Sponsorlu Bağlantılar

*Bir cismin elektrikle yüklü olup olmad???n? , yüklü ise hangi tür elektrikle yüklü oldu?unu anlamaya yarayan aletlereelektroskop denir.
*Havadaki iyonlardan ve rüzgarlardan etkilenmemesi için cam fanus içerisine al?nm??t?r.
* Elektroskop NÖTR iken: Yapraklar? kapal?d?r.
* Elektroskop kullan?lmadan önce Dokunma veya sürtünme yolu ile önceden (+) veya (-) yükle yüklenir.
* Elektroskop yüklü iken her iki yaprak da ayn? yükle yüklü olaca??ndan Yapraklar birbirini iterek aç?l?r.
* Bir cismin elektrik yükünün cinsini belirleyebilmek için yük cinsi bilinen bir elektroskopun topuzuna yakla?t?r?l?r:
* Bu durumda;
a-) Elektroskopun yapraklar? daha çok aç?l?yorsa cismin yükü elektroskopla ayn?d?r.
b-) Elektroskopun yapraklar?n?n aç?kl??? azal?yorsa cismin yükü elektroskopla z?tt?r.

Sponsorlu Bağlantılar

NOT:Cisim elektroskop topuzuna direkt de?dirilirse o zaman yük miktar? da ayr?ca hesaplanarak sonuç tespit edilir.

a-Elektroskopun yapraklar?n?n biraz aç?lmas?n?n nedeniyapraklara topuzdan yük gelmesidir.Topuzdaki yükün yapraklara iletilebilmesi için K cisminin yükünün i?areti (-) olmal?d?r.

b-Yapraklar?n Biraz kapanmas? için , yapraklardan topuza do?ru yükün çekilmesi gerekir.Bu çekme olay?n?n gerçekle?mesi için de L nin yükünün i?areti(+) olmal?d?r.
* ***Yüksüz bir elektroskop (-) yükle yüklenmek istenirse (-) yüklü bir cismin topuzuna dokundurulmas? yeterli olur.
* ***Yüksüz bir elektroskop (+) yükle yüklenmek istenirse (+) yüklü bir cismin topuzuna dokundurulmas? yeterli olur.

*Negatif (-)yüklü bir elektroskoba (+) yüklü bir cisim dokunduruldu?unda , yük durumuna göre 3 ihtimal vard?r:

1.Elektroskopun yük miktar? cisminkinden fazla ise elektroskopun yapraklar? biraz kapan?r.
2.Yük miktarlar? e?it ise nötrle?me olur ve elektroskopun yapraklar? tamamen kapan?r.
3.Cismin yük miktar? , elektroskopun yük miktar?ndan fazla ise ,en son elektroskopun yükünün i?areti (+) olur ve yapraklar önce tamamen kapan?r sonra tekrar aç?l?r. (yani önce – ler nötr olur sonra + lar gelir.)

Örnek:

?ekilde (+) yüklü M cismi elektroskoplara yakla?t?r?ld???nda K n?n yapraklar? aç?l?yor.L nin yapraklar? ise biraz kapan?yor.Buna göre elektroskoplar?n yükün i?areti ne olmal?d?r? (yan?t:K, M ile ayn? yüklü yani(+),L cismi M ile z?td?r yani (-) yüklüdür.