Sponsorlu Bağlantılar

En Az Deprem Nerede Olur,en az deprem olan yer neredir,deprem neden olur

Yeryuvar?n?n ta?küre ad? verilen ve yerkabu?u ile üst mantonun kat? ve k?r?lgan en üst kesimlerinden olu?an en d?? tabakas? bir mozaik olu?turacak ?ekilde plakalara bölünmü?tür. Bu plakalar üst mantonun astenosfer katman? üzerinde bir birlerine göre hareket ederler. Bunlar?n baz?lar? Avrasya, Anadolu, Arabistan, Afrika, Hint-Avustralya, Filipinler, Japonya, Pasifik, Juan d e Fuca, Kuzey Amerika, Kara ipler, Nazca, Güney Amerika ve Antarktika plakalar?d?r. K?ta s?n?rlar? plaka s?n?r? ile birebir örtü?mez. Bir plakan?n kapsad??? alan kara ve denizi kapsayabildi?i gibi (örne?in Afrika Plakas?), sadece kara alan?n? (Arabistan Plakas?) ya da sadece deniz alan?n? (Nazca Plakas?) kaps?yor da olabilir. Manto üzerinde bu plakalar birbirlerine göre sürekli yer de?i?tirirler ve on binlerce-milyonlarca y?l içinde, yeryüzü co?rafyas?n?n de?i?mesine yol açarlar.

Plakalar?n birbirlerine göre sürekli yer de?i?tirmesi ile olu?an gerilmeler yerkabu?unun baz? kesimlerinde enerji yo?unla?mas?na neden olur. Bu yo?unla?m?? enerjinin bo?a l?m? ise depremleri olu?turur. Bu süreçlerin yo?un olarak geli?ti?i alanlar depremsellik aç?s?ndan aktif bölgeler olarak tan?mlan?r. Bu bölgeler kimi plaka s?n?rlar? boyunca uzanan diri (aktif) fay ku?aklar?nda yo?unla??r. Yeryuvar?n?n derinliklerindeki kayaç kütlelerinin dengede oldu?u alanlar ise asismik (depremselli?i dü?ük) olarak adlan?r. Bu bölgeler ço?unlukla plakan?n, s?n?rlar?ndan uzak, iç bölümlerindedir.

Yeryüzüne bir bütün olarak bak?ld???nda depremlerin, plakalar?n birbirlerine göre yer de?i?tirdikleri (uzakla?t?klar?, yak?nla??p çarp??t?klar? ve sürtünmeli olarak kayd?klar?) ku?aklarda s?kl?kla ve y?k?c? büyüklükte olu?tu?u gözlenir. Buna kar??n, göreceli olarak durayl? olan plaka içi alanlarda ise çok az ve küçük depremler olu?ur. Resimde de görüldü?ü üzere plaka içi k?s?mlar?nda bulunan bölgeler dünyada en az deprem olan bölgelerdir.