Sponsorlu Bağlantılar

ünlü bestecilerin hayat?, dünyaca ünlü bestecilerin hayat?, ünlü bestekarlar?n k?saca hayat hikayeleri ve eserleri

i?te en ünlü klasik müzik bestecileri ve hayat hikayeleri

Ludwig van Beethoven

Alman bestecisi (1770-1827)

Beethoven, Ren (Rhein) k?y?s?ndaki Bonn ?ehrinde do?du; yoksul bir ailenin çocu?uydu. Daha dört ya??ndayken babas? onu piyanonun ba??na oturttu ve çok yetenekli olsu?unu görünce, pek küçük olmas?na ra?men, eve para getirme?e zorlad?. Sekiz ya??nda o?luna ilk konserini verdirdi.

Beethoven önce Bonn’da, sonra Viyana’da müzik ö?renimini sürdürdü ve 1792’de Viyana’ya yerle?ti. O dönemde Viyana, hem Avusturya’n?n, hem de müzik sanat?n?n merkeziydi. Mozart Viyana’da ölmü?tü ve o s?rada ?öhretin doru?una eri?mi? olan Joseph Haydn, Viyana’da genç Beethoven’in son ustas? olacakt?.

KADERE KAR?I

Herkesin hayranl?k duydu?u besteci ve piyanist Beethoven, 1796 y?l?nda ilk sa??rl?k belirtileri ortaya ç?kt??? zaman, henüz yirmi alt? ya??ndayd?. 1819’dan itibaren, bir konu?may? sürdürmesi imkâns?z hale geldi. Art?k sadece “konu?ma defterleri” arac?l???yla ba?kalar?yla anla?abiliyordu; kar??s?ndakiler, ona söylemek istediklerini bu deftere yaz?yorlar, Beethoven de kar??l???n? veriyordu.

Sa??r olmak, bir müzikçi için, felâketlerin en büyü?ü de?il midir? Ama Beethoven, s?k?nt?lar? atlatmay? ba?ard?; bir kere intihara kalk??t?ktan sonra, en büyük eserlerini besteledi. Ve sessizli?e, yaln?zl??a gömülmü?, besteledi?i müzi?i art?k ancak kafas?n?n içinde dinleyebilen bu müzikçi, insanl??a ses yoluyla ola?anüstü bir karde?lik ve mutluluk bildirisi aktard?: Schiller’in bir ?iiri üzerine besteledi?i Ne?eye Övgü. Bu onun ünlü 9. Senfoni’siydi.

Be? piyano konçertosu, bir keman konçertosu, dokuz senfoni, on yedi yayl? sazlar dörtlüsü, otuz iki piyano sonat?, on keman sonat? birbirini izledi. Beethoven 26 mart 1827’de, Viyana’da elli yedi ya??nda öldü. On y?ld?r, hemen hemen tamamen sa??rd?.

MODERN B?R BESTEC?

Beethoven, büyük modern bestecilerin ilkidir. Senfoninin ve sonat?n klasik biçimlerini altüst etmi?, onlar? nas?l söylemek istiyorsa öyle yo?urmu?, sert kal?plara uyma?a yana?mam??t?r. Böyle yaparak onunla birlikte ba?layan romantik müzi?in ötesinde, günümüz bestecilerinin her türlü cüretli hareketine yolu açm?? bulunuyordu.

ESERLER?

senfoniler: 3. Senfoni, “Eroica”; 5. Senfoni; 6. Senfoni, “Pastoral”; 7. Senfoni; 9. Senfoni, korolu (“Ne?eye övgü”).

konçertolar: piyano konçertolar?, 3., 4. ve “imparator”; keman konçertosu.

oda müzi?i: Keman ve piyano sonatlar? “ilkbahar” ve “Kreutzer”; 3 numaral? viyolonsel ve piyano sonat?; “Ar?idük” Triosu; yayl? çalg?lar için 4 ve 11 numaral? dörtlüler (kuartetler).

piyano sonatlar?: 8 numaral?, “Patetik”; 14 numaral?, “Ay I????”; 18 numaral?; 23 numaral?, “Appassionata”.

Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyal? besteci (1756-1791).

Mozart’?n ya?am? bir peri masal? gibi ba?lar ve çocuklu?u bir efsane olarak belirlenir: dört ya??ndayken klavsen çal?yor, alt?s?nda yapt??? besteler, babas?n?, onun müzik e?itimini bizzat ele almaya yöneltiyordu. Birkaç y?l içinde tam bir virtüöz oldu; klavsen, keman ve org çalarken do?açtan besteler yapabiliyor, hattâ orkestra bile yönetebiliyordu.

harika çocu?un Avrupa turnesi

Bunlara dayanarak babas?, o?lu için Avrupa’da bir dizi konser düzenleme?e karar verdi. Ve genç Mozart böylece Fransa, Belçika, ?ngiltere, ?talya ve Orta Avrupa’y? dola?t?. Her yerde büyük bir ilgiyle kar??land?, el üstünde tutuldu. Ama halk?n en çok hayranl?k duydu?u ?eyin ne oldu?unu kestirmek güçtü: herkes bu harika çocu?a m?, yoksa o tarihte belirmi? olan müzik dehas?na m? hayrand?? On alt? ya??ndayken, do?du?u ?ehrin (Salzburg) ba?piskoposu taraf?ndan koro ?efli?ine atand?. Ama çok k?sa zamanda gene özgürlü?üne kavu?tu, gene yolculuklar yapt?, sonra da 1780’de Viyana’ya yerle?ti.

sefalet ve ?öhret

?ki y?l sonra Constance Weber ile evlendi ve Tuna k?y?lar?nda, hem ba?ar?s?zl?klarla, hem de birkaç parlak ba?ar?yla dolu çetin bir ya?am sürdü. Art arda, ?öhreti de, gözden dü?meyi de, sefaleti de tatt?.

1788’de Don Juan’?n Prag’da kazand??? zafer onu çok sevindirmi?ti. Ama Viyana’ya dönmek zorunda kald? ve burada saray bestecisi oldu. Mozart’?n son y?llar? sefalet ve hastal?k ile kararm??t?r. Son ba?eserleri olan, 39, 40 ve 41 numaral? üç senfoniyi, Sihirli Flüt operas?n? ve Requiem’i çok zor ko?ullar alt?nda besteledi. 35 ya??nda öldü.

Mozart’?n sanat?, uyumlu bir sentez halinde çe?itli etkileri birle?tirir: Alman ciddîli?i, Frans?z nüktecili?i ve ?talyan zarafeti. Sadeli?i ve anla??l?rl??? yönünden, büyük klasiklerin (Bach, Haendel) vârisidir. Derin kayg? ve sonsuz sevinç çeli?kileri yönünden de romantiklerin Beethoven) habercisi say?l?r.

baz? eserleri

52 senfoni; 27 piyano konçertosu; birkaç opera ve bu arada Saraydan K?z Kaç?rma ile Cosi Fan Tutte; 18 missa; sonatlar, dörtlüler, serenatlar v.b.

Richard Wagner

Richard Wagner, Alman bestecisidir (1813-1883). Leipzig’de do?an Wagner, daha çocukluk y?llar?nda kendini tiyatronun büyüsüne kapt?rd?. Felsefe. ve müzik ö?renimini birlikte sürdürdükten sonra ba?ar?s?z birer deneme olan ilk operalar?n? yazd?. Almanya’da orkestra yöneticili?i yapan, ard?ndan Fransa ve ?ngiltere’yi dola?an Wagner, meslek yönünden çok güç y?llar ya??yordu.

?lk ba?ar?s?n? Dresden’de, Rienzi operas?yla kazand?. 1849’da devrimci harekete kat?ld??? için Almanya’dan kaçmak zorunda kalan besteci önce Zürich’te, sonra Venedik’te ya?ad?. Alacakl?lar?n?n elinden kurtulmak için Münih’e gidip Bavyera kral?n?n yan?na s???nd?. Fakat bu sefer de kendisini çekemeyenler yüzünden rahat? kaçm??t?, yeniden ?sviçre’ye döndü, orada Lîszt’in k?z? Cosima ile birlikte alt? y?l büyük bir mutluluk içinde ya?ad?. Bayreuth’da eserlerinin ola?anüstü bir ba?ar? kazand???n? gördükten sonra Venedik’te ans?z?n öldü.

Lirik Dram

Wagner’in savunuculu?unu yapt??? yeni lirik sanat anlay???, operay? basit bir e?lence olmaktan kurtar?p seyircinin ruhsal durumunu etkileyen müzikli bir dram haline getirmeyi amaçlar. Bu yeni sanat, Kelt ya da Germen halk masallar?ndan (Nibelungen destan?, Graal efsanesi) al?nma konular çerçevesinde i?lenen simgesel temalardan (özgürlük, a?k yoluyla ruhun yücelmesi, günahlar?ndan ar?nmas?) esinlenir.

Wagner’in operalar?nda, recitativolar arac?l???yla birbirine ba?lanan arya, düo, koro gibi geleneksel formüller bir yana b?rak?lm??, bunlar?n yerini recitativolar ile ?ark?lar? ayn? hareket içinde ba?da?t?ran «kesintisiz müzik» alm??t?r. Yunan trajedilerindeki koronun görevine benzer bir rol oynayan orkestra, ?ark?n?n gidi?ini büsbütün kendi haline b?rakarak dram?n aç?klamas?n? yapar. Bütün bunlardan ba?ka leitmotif ilkesi, yani bir dü?ünceyi, bir duyguyu ya da eserin kahramanlar?ndan birini simgeleyen ana tema bütün eser boyunca bilinçli ve düzenli bir biçimde s?k s?k kullan?l?r.

Böylece tiyatro, ?iirden müzik ve dansa, dekor ve giysilerden eserin sahneye koyulusuna ve ???k oyunlar?na kadar bütün sanatlar?n kayna??p bütünle?ti?i sihirli bir pota olur. Bütün bu gereçsel ve teknik ko?ullar, Wagner’in pek çok kitab?nda (Gelece?in Sanat Eseri) aç?klad??? felsefî dü?ünceleri için birer dayanakt?r.

Baz? Eserleri

Uçan Hollandal?, Tannhauser, Nürnbergli Usta ?ark?c?lar, Nibelungen Yüzü?ü (Ren Alt?n?, D/e Walküre, Siegfried ve Tanr?lar?n Çökü?ü bu operan?n bölümleridir), Tristan ve ?solde.

Bayreuth Tiyatrosu

Wagner, Bavyera kral? Ludwig ll’nin yard?m?yla en büyük dü?ünü gerçekle?tirebildi: eserlerini temsil etmek için özel olarak yap?lm?? bir tiyatro binas? kurdu. 1876’da aç?l??? yap?lan Bayreuth Tiyatrosu bugün bile yaln?z Wagner’in operalar?na ayr?lm?? ünlü bir festivale sahne olur.

Piotr Çaykovski

Rus bestecisi (1840-1893).

Ailesinin hukukçu yapmak istedi?i Çaykovski, yirmi üç ya?ma gelince kendini müzi?e adad?, önce Petersburg (Leningrad) Konservatuar?’na girdi, iki y?l sonra, Moskova Konservatuar?’na ö?retmen olarak al?nd?. ?lk senfonik eserlerini, ilk operalar?n? ve ünlü Piyano Konçertosu’nu (1875) i?te bu dönemde verdi.

O s?ralarda kader, yoluna zengin bir dul olan Madam von Meck’i ç?kard?; Von Meck, Çaykovski’nin müzi?iyle derinden etkilendi?i için tam on iki y?l ona rahat geçimini sa?layabilecek bir gelir ba?lad?. Ama hiç bir zaman besteciyle yüz yüze gelmek istemedi.

Böylelikle her tür maddi kayg?dan uzak olan Çaykovski, diledi?ince seyahat edip müzik besteleme imkân?na kavu?mu? oluyordu. Ne var ki a??r? duyarl? yarad?l??? onu, ço?u zaman müzi?inde yans?yan (Manfred Senfonisi, Hamlet, Be?inci Senfoni) bir hüzün ve bir endi?e içinde ya?atmaktayd?.

1891’de, Amerika Birle?ik Devletleri’ne yapt??? çok ba?ar?l? bir turneden sonra, ba?eseri say?lan, Patetik Senfoni’yi yazd?. Bu umutsuz bestecinin en ünlü eserlerinin göz kama?t?r?c? bir tazelik ve sevinçle dolu olmas?, gerçekten ilgi çekici bir özelliktir.

ESERLER?

Baleler: F?nd?kk?ran, Ku?u Gölü.
Operalar: Maça K?z?, Yevgenly Onyegin