Sponsorlu Bağlantılar

Ameliyat için 16 y?l bekledi

O ameliyat olmak istedi ancak yasalar kar??s?na ç?kt?. 16 ya??na gelince murad?na erdi.

Kendini 2 ya??ndan beri k?z olarak hisseden Tim Petras ameliyatla cinsiyetini de?i?tirmek için 16 ya??na kadar bekledi. Almanya’da cinsiyet de?i?tirmek için 16 ya??n? doldurman?n ?art oldu?unu belirten Tim Petras, bu ya?a girmeyi iple çekti?ini söyledi.

Sponsorlu Bağlantılar

Geçen hafta gizli bir ameliyatla cinsiyet de?i?tiren ve Tim ad?n? Kim olarak de?i?tiren genç k?z, ameliyatla cinsiyet de?i?tiren en genç insan olma unvan?n? da kazand?.

Kendisini 2 ya??ndan beri kad?n olarak hissetti?ini belirten Kim Petras, 12 ya??ndan bu yana hormon tedavisi gördü?ünü de belirtti.

Ameliyattan sonra büyük bir özgürlü?e kavu?tu?unu dile getiren Kim Petras, “Bu ameliyatla hayat?mdaki bir çok ?ey de?i?ti. Art?k yüzme havuzunda bikinimi de?i?tirmek için hiç bir zorlukla kar??la?madan kad?n kabinlerini kullanabilece?im” dedi.

/_np/5451/7285451.jpgDÜNYADAN KISA KISA…

ÖTANAZ? ARTIYOR
Belçika Ötanazi Kontrol Komitesi, 2008 y?l?nda 705 ki?inin ya?am?na ötanazi yöntemiyle son verildi?ini, bunun, 2007’ye oranla yüzde 30 art?? anlam?na geldi?ini bildirdi.Belçika’da ötanazinin yasalla?t?r?ld??? 22 Eylül 2002 tarihinden bu yana 2689 ki?inin, resmi ba?vuru ve belgelerle, bu yöntemi seçerek öldü?ü aç?kland?. Ötanazi ile ya?amlar?na son verilenlerin yüzde 80’inin kanser hastal??? nedeniyle bu a?amaya geldikleri ifade ediliyor.

?NG?L?Z ORDUSU SUBAYINI TUTUKLADI
Afganistan’da görevli bir ?ngiliz subay?, gizli bilgileri s?zd?rd??? gerekçesiyle tutukland?. ?ngiltere Savunma Bakanl???ndan yap?lan aç?klamada, subay?n, Londra Büyük?ehir Polisince sorguya çekilmek üzere uçakla ?ngiltere’ye getirildi?i belirtildi. Sun gazetesi, Yarbay Owen McNally’nin Afganistan’da uluslararas? güç askerlerinin neden oldu?u sivil ölümler hakk?ndaki bilgileri bir insani yard?m kurulu?una s?zd?rmakla suçland???n? yazd?.

HALKA T?MSAH VE YILAN UYARISI
Avustralya’n?n, ?iddetli ya???lar ve sel bask?nlar?n?n meydana geldi?i ikinci büyük eyaleti Queensland’de yetkililer, halk? timsah ve y?lanlar konusunda uyar?yor. Yetkililer, sel bask?nlar? sebebiyle kent merkezlerine kadar inen timsah ve y?lanlar?n kurtarma çal??malar?n? engelledi?ini söylerken, görgü tan?klar?, ana caddede insanlar? ve köpekleri kovalayan 4 metre boyunda bir timsah gördüklerini, y?lanlar?n ise hemen her yerde kar??lar?na ç?kt???n? belirtiyor.

CASTRO’NUN DO?DU?U Ç?FTL?K ANIT OLACAK
Küba’da, eski ve yeni devlet ba?kanlar? Fidel ve Raul Castro’nun do?duklar? çiftli?in milli an?t ilan edilmesine karar verildi.Milli An?tlar Komisyonunda uzman Freya Matos, içinde 11 bina bulunan 13 bin hektarl?k alan?n 32 hektar?n?n bugün yap?lacak bir törenle resmen milli an?t ilan edilece?ini söyledi. Küba medyas?, bu yeri “Küba ça?da? tarihinin sembolik bir alan?” olarak adland?r?yor.