Sponsorlu Bağlantılar

Di?lere yap??an plakalar?n do?ru temizlenememesi ile ortaya ç?kan di? ta?lar? a??zda do?al ve estetik görüntüsünü kaybeder. Dilin di? ta?lar?na sürtünmesiyle dilde tahri?e neden olur.

Di? Ta?? Nedir ve Nas?l Olu?ur?
Di? ta?lar?n?n ço?almas? bakterilerin ve mikroplar?n ço?almas?na, di? eti çekilmelerine, di? eti hastal?klar?na, di? çürümelerine, di? minelerinde zedelenmelerine sebebiyet vermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Di? eti hastal?klar? ile mücadele etmek için a??z ve di? temizli?ine mümkün oldu?unca önem vermek gerekmektedir. Bunun için di? hekiminizden ya da a??z ve di? sa?l??? merkezlerinden yard?m alarak di? ta?lar?n?z? temizletebilirsiniz. Günlük a??z bak?m?n?z? düzenli ve düzgün uygulad???n?z takdirde di? ta?lar?n? a??z?n?zdan uzak tutabilirsiniz. E?er ki a??z?n?zda az?msanmayacak kadar di? ta?? varsa a??z ve di? bak?m?n?za önem göstermiyorsunuz demektir. Bunun için do?ru di? f?rçalama ve di? f?rçlama tekni?i çok önemlidir. Do?ru di? f?rçalama ile ilgili di? hekimlerinden ya da a??z ve di? sa?l??? merkezlerinden yard?m ve destek alabilirsiniz.


Di? Ta?? Temizleme Ücreti Nedir?
Di? ta?? temizleme ücretleri seçilecek kurum, doktor ve kullan?lacak malzemeye göre 30 TL ile 150 TL aral???nda de?i?iklik gösterebilmektedir.