Sponsorlu Bağlantılar

EMG nas?l çekilir, emg çekimi nas?l yap?l?r, emg nas?l uygulan?r, hangi durumlarda uygulan?r, videolu anlat?m izle.

EMG (Elektromiyografi) Nas?l Çekilir?

EMG, elektromiyografi teriminin k?salt?lm?? ad?d?r. Kaslar?n kas?lmas?n? sa?layan elektriksel aktivitenin izlendi?i ve yorumland??? bir kas incelemesidir. Kaslar?n kas?lmas? sinirler arac?l???yla beyinden iletilmi? olan uyar?c? potansiyellerin kaslarda olu?turdu?u Motor Ünite Aksiyon Potansiyelleri (MÜAP) olarak bilinen elektriksel potansiyeller sayesinde olur.

Kas?lman?n miktar? MÜAP’lar?n say?s?n?n ve s?kl???n?n artmas? ile artar. Kaslar?n kas?l? olmad??? veya kas?l? oldu?u durumlarda MÜAP’lar?n incelenmesi, ?eklinin veya s?kl???n?n normal s?n?rlar içinde olup olmamas?, veya normalde kar??la??lmayan elektriksel aktivitelere rastlan?lmas? kaslardaki sorunlar? belirlemek için incelenen de?i?kenlerdir. Günlük kullan?m?nda EMG incelemesi denildi?inde kas incelemesi anlam?n?n yan?s?ra sinir incelemesinide içeren testler bütünü anlam?na gelmektedir.

EMG’nin Hastal?klar?n Tan?s?n? Koymada Yeri Nedir ?
EMG direkt inceleme yöntemlerinin yerini tutmasa da bu yöntemlere yol göstermekte, bir çok hastal?kta ise direkt yöntemlere gerek kalmaks?z?n bazen tek ba??na bazen di?er dolayl? yöntemlerle klinisyene tan? koymada yard?mc? olarak tedavinin yolunu açmaktad?r.

Neden istenir ?
EMG ve sinir ileti incelemeleri s?ras?yla omurili?in ön boynuz hücreleri, sinir kökleri, sinir a?lar?, uç sinirler, sinir kas kav?a?? ve kas hastal?klar?n?n tan?s?n? koymada kullan?lan dolayl? bir yöntem olup uygulama kolayl??? nedeniyle ço?u zaman tek ba??na bazen de di?er yard?mc? yöntemlerle (ör: görüntüleme teknikleri, kan biokimyas?) olas? en kesin tan?ya götürmekte ya da hekimi tan? için do?rudan di?er yöntemlere (ör: biopsi, operasyonla sorunlu bölgenin direkt görülmesi) sevketmektedir. S?kl?kla bel ve boyun fit?klar?n?n, uç sinirlerin belli noktalarda s?k??mas?n?n neden oldu?u a?r?l? durumlarda ve his kusurlar?nda, kol ve bacak güçsüzlüklerinin görüldü?ü baz? durumlarda, s?n?rl? veya yayg?n kas erimelerinde sinir ve kaslar?n ne kadar zarar gördü?ünü ölçmek amac?yla kullan?l?r.

EMG Nas?l Yap?l?r?
Kaslardaki sorunlar?n tan?s? için EMG incelemesinde i?ne elektrotlar? kullan?l?r. Bu yüzden i?ne EMG’si olarak da adland?r?l?r. Genellikle konsantrik i?neler kullan?l?r. Bu i?neler bilinen enjektör i?nelerinin içine çok ince bir tel konulmas? ile kay?t elektrodu haline getirilmi?lerdir. Cihaza ba?l? bir i?ne ilk görüldü?ünde elektrik verilece?i korkusu uyand?r?r. Fakat i?ne EMG incelemesinde herhangi bir elektriksel uyar? verilmez. Yaln?z kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için kullan?l?r. Ara?t?r?lan kasa i?nenin ucu direkt olarak yerle?tirilir. ??ne ucuna yak?n olan kas bölgesinde o kas?n kas?lmas? için beyinden gönderilen uyar?lar?n olu?turdu?u MÜAP’lar veya di?er elektriksel aktiviteler çok özel amplifikatörler arac?l???yla büyütülürler ve cihaz?n ekran?ndan izlenirler. Görsel incelemenin yan?nda ayn? sinyaller hoparlör sayesinde i?itilir hale getirilirler ve incelemeyi yapan doktorun de?erlendirmesine önemli katk?lar? olur.

?ncelemenin süresi ne kadard?r ?
Her zaman için bir vücut bölgesinde birden fazla say?da sinir ve kas?n incelenmesi gerekmektedir. Yöntem uygulama ?ekli nedeniyle a?r?l? olabildi?inden uygulay?c? bilgi ve deneyimi yard?m?yla incelemeyi s?n?rlayarak gereksiz giri?imlerden kaç?n?r. Bazen de s?n?rl? gibi görünen ve k?sa sürmesi planlanan incelemeler, uygulama s?ras?nda elde edilen verilere göre geni?letilebilir. EMG’de her hasta için hastal???na uygun ayr? inceleme planlar? uyguland???ndan standart bir inceleme süresinden bahsetmek güç olmakla birlikte bu süre 30 dakikadan 2 saate kadar uzayabilmektedir. Bu süre içerisinde hastan?n mümkün oldu?unca doktora yard?mc? olmas? incelemenin daha sa?l?kl? olmas?n? sa?layacak, gereksiz uzamalara engel olacakt?r.