Sponsorlu Bağlantılar

bisiklet

Bisikletin tarihin en eski devirlerindeki ilkel örneklerine kadar izleyecek olursak,belki de binlerce y?l önceye, eski M?s?rl?lar zaman?na dönmemiz gerekecektir. Eski M?s?rl?lar?n iki tekerlekli ilkel bir ta??t arac? yapm?? oldu?u tarih kaynaklar?nda belirtilmi?tir. Ayn? kaynaklara göre,bu araç binen kimsenin ayaklar?yla harekete geçiriliyordu.

Sponsorlu Bağlantılar

Ancak bildi?imiz anlamda bisikletin ba?lang?ç tarihi 1817 y?l? olarak kabul edilebilir. Bu tarihte Baron von Drais ad?nda bir Alman,kendi ad?ndan esinlenerek “drazin” ad?n? verdi?i bir makine yapm??t?. Drazin’in iki tekerle?i tahtadan bir çubukla ba?lant?l?yd?. Makineye binen kimse a??rl???n?n bir k?sm?n? önündeki tahta bir dayana?a yasl?yor ve s?ras?yla ayaklar?ndan birini topra?a sürterek bu ilkel arac? hareket ettiriyordu. Ön tekerle?e ekseninden ba?lant?l? bir kol da direksiyon görevini yerine getirmekteydi. Makine çok pahal?ya ç?kt???ndan, “züppelerin at?” diye isimlendirildi. ?ngiltere Kral? IV.George’un büyük zevklerinden biri bu ilkel araca binmekti. Bu araçta pedal olmad??? için binip dola?mak son derece yorucuydu. Ayn? araç 1818 y?l?nda Paris’te de belirli çevrelerde yayg?nla?t?.

1839-1840 y?llar?nda, Kirkpatrick Macmillan ad?nda bir ?skoçyal? bu ilkel arac? esas olarak al?p baz? eklemeler yapt? ve belirli ölçüde geli?tirdi. Macmillan,arka tekerle?in aksine bir cins pedal görevini yapacak olan bir kol eklemi?ti. Bu kol,küçük çocuklar?n günümüzde bindikleri pedal? otomobillerdeki pedallar? and?r?yordu.

1865?de Lallement ad?nda bir Frans?z ön tekerle?e pedallar ekledi. Bu model 20 y?l kadar yayg?n ölçüde tutuldu.Ön tekerle?in büyük olmas? daha h?zl? bir devir sa?l?yordu. Baz? modellerde tekerlekler mübala?al? bir ölçüde büyük oldu?undan bunlar?n üzerinde denge sa?layabilmek gerçekten güçtü. Demir tekerlekler ve a??r tahta yap? dolay?s?yla, bu ilkel bisikletler “kemik sarsan” diye isimlendirilmekteydi. Burada, bisiklet deyiminin ilk kez 1865 y?l?nda kullan?lm?? oldu?unu da özellikle belirtelim. 1868 y?l?nda, tel çubukla hafif metal tekerlekler ve dolgu lastikler kullan?lmaya ba?land?. H.J.Lawson ad?nda bir ?ngiliz, 1874 y?l?nda,arka tekerle?in zincirle hareketini sa?lad?. 1885?de, “Rover Emniyetli Bisikletler” i piyasaya sürdü. Bu modelde tekerlekler e?it büyüklükteydi.Binen kimsenin oturaca?? yer (sele),arka tekerle?e biraz daha yak?nd?. 1888 y?l?nda Doktor Dunlop pnömatik (hava bas?lan) lasti?i buldu. Böylece tekerleklerin hareketi daha düzen kazand? ve bisikletin modernle?mesi,bugünkü haline ula?mas? yolunda bir ad?m daha at?lm?? oldu.