Sponsorlu Bağlantılar

Beko dünden bugüne,Beko markas?n?n tarihçesi,Beko anlam? nedir,Beko marka logosunun anlam? nedir,Beko firma kurulu? hikayesi

Türkiye’nin yeni yeni sanayile?meye ba?lad??? 1950’li y?llarda, Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, Türkiye’ye döviz kazand?racak bir ürün aray???ndayd?. O y?llardaki ülke ko?ullar? çerçevesinde, bir salça ve konserve fabrikas? yat?r?m? için bu alanda tecrübe sahibi olan Bejerano ile ortakl?k kurdu. 1954’te kurulan ?irketin ismi, Bejerano’nun ve Koç’un ilk iki harflerinin birle?mesiyle Beko olarak tescil edildi. Ancak, ülkenin içinde bulundu?u durum nedeniyle, ?irket faaliyete geçemedi.

O y?llarda, General Elektrik ampullerinin sat?? ve bayili?ini kurma f?rsat? do?unca, konserve ?irketinin ismi Beko Ticaret A.?. olarak de?i?tirildi. Böylece, Anadolu’da ilk kez bayilik sistemi kuran Vehbi Koç, Arçelik ürünlerini de bu sistemle tüketicinin evine kadar ula?t?rd?.

1977 y?l?nda Arçelik distribütörlü?ünü At?l?m’a devreden Beko Ticaret, 1983 y?l?ndan itibaren güçlü tecrübe birikimi ile Beko markas? ad? alt?nda Türkiye beyaz e?ya sektöründe faaliyet göstermeye ba?lad?.

Koç Holding Dayan?kl? Tüketim Grubu’nun 1990’l? y?llardan itibaren yurt d??? faaliyetlerine yönelmesiyle, Beko ihracat markas? olarak belirlendi.

2000 y?l?na gelindi?inde ise Koç Holding Dayan?kl? Tüketim Grubu’nun yeniden yap?lanmas? sonucu Beko, Beko Ticaret A.?. bünyesinden ç?karak, Arçelik markas? ile birlikte Arçelik A.?. çat?s? alt?na girdi.

Yurt d???na kendi markas?yla sat?? yapan ilk marka olma özelli?ini ta??yan Beko, “Dünya Markas?” olma hedefiyle yola ç?kt?. ?lk ba?ar?s?n? Türkiye pazar?nda kazanan Beko, bu ba?ar?y? yurt d???na da ta??yarak, bugün dünyan?n 100’den fazla ülkesinde milyonlarca insan? markas? ile tan??t?rd?.