Sponsorlu Bağlantılar

Evangelista Torricelli 15 Ekim 1608?de ?talyan?n Feanza ?ehrinde do?du, 5 Ekim 1647 in Floransa’da öldü. Aç?k hava bas?nc? üzerine yapt??? deneyleriyle tan?nan ?talyan fizik ve matematik bilgini.

Çocuklu?unda matemati?e olan merak?yla dikkatleri çekti. 1627?de Roma’ya giderek, hidrolik biliminin kurucusu ve Galilei’nin talebesi olan Benedetto Castelli ile birlikte çal??t?. 1641?de Galilei ile mektupla?maya ba?lad?. Ayn? sene, Castelli nin tavsiyesi üzerine Galilei, Torricelli’yi Tuscany’ye davet etti. Galilei ile görü?tükten birkaç hafta sonra, Galilei ölünce, Tuscany büyük dükü Torricelli’yi onun makam?na tayin etti. 1644 y?l?nda geometri ve mekanik üzerinde bir kitap yay?nlad?. Matematik sahas?nda mühim bir bo?lu?u dolduran bu kitapta ayn? zamanda Galilei’nin mekanik üzerindeki ilk çal??mas?, birbirine ba?l? cisimlerin ortak a??rl?k merkezleri a?a??ya do?ru hareket ederken, ani hareket edebilecekleri prensibi bir neticeye ba?lan?yordu. Torricelli, bu çal??malar?n? yaparken aç?k hava bas?nc? üzerindeki deneylerinde de devam etti. Bas?nçtan faydalanarak, civa doldurulmu? tüplerle yapt??? deneyler neticesinde, deniz seviyesinde 1cm²ye dü?en bas?nc? 1033 gr/cm² olarak tespit etti. Geometri ve mekanik alan?ndaki fikirlerini ise ilk önceleri kimse önemsemedi. Torricelli ayn? zamanda hocas? Galile?’nin teleskobunu ve kendi mikroskobunu geli?tirmeye u?ra?t?.

1643 Torricelli, hava bas?nc?n? ölçmek için ?imdi c?val? barometre denilen cihaz icat etti.