Sponsorlu Bağlantılar

OLUMSUZ HAREKETLER
1-Tek kolla yuk kald?rmak
2-Kambur durmak
3-Dizleri bukmeden yuk kald?rmak
4-Dik yurumemek
5-Yetersiz ve dengesiz beslenmek
OLUMLU HAREKETLER
1- Dengeli beslenilmelidir.
2- ?skelet ve kaslar?n geli?mesi için ya?a uygun spor yap?lmal?d?r.
3- Kemiklerin ve di?lerin geli?mesi için kalsiyum ve fosfor içeren (et, süt, yumurta ve peynir gibi) besinlerle birlikte D vitamini al?nmal?d?r. (D vitamini eksikli?inde çocuklarda ra?itizm, büyüklerde osteomalizi denilen kemik erimesi hastal??? olu?ur).
4- Kemiklerin geli?mesi için yeterince (D vitamininin görev yapabilmesi için) güne? ????? al?nmal?d?r.
5- Sivri burunlu, dar ve yüksek topuklu ayakkab?lar giyilmemelidir.
6- A??r yük ta??nmamal?d?r.
7- A??r? kilolardan ve spordan kaç?n?lmal?d?r. (Kemiklerde ?ekil bozuklu?u olu?ur).
8- Duru? ve oturu? biçimlerin dikkat edilmelidir. (Sandalyeye dik oturulmal?d?r, kambur durulmamal?d?r). (Kemiklerde ?ekil bozuklu?u olu?ur).
9- Dik yürünmelidir.
10- Yük ta??n?rken veya kald?r?l?rken dengeli (iki elle) tutulmal?d?r. (Çanta tek omuzda ta??nmamal?d?r, yükler dizleri bükmeden kald?r?lmamal?d?r). (Kemiklerde ?ekil bozuklu?u olu?ur).
11- Kaslar?n güçlenmesi için protein içeren besinler al?nmal?d?r.
12- K?r?k, ç?k?k ve burkulmalarda (ç?k?kç?ya ve k?r?kç?ya de?il) doktora gidilmelidir.

NOT : 1- D vitamini eksikli?inde çocuklarda ra?itizm, büyüklerde osteomalizi denilen
kemik erimesi hastal??? olu?ur.
2- Hareketsizlikten dolay? eklem yerlerinde kireçlenme ve buna ba?l? olarak a?r?lar yani romatizma hastal??? olu?ur.
3- Tetanos bakterisi, istemsiz kas?lmalara yol açar. Tetanos i?nesi yapt?r?lmal?d?r.
4- Ani bir darbe ya da zorlamalarda kemikler k?r?labilir. K?r?klar genelde kemi?in zarar gören k?sm? alç?ya al?narak tedavi edilir.
Teknolojiye ba?l? olarak platin çubuklarla kemiklerin kayna?t?r?lmas?, doku mühendisli?i uygulamalar? ile k?r?k bölgenin kemik yamalarla onar?m? ile de k?r?lan kemikler iyile?tirilebilir.
Teknolojiye ba?l? olarak geli?tirilen uygulamalardan biri de protez kullan?m?d?r. Engelli ki?iler protez kol veya bacak sayesinde günlük ya?ant?lar?na devam edebilirler.

Sponsorlu Bağlantılar