Sponsorlu Bağlantılar

Ege Bölgesinin Gelenek ve Görenekleri Nelerdir – Ege Bölgesi Adetleri


Sponsorlu Bağlantılar
Ege Bölgesi Gelenekleri
Gelenek ve Görenekleri ?le Ege Bölgesi
Örf Adet Gelenek ve Görenekler

K?z istenirken
3 defa isteme tekrarlan?r ve k?z taraf? 3 de k?smet der Yani istenirken pe?pe?e 3 defa Allah’?n emri deniyor

Akraba evlili?i kesinlikle yap?lmaz

En az yedi ku?ak yabanc?dan k?z al?n?r veya verilir

Kan davas? mutlu ve ac?l? günlerde unutulur Ama kin devam eder

Dostluklar derindir Cenaze evi 15 gün boyunca yemeksiz b?rak?lmaz

Gelinler aile büyüklerini yat?rmadan ve ellerini öpmeden uyumaz

Yöresel Yemekler

?zmir denince akla sa?l?kl?, insan? fazla yormayan, hafif yemeklerden olu?an bir mutfak gelir Özellikle zeytinya?? ?zmir mutfa??’n?n ba? tac?d?r Sabah kahvalt?lar?n?n vazgeçilmezidir zeytinya?? ayn? zamanda Zeytinya??n?n yan?nda çe?it çe?it yabani otlar? ve dünyan?n yedi harikas?ndan biri say?lan ba?lar? unutmamak gerek… Ve tabii bal?k…
?zmir mutfa??, Ayval?k gibi Ege mutfa??n?n tipik özelliklerini ta??r ?zmir denince akla ilk gelen Kumru sandviç, buzlu badem ve Kordonboyu’dur ?zmir mutfa??na özelli?ini veren yabani ot yemekleri, Ege’nin ot cenneti Tire yöresinde yo?unla??r Ot kavurmas?, Sarma??k ve Ku?konmaz Kavurmas? di?er ot yemeklerinin yan?nda göze çarpanlardan Bir de ?s?rgan otundan yap?lan Okma var ?zmir ve yöresinin yemekleri de çe?it aç?s?ndan son derece zengindir Ba?l?calar?n? ?öyle s?ralayabiliriz

Tarhana Çorbas?: Yaz mevsiminin sonuna do?ru un, yo?urt, bol domates, k?rm?z? biber, ?zmir’e özgü yabani otlar önce kazanlarda pi?irilir, daha sonra ek?imeye b?rak?l?r, kurutulur, el ile ovularak, un haline getirilen tarhanalar, iyice kurutulup, k??a saklan?rSo?uk k?? günlerinde et suyu ile pi?irilip, k?zarm?? ekmekle s?cak s?cak servis yap?l?rTarhana çok lezzetli, besin de?eri yüksek yöresel bir çorbad?r

Ke?kek: Özellikle dü?ün ve bayram yeme?i olarak bilinir Ta? dibeklerde dö?ülerek kabu?u ç?kar?lm?? yumu?ak bu?day?n, koyun etiyle büyük kazanlarda ve bol odun ate?inde iyice pi?irilmesiyle olu?an ke?kek, dü?ünlerde misafirlere ikram edilirKalayl? bak?r sahanlarda ikram edilen ke?ke?in üstüne salçal? ve k?rm?z? biberli tereya?? dökmekte adettir

Zerde: Ke?kek gibi özel günlerin yeme?idir Tatl? olarak sofraya en son getirilir Ni?asta, pirinç ve ?ekerden yap?l?p, üzerine tarç?n ilave edilir

Sura: Özellikle Kurban Bayram?ndan sonra yap?lan bir yemektir Kurban etinin kaburga kemiklerinin bulundu?u bölüm kesilerek, büyük et parças? ç?kar?l?rKaburga kemikleriyle et k?sm?n?n aras? tuz ve baharatla o?ulduktan sonra, iç pilavla doldurulur Doldurulan k?sm?n etraf? pi?erken pirinçler da??l?p dökülmesin diye yorgan i?nesiyle dikilir Kuzu tenceresi denilen büyük bak?r tencerede pi?irilir Daha sonra bir tepsiye al?narak, üzeri salçal? tereya? ile ya?land?ktan sonra, f?r?na sürülür Pembele?inceye kadar k?zart?l?rS?cak olarak servis yap?l?r

?zmir Köftesi: Et iyice dö?üldükten sonra so?an suyu, tuz , karabiber ve di?er baharatlar, ekmek içi ve yumurta ile yo?rulurKöfte ?ekil verilerek, ya?da k?zart?l?r Üzerine domates konularak pi?irilir S?cak servis yap?l?r

Papaz Yahnisi: Dana eti do?ranarak toprak bir tencereye konur ?çine so?an, sekiz-on tane bütün sarm?sak, tuz, biber, kimyon ve sirke ilave edilir Hiç su konulmadan tencerenin kapa?? buhar ç?kmayacak ?ekilde s?k?ca kapat?larak, pi?irilir

Mücmeri: K?yma ve so?an yo?rulurHa?lanm?? pirinç ile kar??t?r?l?p, ovulur Macun haline gelince yumurta, maydonoz ve tuz ilave edilir Üstü örtülüp bir süre dinlendirildikten sonra, ya?da k?zart?l?r

Pirinçli Domates Dolmas?: Domates rendelenir, tereya??nda biraz pi?irilir Birkaç domatese bir çorba ka???? tereya? yeterlidir Et suyunu koyup, kaynatt?ktan sonra, içine biraz tuz at?p, pirinç sal?n?r F?nd?k büyüklü?ündeki köfteler, tepsiye serpilen una bulan?r, daha sonra kaynayan pirinç suyunun içine sal?n?r ve pi?irilir

Kol Böre?i: Alt üst böre?i hamuru ile olur ?stenildi?i kadar beze tutulur Aç?l?r ikiye katlan?r, peynirli veya k?ymal? iç konur ?zmir’de genellikle ?spanakl? yap?l?r Ispanak kavrulursa a??r olur Temiz y?kan?p, do?ranan ?spanaklara ince do?ranan bir so?an, tuz, karabiber kar??t?r?l?p, böre?in içine kat?l?r, rulo ?eklinde sar?l?r Sonra tepsiye s?ralan?p, kesilir Üzerine bol zeytinya?? sürülüp, f?r?na verilir Pi?ince üzerine tepsi kapat?l?r

Gerdan Tatl?s?: Kurban Bayramlar?nda özellikle kurban etinden yap?lan baharatl? bir et tatl?s?d?r Kurban?n boyun k?sm? önce çok az bir tuzla ha?lan?r Sonra pi?mi? et lifleri didiklenerek, kemiklerden ayr?l?r Üzerine et suyu, ?eker, tarç?n, karanfil gibi baharatlar at?larak, a?dal? bir hal al?ncaya kadar pi?irilir Pi?meden biraz önce içine kay?s? ve kara erik kurusu ile kavrulmu? badem veya çam f?st??? ilave edilir, yemek üzerine s?cak olarak yenir

Radikal Salatas?: Yabani bir ot olan radika, ?zmir ve çevresinde ?ifal? bir yiyecek olarak kabul edilmektedir Pek çok çe?itleri olan bu ot cinsinin, temizce y?kanm??, bol su ile ha?lanm??, üzerine bol limon ve zeytinya?? ilave edilmi? salatas? servis yap?l?r

Zeytinya?l? Taze Fasulye: ?nce do?ranm?? bir adet kuru so?an yar?m su barda?? kadar zeytinya??nda biraz öldürülür, üzerine ay?klanm?? do?ranm?? taze fasulyeler ilave edilir, biraz kavrulur, üzerine bolca rendelenmi? domates, tuz, biraz ?eker ilave edilir Daha sonra yeteri kadar s?cak su ilave edilip, k?s?k ate?te pi?irilir Tencerede so?utulup, servis yap?l?r

Telkaday?f: Türkiye’nin hemen her yöresinde çok lezzetli yap?lan besin de?eri çok yüksek olan telkaday?f ?zmir’de de çok sevilen tatl?lar?n ba??nda gelir Eritilmi? margarin ve tereya?? kar???m? telkaday?flara iyice yedirilir Ya?lanm?? tepsiye serilir, üzerine bolca dövülmü? ceviz dökülür, tekrar ya?lanm?? kaday?f serpilip, bast?r?l?r Orta hararetli f?r?nda pembe renkli pi?irilirBiraz ?l?y?nca üzerine so?uk ?urup dökülürArzu edilirse, üzerine bir parça kaymak koyup, servis yap?l?r

Kaymakl? Dondurma: Yazlar? çok s?cak olan ?zmir’de güne? körfezde batarken, dondurma yemek bir al??kanl?kt?r ?zmir’ in kaymakl? dondurmas? nefis lezzetiyle hem serinlik hem de s?cak nedeniyle gün boyunca vücudun harcad??? enerjiyi geri verir Süt, ?eker, ve salep bir tencerede pi?irilip, kavrularak, so?utulur Buzdolab?n?n buzlu?unda ve ara s?ra kar??t?rarak, iyice donmas? sa?lan?r, f?st?klarla süslenerek, servis yap?l?r

Ekmek Dolmas?: Ekmek dolmas? Ege Bölgesinin özellikle Ödemi? ve Tirenin me?hur yeme?idir F?r?nlarda özellikle ekmek dolmas? yapmak için ekmekler sat?l?r Bu ekmekler yuvarlak olur Ve al?nan gün yap?lmaz genellikle Ekmek bayatlat?l?r, bir kaç gün sonra yap?l?r Önce ekme?in üzerinden kapak ?eklinde kesiyoruz Ekmek biraz bayatlam?? olursa içini daha rahat bo?altabiliriz ?ç k?sm?n? elimizle oyarak tamamen bo?alt?yoruz Di?er tarafta bir tencerede ya?? eritiyoruz ve çok ince k?y?lm?? so?anlar?, tuz ilavesiyle sarar?ncaya kadar kavuruyoruz Sonra üzerine k?ymay? ilave edip, suyunu çekene kadar pi?iriyoruz Bu arada salçay?, pul ve karabiberi de içine ilave edip, en son çok ince k?y?lm?? maydanozunu da kat?p, oca??n alt?n? kapat?yoruz Daha önceden ç?kard???n?z ekmek içlerini de bu k?ymal? harca kar??t?r?p, içini bo?altt???m?z ekme?in içine iyice dolduruyoruz Ekme?in kapa??n? da üzerine kapat?p, eritilmi? tereya??yla ekme?in her taraf?n? ya?l?yoruz Büyükçe geni? bir tencerenin içine 7-8 su barda?? su koyup, tencerenin üzerine de bir süzgeci (tencerenin içine dü?meyip, tam üstünde kalacak büyüklükte olacak) yerle?tirip, ekme?i üzerine oturtuyoruz Buharlama yöntemiyle tahminen 30 ila 45 dakika aras?nda suyu çekene kadar pi?iriyoruz Tencereye uygun süzgeç yoksa tencereye konulan su miktar?n? azalt?p tencerenin dibine 2 çatal koyup üstüne ekme?i oturturuz K?yma yerine ku?ba?? et kullan?labilir Hatta evde ha?lanm?? nohutunuz varsa o da ilave edilir

Yöresel Giysi

Kad?n Giysileri

1 Ba?a Giyilenler: Terlik, tepelik, takke, oyal? yazma, çeki, oyal? grep, gümü? tepelik, dantel tül örtü, yazma, yu?mak (kaynana gemi-sakad?rak), kefiye (kusgun), alduvak,

2 S?rta Giyilenler: Bürümcük gömlek, iç gömlek, göynek, ?alvar (ayakl?k), üçetek, gö?üslük, deyre, dizlik öngerge (kertmeli önlük), bel ba??, libade, fermane (kesik yelek), örme ku?ak,

3 Aya?a Giyilenler: Çorap, pantufla (terlik), s?rmal? terlik, çizme,

4 Tak?lar: Al?nl?k, çenelik, be?ibiryerde, sak?nd?rak, mang?rlar,

5 Süsler: Boncuk süsler,

6 Saç ?ekilleri: Belik (k?rk ve oniki belikli),

7 Aksesuvar: Gümü? kemer, krep

Erkek Giysileri

1 Ba?a Giyilenler: Kal?ps?z fes, motifli yemeni, püskül, oyal? po?u

2 S?rta Giyilenler: Börümcek, mintan, ?al ku?ak, trablus ku?ak, silahl?k, kolan, camadan, sallama, potur

3 Aya?a Giyilenler: Çorap, körüklü çizme

4 Aksesuvar

KADIN G?YS?LER?

Ba?a Giyilenler

Ba?ta: Al?nda yedi rengi içeren bir taç yer al?r Renklerin anlamlar? ?öyledir K?rm?z?: evlili?i, siyah: yas, beyaz: genç k?zl?k, sar?-pembe: sevgiyi, k?rm?z?-ye?il bir arada olursa; kad?n?n evli oldu?unu, beyaz-ye?il:ayn? soydan gelen k?zlar? belirler

Alduvak: Gelinin ba??nda bulunur Al, murada erme anlam?ndad?r

Abani (Üslük): Parlak sar? renk ipten olup, al duva??n alt?na örtülür

Ba?l?k: Alt?n ko?arl? terlik giyilir Ba?l?klar üzerine yazma örtülür Yazman?n etraf? oyalarla süslüdür Yüz çevresini çebreleyen k?sma boncuk süsler, al?nl?klar, çenelikler kullan?l?r

Kad?n Ba??: Kozak ba?? diye adland?rabilece?imiz bu ba?ta k?zlar önce tepelik giyerler Bu tepelik terlik vazifesi görür Tepeli?in üzerine ba?? çepeçevre saran takke geçirilir Takkenin arkas?nda iki ucu ba?lanm?? bir kask?s? vard?r Bu kask? ikili, üçlü, dörtlü olmak üzere örülmü? saçlar?n arkas?ndan geçirilir Böylelikle takkenin öne kaymas? önlenir Takke kartondan ba? ölçülerine göre üç dört parmak eninde yap?l?r Etraf?,yörede MELKAN denilen Amerikan bezi ile kaplan?r Bunun üzeri kreple sar?l?r Krebin her bir yan? inci boncukla i?lenir Ba?l???n ön k?sm? kat kat alt?nla iki s?ra i?lenir Üzerine ikili, üçlü i?nelerle taç ?eklinde süslenir Tepeden çeneye, çeneden tepeye ya?mak denilen bir örtü ba?lan?r Buna KAYNANA GEM? denir Ayr?ca SAKADIRAK da denir Daha sonra al?ndan arkaya kefiye ba?lan?r Buna KUSGUN çekimi denir En son de?irmi yap?l?p takkenin üzerinden çene alt?na geçirilir yanakta tutturulur

S?rta Giyilenler

Göynek: Sar? ve beyaz renk el dokumas? bezdendir Ön k?sm?n?n orta yerine dikey ?ekilde gömle?in belinden etek ucuna kadar tek bir parça i?leme t?pk? parçal?k gibi dikilir Göynek paçal?k i?lemeleri üstüne kadar inerEtek uçlar?, kenarlar?, kola??zlar?, yaka kenarlar? i?lidir Gö?üs k?sm?n?n i?li oldu?u da görülebilir Sar?, ye?il, beyaz, mor renktedir

Gö?üslük: Bu giyim parças? genellikle k?rm?z? ve ye?ilden haz?rlan?r Dört ucundan ba?c?klarla arkaya ba?lan?r Ustufa kuma??ndan yap?l?r Ba?c?klarla boyuna ve bele ba?lan?r

Ayakl?k: Buna ?alvar da denilir ??lemelidir Kalça alt?na i?lemeli uçkurla ba?lan?r Ayak bile?ine kadar iner

Köncek: Aya?a giyilen bir çe?it ?alvard?r Kalça alt?na ince uçkurla tutturulur Buna baz? köylerde ayakl?k da derler Beyaz pamuklu veya ince yün kar???m? dokumadan yap?l?r Könce?in her iki parças?n?n yanlar?na, i?lemeli birer parçac?k otutturulur

Cepken: Üç ete?in üzerine giyilir Beyaz çizgili mor renkli çitare kuma?tan yap?lan cepkenin önü aç?k ve kollar? uzundur

Üç Etek: Kutnu, çitari diye adland?r?lan kuma?lardan yap?l?r Astar? sar? bez dokumad?r Üç eteklere, kaynak i?lemeli ulama, çiçekli hare, çiçekli telli hare vb adlar verilir Göyne?in üstüne giyilir Eflatun renkli beyaz çizgili çitare kuma?tan yap?l?r Üç ete?in üzeri çiçekli hare, s?rmal? hare, çiçekli telli hare gibi çe?itli kasnak i?lemelerle donat?lm??t?r

Arkalaç: Para ve boncuklarla süslüdür Bele ba?lan?r Üçgen biçiminde arkadan a?a??ya sallan?r

Kemer: Belde, üzeri kabaralarla süslü kemer vard?r Üç parçal? olan toka üzerinde k?rm?z? ye?il renkli ta?lar yer al?r Gümü? kemeri o?lan evi k?z evine gönderir Gelin oldu?u gün gelinin beline tak?l?r

Önlük: K?rm?z? yün el dokumas?d?r Bele ba?lan?r ve dört kö?e ?eklinde öne salland?r?l?rYa?l?k da denilen önlük bir ba? ile bele ba?l? olup önü kapat?r Çok renkli yün iplikten dokunmu? zeminde bordo renk hakimdir

Libade: Cepken üzerine giyilir Mor kadife üzerine s?rma sim üzerine yaprak ve çiçek motifleriyle süslüdür Öünü aç?kt?r Kesik yelek de denir

Örme Ku?ak: Al?n çekisi gibi yedi renkli iplikten örülmü? olup, gelinin belinde bulunur Uç k?sm? püsküllüdür Bu ku?a?? geline babas? al?r

Bel Ba??: ?ki üç metre uzunluktad?r Ku?ak üzerine mavi boncuklar, püskül, ç?lkak bulunur

Deyre: Bu giyim parças?, bildi?imiz üç ete?in özel süslenmi? bir tipidir Genellikle kutnu alt? parmak, çitari, y?lan dili diye adland?r?lan kuma?lardan olur Giysinin arka etek kenarlar? ve ön parçalar?n?n iki uçlar? sar? ve mavi bezlerle “kertme” ad? verilen teknikle süslenmi?tir

Öngerge: Öne konan önlü?e bu ad verilir Bunun zemini yünden el dokumas?d?r Kertmeli i?lemecilik yap?lm??t?r Bu giysi parças?n?n üzerine sedef dü?meler dikilir Sedef boncuk ya da parlak boncuklarla kullan?labilir Bu tip önlü?e “kertmeli önlük” de denir

Bel Ba?? (Ç?lkakl? Ku?ak): Bu giyim parças? önlük ba?? ve ç?lkakl? ku?ak, kemerbest diye de adland?r?l?r ?ki metre kadar uzunluktaki ve iki parmak geni?li?indeki bel ba??n?n her iki ucu rengarenk (sar?-ye?il-k?rm?z?-aç?k mavi) püsküllerle, yün ipli?inden dokunmu?, ayr?ca boncuklarla bezenmi?tir Öngerge bel ba??na tutturulur Ku?a??n uçlar?nda iki?er adet mavi boncuklu alt? adet püskül bulunur

Çitari:

1- Altta çizgili kuma?tan ipekli dokumadan geni? ?alvar
2- ?çte bürümcük gömlek
3- ?alvar?n kuma??ndan yap?lma üç etek
4- Üç ete?in üstüne giyilen baz? köylerde üç etek kuma??ndan, baz? yörelerde kadifeden yap?lma üstü sim i?lemeli s?rma cepken
5- Kilim dokuma önlük
6- Kilim dokuma arkal?k
7- Ba?ta tepelik, oyal? yazma ve çeki

Canfes:

1- Altta, kadifeden yap?lm?? ibri?im ipli?i ile i?lenmi? geni? ?alvar
2- Üstte, beli dar yakal? ?alvar gibi i?lenmi? kadife cepken
3- Belde gümü? kemer
4- Ayakta kadifeden yap?lm?? pantufla tabir edilen terlik
5- Ba?ta oyal? krep

A??r Esvap:

1- Altta kadifeden yap?lma s?rma ile i?lenmi? bol ?alvar
2- ?çte kanaviçe i?li iç gömle?i
3- Üstte kadifeden yap?lm??, s?rma ile i?lenmi? üç etek
4- Belde gümü? kemer
5- Ba?ta gümü? tepelik
6- Tepeli?in üstünde dantelli tül örtü
7- Ayakta s?rmal? terlik

S?rmal?:

1- Altta, çizgili ipekli kuma?tan yap?lma kaytan i?lemeli bol ?alvar
2- Üstte, ?alvar?n kuma??ndan yap?lma kaytan i?leme üç etek
3- Belde, kenarlar? s?rma saçakl? ipekli kuma?tan önlük ve arkal?k
4- Üç ete?in üstünde kadifeden yap?lma s?rma i?li cepken
5- Önlü?ün üstüne geni?çe tak?lan ya?l?k
6- Ayakta, dana derisi sivri burun çizme
7- Ba?ta tepelik (pul veya para tak?l?)
8- Tepeli?in üstünde pul i?lemeli krep

Saç ?ekilleri

Gelin saçlar? k?rk veya oniki belik olarak örülür

Tak?lar

Sak?d?rak: Çene alt?ndan ba?a ba?lanan pul ve boncuk dizili süs tak?s?d?r

Mang?rlar: Gelinin aln?nda yirmi sekiz veya otuz iki adet küçük alt?n dizilidir

Aya?a Giyilenler

Çorap: Yünden,?i?le örülme ve renklidir

Sar? Çizme: Saren deri denilen keçi derisinden yap?l?r Gö?e bakan papuç da denilir Sar?n?n çe?itli tonlar?nda yap?l?r Yörük çizmesinden farkl? olarak yanlar?na çiçek motifleri i?lenir ve kaytanla süslenir Aya?a giyilen kösele taban üzerine sar? me?inin dikilmesi ile yap?lm??t?r Burnu yukar?ya do?ru k?vr?kt?r Goncu yerden 16 cm yüksektedir Çizme içine çe?itli renkte Türk motifleri ile i?lemeli yün çorap giyilir

ERKEK G?YS?LER?

Ba?a Giyilenler

Fes: Ba?a kal?ps?z fes giyerler Fesin etraf?na çe?itli renkte i?ne oyas? i?lenmi?, kenarlar? at k?l? ile geçilmi?, da? çiçe?i motifli, yemeni (yazma) sararlar Fesin yan?nda a??rl??? 100 dirhem olan püskül sallan?r

S?rta Giyilenler

Bürümcek: Gövdeye, en içe ?ile bezinden dokunmu? bürümcek giyerler

Mintan: Bürümce?in üzerine elde dokunmu? mintan giyilir Mintan hakim yakal? ve düz çizgilidir

Ku?ak: Zeybek,beline küçük bir yast?k üzerine ?al ku?ak, bunun da üzerine trablus ku?ak sarar Bu ku?ak beli kal?n bir ?ekilde kalça hizas?na kadar sarar Belde ayr?ca en üste deriden yap?lm?? silahl?k ku?an?l?r Bu silahl?k yedi gözlü olup, her gözünde zeybe?in ihtiyac? olan aletleri tütün tabakas? vb gibi e?yalar?n? saklamas?na yarar Silahl???n üzerine k?ldan dokunmu? kolon dolan?r

Camadan: K?rm?z? beyaz ve mor çizgili i?lemeli cepken giyilir

Sallama: En üste giyilen parça sallamad?r Sallaman?n kollar? olmay?p, arkadan kollar?n yan?ndan parçalar sarkar Camadanla ayn? renkte kalataban ve kaytan i?lemelidir

Potur: Zeybekler alta yanlar? yine kaytan i?li potur giyerler Potur dizlere kadar uzan?r Camadan ve sallama ile ayn? kuma?tand?r ??lemeli a?? bulunur Ayr?ca dizlik takarlar Kas??a uçkurla ba?l?d?r

Fermene: Buna kesik yelek de denir De?renin üstüne bu k?sa yelek giyilir Eskiden fermene çuhadan ve yün dokumadan yap?l?rm??

Trablus Ku?ak: ?pekli kuma?tan trablus ku?ak sar?l?r Trablus ku?ak üzerine silahl?k ku?at?lm??t?r Bele arkadan s?k? s?k?ya ba?l?d?r Çok geni? kal?n bir deriden olup be? gözlüdür Birinci gözde çak? ve kav, ikincisinde çakmakl? ve kuburlu bir tabanca, üçüncüsünde kulakl? ve yata?an biçimli kasatura, dördüncüde ma?a ve be?inci gözde ise kadifeden tütün kesesi ile me?inden kavcal?k bulunur Silahl???n etraf?n? renkli yünden dokunmu? bir kolon sarmakta ve onun üzerinede i?lemeli çevre sark?t?lm?? olarak bulunur

Aya?a Giyilenler

Körüklü Çizme: Ayaklar?na körüklü çizme veya tozluk alt?na yemeni giyerler

Çorap: Genellikle beyaz yündendir Üzerine renkli yünlerle geleneksel motifler i?lenmi?tir

Aksesuvar

Kat?kl?k (Kütüklük): ?ki üç gümü? kutu olup silahl?k üstüne ku?an?l?r, fi?eklik olup arka ve yanlara sark?t?l?r
Hamayl?: Gümü?ten küçük bir kutu olup kay??la sar?l? olarak sa? koltuk alt?nda yerini al?r ?çinde enam, mektup ve haberle?me belgeleri bulunur
Pazubent (Pazvant): Sa? pazuya tak?lan gümü? i?lemeli, üç be? parçadan olu?mu?tur

Halk Oyunlar?

?zmir yöresi halk oyunlar?, ?zmir ili ve çevresinde halk taraf?ndan oynanan kendine özgü karakteristik yap?s? olan oyunlar

?zmir Ege Bölgesi’nin bat? ucunda bulunan bir ?ehirdir Yörede oynanan oyunlar zeybek türünün a??r zeybek bölümüne girmektedir ?zmir ve köylerinde a??r a?dal? zeybek figürlerine ve zeybek türkülerine rastlan?r

?zmir’i halk oyunlar?nda ayr?cal?kl? k?lan ise ?zmir yöresi halk oyunlar?n?n kurumsalla?m?? olmas?d?r Bunda da en büyük rolü ilde bulunan konservatuar oynam??t?r Halk oyunlar? konservatuar? sayesinde yöre halk oyunlar? istenilen düzeye ve kaliteye ula?t?r?labilmi?tir

Halk oyunlar? aç?s?ndan; Türkiye’nin en geli?mi? halk oyunlar? alt yap?s?na ve sahne yap?s?na sahip, kendi oyunlar?n? en güzel sunabilen, birçok farkl? kostümünü derleyen Türkiye genelinde ekol olmu?, birçok ba?ar?lara imza atm?? öncü yöredir

Yöre Oyunlar?

?zmir’in pek çok köyü manav olarak nitelendirilen yerli Türk köyleridir ve bu köylerin pekço?u düzlük arazidedir Da?l?k kesimlerde ise Osmanl?n?n son dönemlerinde iskana geçmi? yörük ad? verilen köylere rastlanmaktad?r Tüm köylerin ortak yönü a??r zeybeklerin ön plana ç?kmas?d?r Ancak yörük köyleri ile manav köy zeybekleri aras?nda tav?r yönünden farkl?l?klar mevcuttur

Yörede çokça oynananlar oyunlar ?unlard?r: ikiparmak,kostak ali,sürmene, ötme bülbül, sebaye,k?rm?z? bu?day, so?uk kuyu, gökçen efe, sinan a?a,zahide molla, Karyolam?n Demiri, gündo?du, baylan cemile Bergama Konaklar?, Entarisi Mavili, Zahide Molla, Findik S?d?kam, Al Basma, K?z Harmandal?s?, Ey Yüceler, Bergama Zeybe?i, Harmandal?, Bergama Bengisi, Güvende, Somal?, Yalab?, Da?l?, Arpazl?, Çekirdeksiz Ba?lar?m, ?smailli, Jandarma, Yundda?i, Sebai, Üç parmak, Koca Arap, Nacako?lu Oyunlar ço?unlukla 9/8 ve 9/4 lük ritmlerle oynan?r

Menemen, Bergama, Ödemi? köyleri oyunlar?n derlendi?i yörelerdir

?zmir yöresi zeybek figürleri kartal?n hareketlerini taklitten do?mu?tur

Zeybek [de?i?tir]Osmanl? döneminde efelik kurumu için yörükler oldukça önemliydi Da?larda göçebe hayat? ya?ayan yörükler, efeler ile anla?makta ve güvenliklerini efeler arac?l???yla sa?lamaktayd?lar Zira pekçok efe yörük obalar? içinden ç?kmaktayd? Düzene ba?kald?ran efeler ise yörükler sayesinde hayatta kalabiliyorlard? Öte yandan yerle?ik Türkmen (manav) köylerinin bir k?sm?nda zeybekler sevilmekte, bir k?sm?nda ise dü?man olarak görülmekteydi Merkezi hükümetin zay?f oldu?u zamanlarda zeybekler yörede kontrolü ele geçirmekteydi

Neleri ?le Ünlü?

?zmir Saat Kulesi, Kadife Kale, Meryem Ana Evi, Kültürpark, Efes-Bergama Antik Kentleri, Balçova Kapl?calar?, Kemeralt? Çar??s?, Çamalt? Tuzlas? ve Ku?
Cenneti, Çesme Kalesi, Kordon Boyu, Asansör, K?zlar A?as? Han?, Birgi Çak?ra?a Konag?, ?zmir Köfte, Lokma ve Kemalpa?a Tatl?lar?, Foca, Çe?me, Seferihisar,
Selçuk, Alaçat? Turizm Merkezleri

?l Ad? Nereden Geliyor?

?ehrin as?l ad? “Smyrna”d?r ?zmir kelimesi smyrna’n?n halk aras?ndaki kullan?? ?eklidir Homeros destanlar?nda bu kent ismini K?br?s Kral? Kinyras’?n k?z? Smyra’dan al?r ve tanr?ça Artemis ?zmirli’dir Kimi kaynaklara göre de, ?zmir ?ehrini ilk kuran Hititler de?il, Amazonlar’d?r (Hititler de buraya Navlühun ad?n? vermi?lerdir