Sponsorlu Bağlantılar

http://img370.imageshack.us/img370/4708/76851334vq4.jpg

Hangi leke nas?l ç?kar?l?r?

Çama??r suyuna dayan?kl? kuma?larda, çimen lekesini nemlendirdikten sonra üzerine deterjan dökerek ovalay?n, çama??r suyu eklenmi? s?cak su ile y?kay?n. ?natç? çimen lekelerini ise alkolle sildikten sonra lekeli bölgeyi iyice durulay?n.

19 Kas?m — Çimenden kahveye, rujdan ?araba leke sorununa çözüm getirecek, etkili öneriler.

ALTIN TEM?ZL???
Bir litre suya 15 gr. sabun rendesi ve 100 gr. amonyak ilave edin. Temizlemek istedi?iniz alt?n e?yalar?n?z? bu kar???m?n içinde yar?m saat kadar b?rak?n. Sonra, so?uk suyla durulay?n ve bir deri parças?yla temizleyin.

AMPULLER?N TEM?ZL???
Alkol en iyi temizleyicidir. Ancak ampulün yüzeyi pütürlüyse kesilmi? bir so?an parças?yla silip nemli bir bezle temizleyin. Ampulün temizli?i bittikten sonra ????? yakmadan, üzerine bir iki damla parfüm s?k?n. Odan?z cok güzel kokacakt?r.

AYAKKABIDAK? LEKELER
* Su lekesi – Boyamadan önce vazelin sürün.
* Küf lekesi – Gliserin sürülmü? bir bezle temizleyin.
* Spor ayakkab?lar?n temizli?i – Ayakkab?y?, benzine bat?r?lm?? eski bir di? f?rças?yla ovalay?n.
* Aç?k renk ayakkab?lardaki lekeler – Benzine bat?r?lm?? bir bezle silin.
* Koyu renk ayakkab?lardaki lekeler – Alkole bat?r?lm?? bir bezle temizleyin.
* Vernikli ayakkab?lar – Süt ve limon suyu döktü?ünüz bir bezle temizleyin.
* Süet ayakkab?lar?n?z?n tüylerini kabartmak – Ayakkab?y? su buhar?na tutun, ayakkab? iyice kuruyunca tel f?rçayla f?rçalay?n.
* Rugan ayakkab?lardaki çatlamalar? önlemek – Zeytinya?? veya vazelin sürün. S?cakl?k rugan ayakkab?lar?n çatlamalar?na sebep oldu?u için serin yerde saklanmalar? gerekir.

Kahverengi ayakkab?lar? siyaha boyamak isterseniz önce çi? patatesle ovalay?n sonra siyah cila sürün.

AYNA TEM?ZL???
* Gazete ka??d?n? top haline getirerek, 2 ölçü su ve 1.5 ölçü sirke kar???m?na bat?r?p aynan?z? bununla silin, arkas?ndan kuru bir bezle kurulay?n.
* Yar?ya bölünmü? çi? patatesle aynan?z? silin, sonra içine az miktarda alkol kat?lm?? suyla durulay?n.
Ayr?ca aynan?z? temizledi?iniz son suya alkol katarsan?z sineklerin konmas?n? engellersiniz.

BLUC?NLER?N RENG?
Renginin aç?lmas?n? istemiyorsan?z, yeniyken içine bol miktarda tuz at?lm?? so?uk suda 12 saat kadar b?rak?n. Sabit bir renk kazand???n? göreceksiniz.

BOYA LEKES?
Kuma? üzerindeki boya lekeleri için: Leke tazeyse, en etkili temizleyici madde terebentindir. Leke kurumu?sa, sabunlu suyla y?kay?n ve birkaç saat bu suda b?rak?n. Boya iyice yumu?ay?nca bir b?çakla kaz?y?n, sonra terebentinle silin.

ÇAMUR LEKES?
Leke olan elbiseyi hemen f?rçalamay?n. Çamur lekesi kuruyunca hafif bir f?rçalamayla ç?kar. E?er inatç? bir lekeyse, e?it miktardaki su ve sirke kar???m?yla silebilirsiniz.

ÇAY LEKES?
* Beyaz kuma?taki lekeyi limon suyuyla silin ve so?uk suyla durulay?n.
* Renkli kuma?taki taze lekeyi yumurta sar?s?n? suyla kar??t?rarak ovalay?n. Eski bir leke ise gliserinli suyla silmek iyi olacakt?r.
* Hal? üzerindeki çay lekesini, e?it ölçekteki alkol ve sirke kar???m? ile silin.

Ç?KLET YAPI?IRSA
Çikletin yap??t??? yerin iç taraf?na naylona sar?lm?? bir miktar buz koyun. Buzun etkisiyle çiklet donduktan sonra bir f?rçayla donan çikleti f?rçalarsan?z yap??t??? yerden ç?kacakt?r.

Ç?KOLATA LEKES?
* Kuma?taki çikolata lekesi için; en iyi yol gliserinle ovup ya? emici iki ka??t aras?nda bir süre b?rakarak ya??n?n iyice emilmesini sa?lamakt?r. E?er bu i?lem yeterli olmazsa ve lekeli kuma? rengi atmayan bir tür kuma? ise lekeli k?sm? suyla kar??t?rd???n?z 90 derecelik alkolle silin.
* Hal?daki çikolata lekesini; sabunlu suyla lekenin d?? k?sm?ndan ba?layarak içe do?ru silin. Üzerine talk pudras? döküp bir süre bekleyin. Hal?y? silkeledikten sonra e?it miktarda su ve alkol kar???m?yla tekrar silin.

Ç?MEN LEKES?
Çama??r suyuna dayan?kl? kuma?larda, lekeyi nemlendirdikten sonra üzerine deterjan dökerek ovalay?n, çama??r suyu eklenmi? s?cak su ile y?kay?n. ?natç? lekeleri alkolle sildikten sonra lekeli bölgeyi iyice durulay?n. Çama??r suyu kullan?m?na uygun olmayan kuma?larda, ayn? i?lemleri çama??r suyu kullanmadan yap?n. (Kuma??n asetat içermesi halinde, bir birim alkole iki birim su ekleyin.)

FONDÖTEN LEKES?
Elbisenizdeki fondöten lekesini, etere bat?r?lm?? bir bezle sildikten sonra sabunlu suyla y?kay?n; leke yok olacakt?r.

KAN LEKES?
S?cak su kullanmay?n; çünkü s?cak su, lekenin daha fazla i?lemesine neden olur.
* Beyaz kuma?ta: Lekeyi oksijenli suyla ?slat?n. Sonra sabunlu ?l?k suda y?kay?n.
* Renkli kuma?ta: Ni?astay? suyla kar??t?rarak bir hamur yap?n. Bunu lekeli yere sürerek kurumas?n? bekleyin. Sonra f?rçalayarak temizleyin. Bir ba?ka yöntem de aspirin tabletini az?c?k suyla eritip lekeli yeri bununla örtmektir, iyice kuruyunca f?rçalayarak temizlenir.
* Hal?da: Lekeli yeri beyaz sirkeyle ovun.

KAHVE LEKES?
* Leke tazeyse üzerine biraz tuz dökün.
* Beyaz pamuklu kuma?taki lekeyi oksijenli su ile silin, yeterli olmazsa çama??r suyu kullanman?z gerekir.
* Renkli kuma?taki lekeli k?sma biraz gliserin sürün ve ?l?k suyla durulay?n.
* Hal?daki lekeli yeri, e?it miktarlardaki alkol ve beyaz sirke kar???m?yla silin.

MEYVE LEKELER?
* Beyaz kuma?ta: Lekeyi amonyakl? suyla y?kay?n. Ç?kmazsa, çama??r suyu ilave etti?iniz sabunlu suya bat?r?p lekeli k?sm? ovun.
* Renkli kuma?ta: Lekeyi 90 derecelik alkol ya da amonyak ilave edilmi? oksijenli su ile y?kay?n ya da ek?imi? sütü lekenin üzerinde 2-3 saat b?rak?n.
* Sentetik kuma?ta: Lekeyi limon suyu, beyaz sirke, hafif amonyakl? su kar???m? ile ç?karabilirsiniz.
* Yünlü ve ipekli kuma?ta: Lekeli k?sm?n alt?na su emen bir kuma? parças? yerle?tirin ve lekeyi beyaz sirkeyle silin.

MUM LEKELER?
Cilal? ah?apta: Bir karton parças?yla kaz?yarak mümkün oldu?u kadar?n? ç?kar?n. Sonra s?cak suyla ovun. E?it oranlardaki terebentin ve ketenya?? kar???m?na bat?rd???n?z bezle lekeyi ?slat?n. Kuruduktan sonra parlat?n.
* Vernikli mobilyada: Kartonla kaz?d?ktan sonra petrole bat?rd???n?z bir bezle silin.
* Örtüde: Mumun koparabildi?iniz k?sm?n? ald?ktan sonra örtüyü y?kay?n. Kuruduktan sonra ütülerken mum lekesinin bulundu?u yeri iki kurutma ka??d? aras?na koyun.

MÜREKKEP LEKES?
Deri e?yada:
Biraz limon suyuyla lekeyi f?rçalay?n.
Kuma? üzerindeki lekeler
* Dayan?kl? kuma?ta: Biraz limon suyu ve ?l?k sütle silin. Durulan?nca leke yok olacakt?r.
* Nazik kuma?ta: Leke kuruyunca, üzerine talk pudras? dökün. Leke kaybolana kadar f?rçalay?n.
* Beyaz çama??rda: lekenin üzerine suland?r?lm?? hardal dökün. Yar?m saat kadar bekleyip, süngerle lekeli yeri y?kay?n.
Mobilya üzerindeki lekeler:
* E?er leke tazeyse; s?cak suya çi? süt (kaynat?lmam?? süt) veya limon suyu ilave ederek, lekeyi bu kar???m ile silin.
* Leke eskiyse; lekeyi z?mpara ka??d? ile kaz?y?n, daireler çizerek mantar t?payla parlat?n.
* Cilt üzerinde: Parmaklar?n?zdaki mürekkep lekelerini domates suyuyla ovarak ç?karabilirsiniz.

K?rm?z? mürekkep lekesinin üzerine hardal sürüp birkaç saat öylece b?rak?n.

PAS LEKES?
* Sentetik olmayan kuma?larda : Lekeyi tuzlu limon suyuyla ovduktan sonra içerisine biraz amonyak kat?lm?? suyla silin ve durulay?n.
* Sentetik kuma?larda : Lekeli k?sm? biraz limonla ovun.

RUJ LEKES?
Kuma?taki ruj lekesini:
* Etere bat?r?lm?? bir pamukla silin ve bu i?lemi birkaç kez tekrarlay?n. Ancak bu i?lemi yaparken ate?ten uzakta durmaya dikkat edin çünkü eter çok yan?c? bir maddedir.
* Lekenin üzerine sabun sürün, bir saat öyle beklettikten sonra y?kay?n.
* Üzerine pamukla oksijenli su damlat?p suyla durulay?n.

SALÇA VE KETÇAP LEKES?
S?cak su ile gliserini e?it miktarlarda kar??t?r?n. Kuma?? bir saat boyunca bu kar???mda beklettikten sonra her zaman kulland???n?z deterjan ile y?kay?n.

?ARAP LEKES?
Beyaz kuma?ta:
* Kuma?? bir süre kaynamakta olan süte bat?r?n sonra y?kay?n.
* Örtünün üzerine ?arap dökülür dökülmez tuz serpin. ?lk y?kamada ç?kacakt?r. E?er ç?kmazsa, y?kama suyuna biraz çama??r suyu kat?n.
Renkli kuma?ta:
Lekeli k?sm? amonyakl? so?uk suya bat?r?n.
Beyaz pamuklu örtüde:
?arap dökülür dökülmez lekeli k?sm? beyaz ?arapla ?slat?n.

TERLEME LEKES?
* Beyaz kuma?ta : Asitoksalitle silin, durulay?n, sonra oksijenli su ile silin.
* Nazik kuma?ta: Hafif amonyakl? veya limonlu su ile silin.
* Yünlü kuma?ta: Kuma?? birkaç saat sirkeli so?uk suda beklettikten sonra lekeyi temizleyebilirsiniz.

YA? LEKES?
S?çrayan ya?lar için en etkili temizleyici ispirtodur.
Zeytinya?? lekesini kuma?tan ç?kartmak için bir parça ekmek içini yuvarlay?p lekenin üstünde gezdirin.

YUMURTA LEKES?
* Yumurta lekelerini ç?kartmak için so?uk su kullanmal?s?n?z.
* Genellikle sabunlu su yeterli olsa da beyaz kuma?lar?n?z için biraz çama??r suyu ilave edebilirsiniz.
* Kesik limonla lekeli yerleri ovun.
* Suda ha?layarak ezdi?iniz bir parça patatesle ovun.
* ?çinde çak?l bulunmayan nemli toprakla silin.