Sponsorlu Bağlantılar

Bilgisayar?n?zdaki donan?msal bile?enlerin de içlerinde minik yaz?l?mlar vard?r. Bu yaz?l?mlar sayesinde, donan?m parçalar? sisteme kendilerini tan?t?yorlar ve yeteneklerinden bahsederek i?letim sisteminin aç?lmas?na kadar aray? ho? tutuyorlar. Ard?ndan ise sistem ba?lad???nda sürücüyle i? birli?i yaparak, i?letim sistemine donan?m?, sürücünün anlayaca?? ?ekilde tan?t?yorlar. Peki, kendisini daha iyi tan?tan ve daha güncel yetenekler kazanan donan?msal bile?enlere sahip olmak ho? bir ?ey de?il mi?

Nas?l Yap?l?r?

BIOS ve Firmware (sabit yaz?l?m) güncellenebilen ?eyler olarak genellikle donan?msal bile?enlerin yeteneklerini geli?tiren ve yeni teknolojilerle uyumluluklar?n? perçinleyen bir yap?ya sahiptir. BIOS, anakartlar ve ekran kartlar?yla an?lan bir kavramken, güncellenebilen firmware ise sabit disk ve optik sürücü gibi bile?enlerde mevcuttur. Dolay?s?yla üründen ürüne de?i?en bir güncelleme sistemi mevcuttur. Ürün ürün bu i?lemlerin nas?l yap?labildi?ini ve bir ?eyler ters gitti?inde durumun nas?l kurtar?labilece?ini anlatal?m.

UYARI!

Burada anlat?lan yöntemler bilgisayar?n?za kal?c? hasar verebilir. Burada anlat?lanlar? denemekteki tüm yükümlülük size aittir. Dolay?s?yla “vay benim anakart?m patlad?” veya “grafik kart?m? bir daha kullanamad?m” gibi durumlarla bize gelmeyin. Her BIOS güncellemesindeki ana kural ?udur: Düzgün çal???yorsa güncelleme yapmay?n!

Anakart BIOS’u Nas?l Güncellenir?

Anakart?n?zdaki BIOS, sisteminize takt???n?z yeni nesil i?lemcilerin desteklenmesi ve yeni bellek modüllerindeki uyumsuzluklar?n giderilmesi için güncellenebilir. Sorun varsa BIOS güncellemesi derdinize deva olabilir. Bunun yan?nda e?er her ?ey düzgün çal???yorsa bu i?e giri?meyin.


Çift BIOS’lu anakartlar kullan?c?lara bir ar?za durumunda
daha h?zl? kurtarma imkan? sunuyor

BIOS Güncelleme Yöntemleri

Anakart üreticileri kullan?c?lara birçok BIOS güncelleme yöntemi sunuyor. Bunlar?n ba??nda, maalesef hâlâ kullan?lan ama birço?umuzun bilgisayar?nda olmayan Disketten ba?lat?p DOS alt?ndan güncelleme yapma yöntemi var. Fakat merak etmeyin, güncel bir anakart?n?z ve ak?ll? bir üreticiniz varsa Windows alt?ndan da BIOS güncellemesi yapabilirsiniz.

Güncelleme Yapanlara Ö?ütler

Anakart?n?z?n BIOS’una bir ?ey olursa, sisteminiz bir daha hiç aç?lmayabilir. Elbette bu durumda kurtulma yollar? var; fakat bu i?lerle hiç u?ra?mamak için size birkaç önerimiz var.

:: Windows alt?nda kullan?lan güncelleme yaz?l?mlar?n?n ar?za ç?kartmamas? için gerekiyorsa antivirüs ve antispyware yaz?l?mlar?n?z? etkisizle?tirin. 1-2 dakikada sisteminiz gitmez ama BIOS güncellemesi ba?ar?s?z olursa, gereksiz bir e?lence ya?ayabilirsiniz.

:: Do?ru BIOS sürümünü indirdi?inize, BIOS güncelleme yaz?l?m?n?n (BIOS dosyas?n? anakarttaki Flash ROM’a yazan araç) en son sürüm olmas? önemli.


Acil Durumlarda bu sizi kurtarmayabilir.
O sebeple bahsetti?imiz önlemleri al?n

:: Bilgisayar?n?zda devam eden bir, kurulum veya güncelleme i?lemi olmad???ndan emin olmal?s?n?z. Bu tür olaylar güncellemeyle ilgili sorun ç?kartabilir.

:: Sisteminizde halihaz?rda uygulanm?? bir overclock varsa bunu devre d??? b?rakman?z? öneririz. BIOS’un ana blo?u silinip yeniden programlanmaya ba?lad???nda eminiz ki mavi ekran görmek istemezsiniz. 

Nas?l Güncellenir?

BIOS güncellemenin en kolay yolu, firmalar taraf?ndan sunulan sistemleri kullanmakt?r. Örne?in önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, @BIOS (at BIOS) isimli uygulamas?yla kullan?c?lara Windows alt?ndan sistem güncelleme imkan? sunuyor. Bu ?ekilde en güncel BIOS’u birkaç t?klamayla sisteminize kurabilirsiniz.

Yapman?z gerekenler, anakart?n?za uygun güncel BIOS sürümünü anakart?n?z?n üreticisinden indirmek ve gerekli önlemleri ald?ktan sonra güncelleme yaz?l?m?na bu indirdi?iniz dosyay? göstermek. BIOS dosyalar? genellikle .BIN veya Windows alt?nda bir anlam ifade etmeyen .fh6 gibi uzant?lara sahip olabilirler. Genellikle 1 MB (8 Gbit Flash ROM) veya daha dü?ük bir boyuta sahiptirler.

Bu tür yaz?l?mlar size en güncel BIOS’u internetten do?rudan indirme imkan? sunsa da bizim önerimiz, elle kontrol etti?iniz BIOS sürümünü bilgisayar?n?za indirip yüklemeyi yapman?z.

??ler Ters Giderse…

Anakart üreticileri özellikle üst seviye anakartlar?nda çift BIOS bulunduruyorlar. Dolay?s?yla hatal? BIOS yüklenmesi, BIOS güncellemesinin sistem ar?zas? veya elektrik kesintisi gibi sebeplerle yar?da kesilmesi gibi durumlarda anakart?n?z?n kullan?m k?lavuzunda bulunan tu? kombinasyonlar? veya kar??n?za ç?kacak kurtarma seçeneklerini de?erlendirerek anakart?n?z? servise göndermeden kurtarabilirsiniz.

Tabii bu yöntemler marka ve modele göre de?i?ti?i için burada hepsini anlatmam?z imkans?z. E?er çift BIOS’u olmayan bir anakart?n?z varsa, yine modeline göre baz? kurtarma ad?mlar?n? uygulaman?za izin veren sistemler mevcut. Dolay?s?yla her ne kadar bilgi ve deneyimi az olan kullan?c?lar için anakart?n servis görmesi gerekiyor gibi görünse de, asl?nda birçok güncel anakart BIOS güncellemesi ba?ar?s?zl??a u?rad???nda kullan?c? taraf?ndan kurtar?labiliyor.

Ekran Kart? BIOS Güncelleme

Bilgisayarlar?m?zdaki ekran kartlar?n?n BIOS’lar?n? güncelleme pek al???k olmad???m?z? biliyoruz. Fakat baz? ar?zalar?n giderilmesi için nadiren de olsa ekran kartlar?na BIOS güncellemeleri yapmak gerekebiliyor. Örne?in fan? yava? döndü?ü için fazla ?s?nan ekran kartlar?na çözüm, firmalar taraf?ndan BIOS güncellemesiyle sunulur. Ayr?ca, BIOS güncellemesi esnek çal??ma frekanslar?na sahip olan ekran kartlar?n? kal?c? olarak esnetmek isteyen kullan?c?lar taraf?ndan da yap?l?r. Yeni gerilim ve saat h?zlar? BIOS’a yaz?l?arakl kart?n özünden uzak performansa yak?n olmas? sa?lan?yor. Ama konumuz BIOS mod de?il, ?imdilik sadece ar?zalar? giderece?iz.

Ekran kartlar?na masumane ?ekilde BIOS güncellemesi yapmak istiyorsan?z elde edebilece?iniz kaynak BIOS Mod’cular?n yay?nlad??? ha?in içeri?e göre çok daha az olacak, öncelikle bunu kabullenmeniz gerekiyor. Ard?ndan ise yine ekran kart?n?z?n üreticisi taraf?ndan sa?lanan yöntemleri kullanman?z? önerece?iz. Ekran kart?n?za zarar gelme ihtimalini en iyi bu ?ekilde bertaraf edebilirsiniz.

Nas?l Güncellenir?


ATI WinFlash

Kullan?c?lara sunulan güncelleme araçlar? genellikle grafik i?lemcinin üreticisi de?il ekran kart?n?n üreticisi taraf?ndan sa?lan?yor. Dolay?s?yla ekran kart?n? sat?n ald???n?z markaya ba?vurman?z gerekiyor. Örne?in Asus’taraf?ndan sunulan ekran kartlar?nda ATI taraf?nda ATI WinFlash isimli küçük pr?ogram indirdi?iniz Windows BIOS paketinde size sunuluyor.

Nvidia için ise komut sat?r?ndan çal??t?rabilece?iniz bir DOS yaz?l?m? size bir pakette veriliyor. Dolay?s?yla Asus markal? ekran kartlar? için Windows taraf?nda yapman?z gereken t?klamakken, Nvidia için Ba?lat>Çal??t?r ?eklinde komut çal??t?rd?ktan sonra CMD yazarak komut sat?r?na geçmek gerekiyor. Ard?ndan ise biraz DOS komutuna ihtiyac?m?z var:

Bunun ard?ndan gerekli BIOS dosyas?n? çal??t?rd???n?zda size sorulacak onay sorular?na Y ?eklinde cevap vermeniz yeterli olacakt?r.

??ler Ters Giderse…

Umar?z bir sorun olmaz ama e?er olursa ekran kart?n?z? kurtaman?n bir yolu var: Çoklu ekran kart? teknolojileri olan SLI veya Corssfire’? destekleyen bir anakart?n üzerinde, BIOS’u uçmu? ekran kart?n? ikinci ekran kart? olarak yerle?tirip sistemi açmak ve BIOS’u bu ?ekilde yeniden yazmay? denemek. Bunun için kullanabilece?iniz yaz?l?mlar aras?nda ATIFlash ve nvFlash programlar? mevcut.

Gerekli Yaz?l?mlar

nvFlash – Nvidia tabanl? ekran kartlar? için BIOS güncelleme yaz?l?m?.
NiBiTor – Nvidia tabanl? ekran kartlar? için BIOS düzenleme yaz?l?m?.
ATI WinFlash – ATI tabanl? ekran kartlar? için BIOS güncelleme yaz?l?m?.
ATI BIOS Editor -ATI tabanl? ekran kartlar? için BIOS düzenleme yaz?l?m?.