Sponsorlu Bağlantılar

Winzip Mutlaka bulunmas? gereken programlardan biri daha dosya s?k??t?rmak için. Kurulum esnas?nda Winzip Classic seçene?ini i?aretleyin. Dosya s?k??t?rma program? olan Winzipi kullananlar zaman zaman bu basit program? kullanamamaktan ?ikayet etmekteler. A?a??da yazd???m i?lemleri yaparak en basit ?ekilde bu sorunu çözece?iz. [Linkleri görebilmek için üye olmal?s?n?z. Üye olmak için t?klay?n?z…]
S?k??t?r?lm?? zipli dosyay? açma:
1.- Size gelen zipli dosyay? bir yere kaydediniz.
2.- Kaydetti?iniz zipli dosyan?n üstüne sa? t?klay?n. (Mesela dosyan?n ad? icq.zip olsun)
3.- Sa? t?klad???n?z seçenekler içinde “Extract to folder C:\Belgelerim\icq.zip” seçene?ine t?klay?n. ( K?rm?z? ile i?aretledi?im dosya ad? ve yeri örnektir. Orada sizin dosyan?n ad? ve yeri yazacak.)
4.- Yeni bir pencere aç?lacak. “I Agree” seçene?ine t?klay?n.
5.- Winzip gereken i?lemi yaparak dosyay? açacak ve i?lem bitecek. E?er açt???n?z zipli dosyay? saklamak istiyorsan?z kals?n. Saklamak istemiyorsan?z onu rahatça silebilirsiniz.
Bir dosyay? “S?k??t?rmak”, yani “Ziplemek”:

1.- S?k??t?rmak istedi?iniz dosyan?n üstüne sa? t?klay?n. (Mesela dosyan?n ad? icq.zip olsun)
2.- “Add to icq.zip” seçene?ine t?klay?n. ( K?rm?z? ile i?aretledi?im dosya ad? örnektir. Orada sizin dosyan?n ad? yazacak.)
3.- Yeni bir pencere aç?lacak. “I Agree” seçene?ine t?klay?n.
4.- Winzip gereken i?lemi yaparak dosyay? s?k??t?racak ve i?lem bitecek. Art?k dosya ziplendi. Bu i?lemleri yapmaktaki amaç daha çok yer kazanmak. Bir dosyay? küçülterek daha kolay göndermek. Onlarca dosyay? bir klasör içinde s?k??t?rarak tek dosya halinde saklayabilir ya da gönderebilirsiniz.
E?er Winzip ?ifresine sahipseniz a?a??daki i?lemleri yaparak bu program? register ederek ona sahip olursunuz. Böylece dosyaya sa? t?klad???n?zda, “Extract to folder” veya “Add to” seçeneklerini seçti?inizde sonradan gelen pencere yani I AGREE seçene?ini i?aret etti?iniz pencere gelmeyecek ve do?rudan dosyay? açacak ya da s?k??t?racaks?n?z. Belli zamanlardan sonra geriye sayma i?lemi ortadan kalkacak.
1.- Ba?lata t?klay?n.
2.- Winzip ikonuna t?klay?p aç?n.
3.- Gelen pencerede ortada sa? tarafta register k?sm?n? t?klay?n.
4.- Aç?lan pencerenin üst taraf?na kullan?c? ad?n? yaz?n.
5.- Aç?lan pencerenin alt taraf?na ?ifreyi yaz?n. 6.- Ok deyin, size te?ekkür eden bir pencere gelecek tamam deyin ve kapay?n. Art?k Winzip sizin. ??iniz daha kolay.

Sponsorlu Bağlantılar

Zipli bir dosyay? istedi?imiz bir yerde açmak.

1.- Açmak istedi?imiz zipli dosyan?n üstüne sa? t?klay?n.
2.- Aç?lan menüde Ecxtract To… seçene?ini t?klay?n. 3.- Extract to: penceresi aç?ld???nda sol üst tarafta aç?lan dosyan?n yeri sa? tarafta ise nereye açmak istedi?inizi belirten bilgisayar?n?z?n içini gösteren pencere aç?lacak. Buradan dosyay? açmak istedi?iniz yeri seçin ve sa? üstten Extract yazan butonu t?klay?n. Winzip dosyay? kendili?inden seçti?iniz yere açacak. ??lem tamam.

Bir dosyay? istedi?imiz bir yere zipleyerek göndermek.

1.- Ziplemek istedi?iniz dosyan?n üstüne sa? t?klay?n.
2.- Aç?lan menüde “Add To Zip File” seçene?ini t?klay?n.
3.- Add: penceresi aç?ld???nda sol üst tarafta aç?lan dosyan?n yeri “Add to archive” penceresinde yazar. Sa? taraftan “ADD” butonunu t?klay?n. Winzip penceresi geldi?inde dosyay? seçili yaparak yukardan “New” butonunu t?klay?n. 4.- Aç?lan pencereye dosya ad?n? yaz?p dosyan?n yerini gösterin ve Ok deyin. Dosya sizin gösterdi?iniz yere ziplenerek otomatik olarak gidecektir.

?ifre Koymak

1.- ?ifre koyarak zipleyece?iniz (s?k??t?raca??n?z) dosyaya sa? t?klayarak ADD to Zip File seçene?ini seçin.
2.- Aç?lan pencerenin sa? orta taraf?nda “Encrypt added files” seçene?ini i?aretledikten sonra sa? üstteki ADD butonuna t?klay?n. Aç?lacak pencereyi OK diyerek geçin.
3.- Yeni gelecek pencerede ?ifrenizi girin. Alt bölümdeki “Mask password” seçene?ini i?aretlerseniz ?ifrenizi iki kere görmeniz gerekecek. Herhangi ba?ka bir i?areti de?i?tirmeden sa? taraftan OK deyin ve i?lemi bitirin. Bundan sonra s?k??t?rd???n?z dosyay? açmak için olu?turdu?unuz ?ifreyi girmeniz gerekecek. Bu yüzden ?ifreyi unutmaman?z gerekiyor.

WinZip ile dosya bölme, yedekleme.

Bilindi?i gibi disket kapasitesi 1.44 MB. S?k??t?rsak dahi 1.38 Mb dan fazla bir dosya yükleyemeyiz. Öyleyse çok daha büyük dosyalar? nas?l diskete yükleyip saklayaca??z veya ta??yaca??z? A?a??da bunun nas?l yap?laca??n? ö?renece?iz.
Dosya büyüklü?üne göre yan?n?zda disket bulundurun. Örnek olarak ICQ kurulum dosyas? 5.06 MB oldu?unu dü?ünürsek, bu tek dosyay? yüklemek için yakla??k be? diskete ihtiyac?m?z olacak.
1.- Ba?lat’tan veya Programlardan WinZip’i aç?n.
2.- File menüsünden ‘new archive’ deyin.
3.- Gelen pencerede üstte diskette (A‘y? gösterin. Altta dosya ismi yerine de program?n?z?n ad?n? yaz?n. Örnek olarak dosya ad? icq olsun. Disketin içinde bu ad görünecek. Ad?n? yazd?ktan sonra tamam deyin.
4.- WinZip penceresine geldiniz ?imdi. Actions menüsünden ‘add’ deyin. Size hangi dosyay? seçece?inizi soracak. Dosyan?z? seçin ve tamam deyin. ?lk diskete yazmaya ba?layacak; bekleyin. Diskette yer kalmay?nca “insert diskette #2” diyecek. O da dolacak ve yine “insert diskette #3” diyecek. Onu da koyun ve bekleyin. Dosya boyutuna göre sonraki disketleri tak?n. yedekleme bitti. ?imdi bütün disketlerde bizim adland?rd???m?z sonu ziple biten dosyalar yedeklenmi?. Hepsinin ad? ayn?. yani icq.zip.

Disketlerdeki dosya nas?l aç?lacak?
Bu program size laz?m oldu. Disketi takt?n?z. Bilgisayar?n?za bu program? nas?l açacaks?n?z?
1.- Önce sonuncu disketi tak?n, zipli dosyaya t?klay?n. Di?er disketlerden birini takarsan?z da önce sonuncuyu isteyecek sizden. 2.- WinZip penceresi aç?l?nca zip dosyas?n? t?klay?n. Bu defa da birinci disketi tak?n diyecek. 3.- Bundan sonra “Actions” menüsünden “Extract” yani aç derseniz, nereye açaca??n? soracak. Yerini göstererek, di?er disketleri arka arkaya sizden isteyecek ve tek dosya halinde birle?tirecek. ??lem tamamd?r.

?imdi zipli bir dosyay? nas?l açt???m?z? görelim:

A?a??da görüntülerine yer verdi?imiz WinZip program? Türkçele?tirilmi?tir.

Winzip program?n? ba?lat?n.

Winzip program?n?n kulland???m?z bu versiyonu, bir payla??lan yaz?l?m (shareware) versiyonudur. Yani winzip program? için para ödenmemi?tir. Bu pencerede “I Agree” dü?mesine t?klaman?z, bu progam?n payla??lan yaz?l?m (shareware) oldu?unu kabul etti?iniz anlam?na geliyor ve bir sonraki a?amaya geçiyoruz.WinZip, tüm haklar? WinZip Computing, ‘inc.’na aittir.


Eski haline getirece?iniz zipli dosyay? Dosya menüsünden, Aç menüsüne t?klay?p, aç?n.

Programlar klasörünün alt?ndaki Word97-TR.zip dosyas?n? eski format?na getirmek için seçin.

Dosyay? açmak için Aç (Extract) dü?mesine bas?n.

?pucu: Dosyay? s?k??t?rmak istiyorsak o zaman Ekle (Add) menüsünü seçmeniz gerekir.

Açt???n?z dosyan?n, hangi klasörün içine kaydedilece?ini belirleyin. Burada, Belgelerim klasörüne kaydedilecek.

 

Winrar Nedir? Resimli Anlat?m
Winrar Nedir?

En iyi s?k??t?rma programlar?ndan biri.Hatta en iyisi diyebiliriz.Art?k Winrar Türkçe olarak da destek veriyor. Birçok s?k??t?rma format?n? tan?yor. (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO) Çok kolay disketlere bölme i?lemi ve kendi kendini açabilir EXE dosya yapma i?lemi yapabiliyor. Ayr?ca RAR format? ZIP’ten daha iyi bir s?k??t?rma oran? sa?l?yor.

Herhangi bir dosyaya veya klasöre sa? t?klad???m?zda menülerde Ar?ive ekle.. Ar?ive ekle dosya.rar gibi ba?l?klar kar??m?za gelir.
Ar?ive Ekle: Bu seçenek geli?mi? s?k??t?rma dedi?imiz seçenekleri bize sunar. Onu daha ayr?nt?l? bir biçimde a?a??da görece?iz.

Ar?ive Ekle dosya.rar :Bu seçenek ile seçti?imiz dosyay? direkt s?k??t?rabiliriz.
S?k??t?r ve eposta gönder: Dosyay? Geli?mi? modda s?k??t?r?r daha sonra mail göndericinizin gönderim ekran?n? açarak kendisini attachment k?sm?na ekler.
S?k??t?r dosya.rar ve eposta gönder : Dosyay? direkt s?k??t?r?r daha sonra mail göndericinizin gönderim ekran?n? açarak kendisini attachment k?sm?na ekler.
Geli?mi? Modda S?k??t?rma nas?l yap?l?r?


1 Dosyam?z?n isminiz istedi?imiz gibi de?i?tirebiliriz.
2 – Hangi biçimde s?k??t?rma yapmak istiyorsak o s?k??t?rma format?n? seçiyoruz.
3 S?k??t?rma kalitesini buradan seçiyoruz.
4 – Buray? dosyay? bölmek için kullan?yoruz. Mesela diskete atacaks?n?z dosyan?z diskete s??m?yor. O zaman 1440000 veya 1300000 ?eklindeki bir de?er ile disketler ?eklinde dosyay? bölebilirsiniz.
5 – Bu dosyam?z? exe.yapar.Dosyaya çift çift t?klay?nca kendini direkt extrack edecektir.
6 – Bu ?ifre de?ildir. Ar?ive ileride bir dosya eklenmesini veya bir dosya ç?kart?lmas?n? önlemek için kullan?r?z.
Geli?mi? Bölüm

Parolay? Ayarla: Bizim için belki önemli olan k?s?m. E?er dosyam?z? s?k??t?rd?ktan sonra bizden ba?kas?n?n açmas?n? istemiyorsak ?ifreleme bölümünü kullan?r?z.
S?k??t?r?lm?? Dosyalar?n Aç?lmas?

Dosyalar? ç?kart: Sizden nereye ç?kartmak istedi?inizi soran bir onay penceresinde yer belirtmenizi ister.
Buraya Ç?kart: Dosyalar? Oldu?u yere ç?kart?r yani s?k??m?? dosya ile ayn? klasör içerisine ç?kart?r.
Klasöre Ç?kart : S?k??m?? olan Dosyay? Kendi ismindeki bir klasör içinde ç?kart?r.

Dosyalar?n?z s?k??t?r?l?r veya ç?kar?l?rken kar??n?za böyle bi pencere gelecektir.
Arkaplan: ??lemi arka planda sürdürür pencereyi saatin yan?na tray olarak atar.
?ptal: ??lemi ?ptal eder.
Duraklat: ??lemi duraklat?r.