘bebek a?lad???nda karn?n?n tok, alt?n?n kuru oldu?undan ve sanc?s?n?n olmad???ndan eminseniz, yatt??? odan?n kap?s?n? kapat?p yan?ndan kararl? bir ?ekilde uzaklas?n, bir süre sonra sesi kesilip uyuyacakt?r’ diyorlar.

Annelerin çocuklar?n? kitaplara bakarak büyütmeye çal??t?klar? 20. yüzy?l?n son çeyre?inden önce do?an bebekler annelerinin kucaklar?nda, ayaklar?nda veya bir be?ikte sallan?p uyutularak büyüdüler.

Bebeklerin sallanarak uyutulmalar?na, bilim adamlar? ‘vestibular uyan’ ad?n? veriyorlar. Gerçi anneler binlerce y?ld?r bebeklerini sall?yorlar ama konu ara?t?rmac?lar?n daha yeni ilgisini çekiyor. Anneler sallaman?n bebe?i sakinle?tirdi?inden ve uyuttu?undan eminler ancak uzmanlar bunun ayr?ca bebe?in geli?imine de çok faydal? oldu?u hususunda dikkati çekiyorlar.

?ç kulak, i?itme ve denge organlar?n? içeren iki bölümden olu?ur, i?itmede hiçbir rol oynamayan ikinci bölüm yaln?zca dengeyle ilgilidir. ?çi s?v? dolu yar?m daire biçiminde üç kanaldan olu?an bu bölüme ‘vestibular labirent’ denilir.

Buradaki hücreler, ba??n en küçük hareketi ile çalkalanan iç-kulak s?v?s?n?n ç?rp?nt?lar?yla uyar?larak ba??n aç?sal hareketini an?nda beyne iletirler. Görme duyusunun da yard?m?yla dengenin sa?lanmas?na yard?mc? olurlar. Çok h?zla dönüp aniden durdu?umuz zaman, iç kulak kanallar?ndaki s?v? hala dönmekte oldu?undan ba? dönmesi denilen durum meydana gelir.

Vücut sallan?rken gözler sabit bir noktaya bakt???nda onlardan beyine hareket olmad??? sinyali gider. Bu iki sinyal aras?ndaki fark, araba tutmas?nda oldu?u gibi bir çe?it ba? dönmesi yarat?r ve uyku getirir. Uykunun gelmesi vücut ihtiyac? olarak de?il tamamen beyinde olu?ur. Devaml? hareket halinde olan, ba?ka ?eyle me?gul olan bebe?in sallanarak uyutulmas? zordur.

Ara?t?rmalar içkulak vestibular sistemi düzenli olarak uyar?lan bebeklerin daha h?zl? geli?tiklerini, daha erken oturup, ayakta durabildiklerini gösterdiler. Sal?ncakta, kucakta veya ayakta sallanan bebeklerdeki reflekslerin uyar? almayan bebeklerden daha h?zl? geli?meleri ara?t?rmac?lar? bir ba?ka yöne, önemli bir çocuk sorununa yöneltti.

Hiperaktif denilen a??r? hareketli, sürekli hayal gören ve yeteneklerini geli?tiremeyen çocuklar?n vestibular sistemlerinde baz? bozukluklara rastland?. Yap?lan çal??malar, mongoloid olan veya beyin felci geçirmi? olan çocuklar?n vestibular uyar? ile daha iyi geli?ebildiklerini gösterdiler.

Ara?t?rmac?lar?n daha yeni fark?na vard?klar? bebekleri sallayarak büyütmenin faydalar?n? anneler insanl???n ilk günlerinden itibaren annelik içgüdüleri ile hissetmi?lerdi. Tabii burada bebe?in annesinin kuca??nda sallan?rken, onun sesi ve kokusu ile duydu?u mutlulu?un etkisini de unutmamak gerekir.