Sponsorlu Bağlantılar

So?uk hava, rüzgar ve güne? ????? dudak kurulu?unun ba?l?ca nedenleri aras?ndad?r. Ancak uzun süre geçmeyen yaralar kanser habercisi olabilece?i için dikkat gerektirir. Doç. Dr. Ahu Birol, “1-7 Nisan Kanser Haftas?” öncesi dudak kanserine zemin haz?rlayan faktörler ve tedavi yöntemleri hakk?nda bilgi verdi.

Güne?, sigara ve a??r? alkol tüketimi dudak kanserine neden olabilir

Sponsorlu Bağlantılar

D?? etkenlere ba?l? olarak dudakta ortaya ç?kan kuruma ve çatlama ‘keilit’ olarak adland?r?l?r. So?uk hava, rüzgar ve güne? ????? kurumu?, çatlam?? dudaklar?n en s?k nedenidir. Kayak s?ras?nda fazla miktarda güne? ?????na maruz kalma da, ani ba?layan dudak reaksiyonuna neden olabilir. Akne tedavisi için kullan?lan ilaçlar (isotretinoin) yo?un dudak kurulu?u yapabilir. Birçok alerjik bünyeli çocukta ilk bulgu dudakta ortaya ç?kan kuruluk ve çatlama olabilir. Rujlar, dudak nemlendiricileri, di? ürünleri, uçuk nedeni ile kullan?lan ilaçlar, dudakta reaksiyon yaratabilir. Yo?un güne? ?????na maruz kalman?n yan? s?ra, sigara, pipo kullan?m? ve alkol tüketimi dudak kanserine neden olan önemli faktörlerdir.

Dudaklarda s?k kanayan yara, k?rm?z? lekeler ya da ele gelen sert doku tehlikeye i?aret edebilir

Dudakta çatlama oldukça a?r?l? bir tablodur. Gülmeyi zorla?t?r?r. Kuruluk ne kadar fazla ise çatlama ve kanama o kadar ?iddetli olacakt?r. Dudaklar? kuru olan bireyler dudaklar?n? sürekli olarak yalamakta, bu da kuruluk ve tahri?i daha da art?rmaktad?r. Çocuklarda tik ?eklinde alt duda?? emme sonucunda dudaktaki kuruluk ve çatlaman?n yan? s?ra dudak etraf?ndaki deride keskin s?n?rl? bir k?zar?kl?k ortaya ç?kabilir.

Uzun süreli güne? ?????na maruz kalan ki?ilerin dudaklar?nda giderek daha ?iddetli reaksiyon olu?abilir. Bu de?i?iklik dudakta ortaya ç?kan, metastaz riski oldukça yüksek yass? hücreli kanserin öncüsü olabilir. Dudakta iyile?meyen, kolayl?kla kanayan yara, bazen k?rm?z? bir leke, bazen iki parmak aras?nda tutuldu?unda normalden farkl? sert bir yap?, dudakta beyaz- gri sert alan dudak kanserinin öncü belirtisi olabilir. Bu tip de?i?iklikler mutlaka biyopsi al?narak de?erlendirilmelidir.

Aç?k tenliler risk grubunda

Dudak kanseri %90 alt dudakta görülür. Aç?k tenli, ileri ya?taki erkek hastalarda daha s?k görülmesinin yan? s?ra, en s?k çiftçiler ve denizcilerde ortaya ç?kmaktad?r. Koyu tenli ki?ilerde “melanin” ad? verilen güne? ???nlar?na kar?? koruyucu pigmentin olmas?, dudak kanseri riskini de azaltmaktad?r.

Dudaklar?m?z? yara ve kanser riskine kar?? korumak alman?z gereken önlemler:

* Aç?k havada uzun saatler geçiriyorsan?z mutlaka güne? koruyucu içeren dudak koruyucusu kullanman?z gerekir. Siperi olan ?apka kullan?m? da dudaklar? korumak aç?s?ndan önemlidir.
* Dudaklar?n?z? yalamamak, nötr reaksiyon yaratmayan ürünler ile s?k s?k nemlendirmek gerekmektedir. Saf vazelin bu amaç için kullan?labilir.
* Dudak kanseri ve öncüsü olan de?i?ikliklerin kad?nlarda daha az görülmesinin en önemli nedeni dudak koruyucu al??kanl???n?n olmas?d?r.
* Dudakta meydana gelen her türlü de?i?iklikte mutlaka dermatoloji uzman?na ba?vurmak gerekir.
Kaynak:haberturk.com