Sponsorlu Bağlantılar

10 Kas?m

BAYRAK YARIYA ÇEK?LM??
ATATÜRK’ÜM ÖLDÜ D?YE
EN SON YAPRAK DA DÖKÜLMÜ?
ATATÜRK’ÜM ÖLDÜ D?YE

IRMAKLAR YASLI ÇAHLAMI?
A?AÇLAR SESS?Z A?LAMI?
VATAN KARALAR BA?LAMI?
ATATÜRK’ÜM ÖLDÜ D?YE

SÜRÜ YASTUTMU? OVADA
KU?LAR SUSMU? YUVADA
RÜZGAR ESMEZ OLMU? DA?DA
ATATÜRK’ÜM ÖLDÜ D?YE

ON KASIM ???RLER?
10 KASIM

Her do?um ba?lang?çt?r ölüme
Ölüm;
s??d?r?lm??sa içine bir ya?am
ya?am adanm??sa ya?amlara
ve öldü?ünde insan
selam duruyorsa hala
topuyla,tüfe?iyle ve elinde çiçe?iyle
gözya?lar?yla damla damla
insanlar

ve varsa hala ard?ndan
a?layan kad?nlar
ve çocuklar
do?duklar?nda yokken bile sen
senin resminse yakalar?ndaki
cepheye giderken

ve an?l?yorsan hala
senin ad?n? ta??yorsa sokaklar,okullar
ak?yorsa damlalar gözp?narlar?ndan
y???nlar?n
ve hala ad?n yaz?lam?yorsa
nüfus kütüklerinde
ve hala varsa öldürmek isteyenlerin
ölümün ad? de?ildir
10 kas?m
olsa olsa bir merhabad?r ölüme

10 kas?m 2006,Antalya,Yasin Yalç?n


10 Kas?m Türküsü

Atatürk! An?tkabir devrimlerini söyler
Bozk?r ovalar?na, Erciyes’e, A?r?’ya
Ulusun egemen oldu?unu
Özgür oldu?unu
Hayk?raca??m hayk?raca??m i?te
Senin sustu?unca!

Yolunda yürüyece?im Atatürk;
Ana baba o?ul k?z
Dere tepe bucak köy
Yeryüzü ya?amalar?mla de?il
Oralarda, senin gitti?ince!

Atatürk, ta??yaca??m
Çanakkale’de, Sakarya’da, Çankaya’da, al al
Senin ta??d???n?;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalan?rken
Senin bayra??n? yüceltece?im.
Senin ç?kt???nca.


10 KASIM

Atatürk’üm biliyorum ugün 10 Kas?m.
Senin ölüm y?l dönümün.
Ama sen gidince seni buvatan arar oldu,
Bu genç yüre?im seninle doldu.

Sen merak etme Atam.
Senden ald???m?z örneklerle olduk adam,
Atam seninle var olduk,
Senin ilkelerinle yo?rulduk.

S?ra biz gençlerde yolunday?z,
Sözlerinle ilkelerinle do?ru yolday?z,
Seni cana?m kadar vatan?m kadar,
Çok seviyorum Atam,dünyalar kadar…


BÜYÜK YAS ON KASIM ???R?

Hat?rlatmay?n ban dokuzu be? geçeyi,
Hele puslu geçen o geceyi….
Söyletmeyin kas?m adl? iki heceyi,
Bu benim en büyük yas?m.
Bu Atam’?n öldü?ü tarih 10 Kas?m.

Atam ölmü? Dolmabahçe Saray?’da
Çok üzüldüm olamad?m ya yan?nda
A?lad?m onun öldü?ünü duydu?umda
Bu benim en büyük yas?m
Bu Atam’?n öldü?ü tarih 10 Kas?m…

Dudum ki Atam ölmü?
Türkün yanan me?alesi sönmü?
Atam 10 Kas?m da gömülmü?
Bu benim en büyük yas?m
Bu Atam’?n öldü?ü tarih 10 Kas?m….

Bu tarihte Atam’?n kalm?? cans?z eti
Kan a?l?yor Türk Milleti..
Böyle anlad?k yoklu?u,sefaleti
Bu benim en büyük yas?m
Bu Atam’?n öldü?ü tarih 10 Kas?m…

Bu gün duydum sirenler çal?yor.
Sordum ne oldu? Dediler çiçekler soldu…
Dedim niye? Dedilerki Atatürk öldü diye…
Bundan sonra bayraklar yar?ya iniyor.
Bu benim en büyük yas?m
Bu Atam’?n öldü?üm tarih 10 Kas?m…

Aziz Ç?nar