Sponsorlu Bağlantılar

Colorado’dan paleontologlar, yapt?klar? kaz?da Buzul Ça?? ekosistemine ait önemli fosillere ula?t?lar.
ice age,history,world,earth,animal,nature,science,archeology,ecosystem,fossil,paleontology
Denver Do?a ve Bilim Müzesi’ne ba?l? ekibin Colorado’nun bat?s?nda yürüttükleri kaz? çal??mas?nda, Buzul Ça?a ait bir çok canl?n?n fosiline ula??ld?. Bunlar aras?nda dev tembel hayvan, geyik benzeri küçük bir memeli, be? mastodon, üç bizon ve genç bir mamut’a ait fosil kemikler ile birçok böcek ve bitki fosili ç?kar?ld?. ?nsan’a ili?kin herhangi bir kemik kal?nt?s?na rastlanmad?.

Müzenin paleontoloji birim yöneticisi Ian Miller, Buzul Ça?? ekosistemine ait böylesi bir zenginli?in, sadece tek bir noktadan elde edilebilmesinin pek rastlan?lamayan bir durum oldu?una dikkat çekiyor ve ekliyor, “Yorum yapabilmek için tek bir kemik yerine tüm bir canl? yelpazesine ili?kin örneklerimiz var. Bugüne kadar rastlad???m en heyecan verici bilimsel olay”.

Sponsorlu Bağlantılar

Kemiklere ili?kin ilk ipucunu, geçti?imiz Ekim ay?nda Snowmass Köyü yak?nlar?ndaki Ziegler rezervuar?nda çal??makta olan bir kepçe operatörü yakalam??. Yere saplanm?? haldeki omur kemiklerini farkeden operatör arkada?lar?na habervermi? ve ilk ba?ta bunlar?n büyükba? hayvanlara ait oldu?unu dü?ünmü?ler. Fakat bulduklar? devasa boyutlardaki çene kemi?i üzerine durumun daha farkl? oldu?unu anlam??lar.

?u an alanda kemikleri ç?karmak üzere dört farkl? ekip ayn? anda çal???yor. Buna ek olarak bir di?er grupsa, batakl?k kömürü tabakas?nda bulunan bitkiler üzerine yo?unla?m?? durumda. Kaz? alan?, fillerin atalar? olan ve 12.800 y?l kadarönce yokolmaya sürüklenen mamut ve mastodon iskeletlerini ayn? anda bulundurmas? aç?s?ndan da e?siz.

ntvmsnbc