Sponsorlu Bağlantılar

Cevdet bey ve o?ullar?ndaki karakterler,
Cevdet bey ve o?ullar? kitab?ndaki karakterler

Cevdet Bey, i?lerini büyütmü?, Ni?anta??’nda bir konak alm??t?r.
Kar?s?, eski bir pa?a k?z? olan Nigân han?m ile iki o?ullar?, bir k?zlar? ve iki gelinleri vard?r.
O?ullar?ndan büyük olan? burjuvazinin bir kopyas? gibidir, kar?s?yla.
Osman, babas?n?n i?ini devralmak, büyütmek istemektedir.
Küçük o?ul, Refik, ise dengeli ve ne?eli gözükür.
Arkada?lar?, Ömer ve Muhittin ile sürekli tart???rlar, konu?urlar.
Ömer, tutkulu ve h?rsl?d?r; zengin olmak, fatih olmak ister;
Muhittin ise ?air, iyi bir ?air olmak ister ama pek ba?ar?l? olacak gibi de?ildir.
Zamanla Refik hayat?ndaki dengesini kaybeder, hayat?na anlam katmak için ink?lâpç?l??a sar?l?r, köy kurtulu?u için bir proje haz?rlar. Ömer, do?uda demiryolu yap?m?na kat?l?r; zenginle?ir ancak ?stanbul’dan uzakla??r. Muhittin ise türkçülere kat?l?r. Cevdet Bey’in vefat?n?n ard?ndan zaten Perihan ve Refik, Cihangir’de bir apartman dairesine ta??n?r.