Sponsorlu Bağlantılar

Yaln?z ya?ayan ya?l?lar?n Diyojen sendromu ad? verilen bir hastal??a yakaland???n? söyleyen uzmanlar, ‘ya?l?lar? yaln?z b?rakmay?n’ ça?r?s?nda bulundu. Bu hastal??a yakalanlar?n sokaklarda ba??bo? dola?arak, çöpleri bile rahatl?kla kar??t?rabildiklerini kaydeden uzmanlar, “Ya?l?lar, gözetim alt?nda gerekirse bir bak?m evinde tutulmal?” dedi.

Özellikle yaln?z ya?ayan ya?l?larda hastalarda görülen Diyojen sendromunun pek çok sebebi oldu?u tahmin ediliyor. ?leri düzeyde bunama, ?izofreni, beyin tümörü ve beynin dejeneratif hastal?klar?n bu tablonun olu?mas?nda önemli rol oynad??? belirtiliyor. Hastal??a yakalanan ki?ilerin d?? görünü?üne önem vermedi?ini ifade eden Psikiyatri Uzman? Dr. Alper Evrensel, “?lk görünü?te dikkati çeken d?? görünü?lerindeki bak?ms?zl?k, pislik, kokudur. Da??n?k bir görünümdedirler. Öz bak?mlar? o derece kötüdür ki vücutlar?nda büyük, kanayan, enfekte yaralar bulunabilir” dedi.

ÇÖP EVLER?N NEDEN?…

Sokaklarda çöpleri kar??t?ran ya?l?lar?n bu grubun içinde de?erlendirilebilece?ini kaydeden Dr. Evrensel, “Sokaklarda ba??bo? bir ?ekilde dola??p çöpleri kar??t?r?rlar. Kendilerince anlam? olan baz? malzemeleri al?p evlerine götürürler. Ev içinde tam bir sefalet görüntüsü mevcuttur. A??r bir koku hakimdir. G?da art?klar? aras?nda hayvan le?leri bile olabilir. Kom?ular?n ihbar? üzerine gelen polisler eve zorla girerler ve hasta bir psikiyatri servisine yat?r?l?r” ifadesini kulland?.

TEDAV?S? KOLAY DE??L!

Hastalar?n tedaviye direnç gösterdi?ini anlatan Dr. Evrensel, hastalar? içgörülerinin olmad??? ve hastal??? kabul etmediklerini söyledi. Hastalar?n genel t?bbi görüntülerinin de çok kötü oldu?una dikkat çeken Dr. Evrensel, “O nedenle dahiliye kliniklerine getirilen hastalar da vard?r. Kans?zl?k, metabolik de?erlerde dü?üklük, böbrek ve karaci?er yetmezli?i görülür. Beyninde veya vücudunun ba?ka yerlerinde oldukça ilerlemi? ve yay?lm?? kanser saptanabilir. Kanser tablonun sebebi de olabilir, sonucu da” diye konu?tu.

YA?LILAR BAKIM ?STER

?yi tedaviye ra?men beden sa?l???ndaki bu ileri bozulma nedeniyle hastalar?n ya?am ?ans?n?n çok yüksek olmad???n? aktaran Dr. Evrensel, sözlerini ?öyle sürdürdü: “Bu hastalar?n büyük ço?unlu?u yaln?z ya?ayan ya?l?lar oldu?undan sürekli bak?m ve gözetim alt?nda, mümkünse bir bak?m evinde tutulmal?d?rlar”

D?YOJEN’?N TAR?HÇES?

T?pta baz? hastal?klar insan isimleri ile an?l?yor. Bu sendrom da ad?n? M.Ö. 4ncü as?rda ya?am?? olan bir filozof olarak kabul edilen Diyojen’dan al?yor. Diyojen, Sinop’ta do?du?u için Sinoplu Diyojen olarak da biliniyor. Diyojen, hayat?n? yokluk, sefalet içinde bir hayat geçiriyor. Savundu?u dü?ünce sadelik ve do?all?k. Medeniyetin sundu?u ya?am biçimi yanl??t?r ona göre. Olgunlu?un yolu hayvanlar gibi do?al ve sade ya?amaktan geçti?ini savunuyor. O nedenle sokaklarda ya?amay? tercih ediyor, bir köpek gibi f?ç? içinde uyuyor, hayvanlar?n ya?am?na özeniyor. Üzerine giydi?i pis bir k?yafet d???nda hiçbir mal varl??? bulunmuyor.

Bu hal içindeyken de gururundan ödün vermiyor. Kendi gibi ya?amayan insanlar? küçük görüp a?a??l?yor. Ziyarete gelen ve bir iste?i olup olmad???n? soran Büyük ?skender’e istifini hiç bozmayarak yatt??? yerden “gölge etme, ba?ka ihsân istemem” demesiyle de tarihe ad?n? yazd?r?yor.
Kaynak:habervitrini.com