Sponsorlu Bağlantılar

evli kad?nlar
bu kad?nlar o kadar m? s… olur ya tabii aralar?nda s… olmayanlar? da var ama bana pek rastlam?yor heralde 19 ya??nday?m bugüne kadar tam be? evli kad?nla birlikte oldum ikisiyle ili?kimiz devam ediyor walla bekar k?zlar bile bunlardan namuslu oluyor hele kad?n 6-7 y?ll?k evliyse hiç kaç?rmay?n en az %50 ?ans?n?z vard?r asl?nda evlenmemek laz?m böyle daha ii walla bunlara bo?una ?eytan dememi?ler:)

| Gönderen; sevim / ?STANBUL / Bayan / –  / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 25:07:09 |
—————————————————————————-

?nsan bir kere sevdi mi art?k hiçbir ?eyi gözü görmez hale geliyor. Kar??s?ndakine o kadar çok güveniyor ki, sanki o adam dünyan?n en kötü erke?i olsa bile onu asla üzmeyecek, onu öyle koruyacak ki d?? dünyadan hiçbir kötü dü?ünce dahi ona zarar veremeyecekmi? gibi geliyor. Do?rular?n bile de?i?iyor, onun do?rular? art?k seni hayatta yönlendiriyor. “Z” dese bile “A”ya, sen onu “A” olarak kabul ediyorsun. Seni birileriyle tan??t?rd???nda onu tarif etti?i yere koyuyorsun. Evlenmemize say?l? günler kalm??ken, evlenece?im adam beni deliler gibi seviyorken hep bahsetti?i fakat bir türlü tan??maya f?rsat bulamad???m en sevdi?i kankas? me?er 3 y?ll?k sevgilisiymi?. Bunu hala inkar etse de, aram?zdaki ili?ki ayr?ld?ktan sonra ba?lad? gibi saçma laflarda bulunsa da en ba??nda kaybetmi?ti beni. Niye böyle bir oyun oynama gere?i duydu anlam?yorum bir türlü. Ben onun hayat?na girdi?imde di?eri zaten vard? onun hayat?nda. Beni ç?lg?nlar gibi sevdi?ini söylerken, gözlerinin içi parlard?. Yalan söylemedi?ini, beni gerçekten sevdi?ini biliyorum. Yoksa evlenmek istemezdi. Sürekli beni mutlu etmek için çabalamazd?. ?li?kimizde sorun oldu?u bir dönemde biraz ayr? kalma taraftar?yd?k. Ayn? evde ya??yorduk. Bir süre bulundu?um ?ehri terketme ihtiyac? duydum. Döndü?ümde ise ne göreyim: Yata??mda bir k?z?n uzun siyah saçlar?. Benim olmas? imkans?z bir renk ve uzunluk. ?ki saat sonra ne görsem be?enirsiniz? Kap?y? kendi anahtar?yla açan bir k?z. Ve ta-ta-taaaam sevgili e?im olacak z?rvan?n en yak?n kankas?. Yataktaki saçlar?n sahibi. ??in en komi?i de ne biliyormusunuz? ?li?kiye ara vermemizin sebebi benim en sevdi?im k?z arkada??m?, erkek arkada??m?n sevmemesi ve eve gelmesini yasaklamas? ve arkada??m?n da yanl?? anla??lmalar? düzeltmek ve özür dilemek için bize gelmesi. O bizdeyken tesadüf erkek arkada??m eve geldi ve olan oldu. Biraz ayr? kalal?m dedik olmad?. ?çeriye giren k?z kendini tan?tmay? ihmal etmedi, gayet gev?ek bir biçimde ve 3 y?ld?r birlikte olduklar?n? onu bana b?rakmayaca??n? söyledi. O an benim dünyam tamamen de?i?ti. E?yalar?m? toplad?m, tek bir i?ne b?rakmadan çektim gittim. Bir buçuk y?l oluyor hala pe?imde. Eskiyi özlüyormu?. Bir ?eyleri yoluna koyup beni istesem de istemesem de kaç?racakm??. Onunla hala berabermi? ama sevmiyormu?. Ya ben bu adam? çok mu aram???m acaba? Ama i?te a?k böyle yap?yor adam?… Onu gördü?ümde içim kalk?yor art?k. Ama o aralarda biriyle tan??t?m, bu zamana kadar hala beni havalarda uçuruyor ve her an yan?mda. Tabii o günleri de unutmu? de?ilim. Haftalarca yataktan ç?kmadan, alkol komas?na girip, gözlerimin yerlerinden ç?kacakm?? gibi oldu?u zamanlar? hiç unutmayaca??m.

| Gönderen; LeyLa / Burda / Bayan / 23 / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 20:07:09 |
—————————————————————————-

Sevgilimle tan??mam?z tam bir Türk filmiydi. Üniversite ö?rencisiydik, birbirimizi 3. s?n?fta fark ettik. Ders aras? notlar yaz?yorduk, sonra her kö?eyi döndü?ümüzde çarp???yorduk, gülümsüyorduk. Arkada?l???m?z ilerledi sonra. Ders çal??maya onlara gitmi?tik, kütüphanede kimse yoktu. Önce uzun uzun konu?tuk sonra ilerledi. Derken güzel bir ili?ki ba?lad?. Her yere beraber gidiyorduk. 24 saatimiz beraber geçiyordu. Araya yaz tatili girdi, telefonla?malar?m?z? saymazsak hiç görü?memi?tik. Tatilden döndüm, arad?m, neredesin dedim. Evdeyim, kar?mla oturuyorum dedim. Ne kar?s? dalga m? geçiyorsun dedim. Yoo dedi, seni seviyorum hala ama, kar?m? daha çok seviyorum. Me?er evliymi?.

| Gönderen; ?PEK / ?ZM?R / Bayan / –  / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 19:07:09 |
—————————————————————————-

Merhaba ben 2 ay önce bo?anm?? bir bayan?m ve 2 çocu?um var. Biri a??r zihinsel engelli. E?im beni defalarca aldatt?. ?lk defa ikinci çocu?um 7 ayl?k bebekken ö?rendim. Kad?nla bizim yata??m?zda sevi?mi?ler ve bunu kameraya çekmi?. Kaseti tesadüfen buldum ve izledim. Tabii çok büyük kavgalar ettik. Sonraki 13 y?l boyunca eski sevgilisinin her do?um gününde onu arad???n? ö?rendim. O kad?n 4 y?l önce bo?anm??, son 3 y?ld?r görü?üyorlar. Bir de “e?itmenim, do?uluyum, dürüstüm” diye hava at?yor. Yemedi?i halt yok. Bir de annesi ya??nda ?ükran diye bir kad?n? idare ediyor. Emin oldu?um bir ?ey var boynuzlar?m?n ren geyi?ini geçti?i. Bu arada beni de, ailemi de doland?rd?. Bu arada ben mi ne yap?yordum, çocu?uma hayatta kalmay? ö?retiyordum. Çocu?umun e?itimiyle ilgili bana hiç yard?m etmedi, sadece kendini mutlu etmeye çal??t?, üzülüyorum, her gün a?l?yorum. 13 y?l?m?n bir saniyesini bile helal etmiyorum. Bo?and?ktan sonra kay?nvalidemi arad?m, okul aç?lana k?z?ma bakar m?s?n?z diye sordum. Terapiler için o?lumla doktora gidecektim. Bu s?rada kay?npederimin, madem bo?an?rken bakar?m diye ald?, baks?n, bakamayacaksa yetimhaneye versin diye ba??rd???n? duydum. 13 y?l boyunca insanlar?n bu kadar adi olabileceklerini tahmin etmemi?tim, ki bo?an?rken nafaka bile istemedim. Ben de telefonda, “Söyle ona, her namaz?n ard?ndan can çeki?e çeki?e ölsün diye dua edece?im” dedim. ?ki çocu?umun üzerine yemin ederim, evlili?im boyunca hiçbir erke?e ba??m? kald?r?p bakmad?m. Bunlar? hak etmedim ben.

| Gönderen; derya / MersiN/ Bayan / 35 / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 17:07:09 |
—————————————————————————-

E?lerini kat?r statüsüne koyan zavall? evli erkekler! Unutmay?n evdeki e?iniz de sizi birçok erkekle aldat?yor olabilir. Kad?nlar?n zekalar?, duygular? sizinkine nazaran çok daha h?zl? ve pratiktir. Evet ben aldatt?m çünkü kat?rgillerden de?ilim ve aldatt???m?n ertesi günü mahkemeye gidip dava açt?m. Sadece aldat?lmay? sürekli ya?ayan ve susan ben, özgüvenimi tazelemek, kendime olan sayg?y? kaybetmemek ve bu evlili?i noktalamak için aldatt?m kocam?. O gün için bana göre en do?ru ?eyi yapt?m. Ona verdi?im bir söz vard?, hayat?m?n sonuna kadar hastal?kta, sa?l?kta, yoklukta ve varl?kta ölüm bizi ay?r?ncaya kadar senden ayr?lmam demi?tim, ama ayr?ld?m. ??te böyle aldatt?m kocam?. Ondan gizli para biriktirip, kendi üzerime ev al?p, kendime güvence haz?rlay?p, aldat?lmaktan kurtulmak için bu yolla aldatt?m. Bana tam 5 y?la mal oldu. ?imdi bir ?irkette yönetici olarak çal???yorum, 35 ya??nday?m. Kendime sayg?m ve özgüvenim var. Ayaklar?m?n üzerinde durup, evli erkeklere çelme tak?yorum, külahlar?n? al?p ters giydiriyorum. ?anslar?n? fazla zorlam?yorlar Allahtan. Bir ?ey daha, ben ku? de?ilim diyorum. Her ku?un eti yenmezden daha iyi en az?ndan. ?lk cümlede bunu anlayanlar daha zeki diye anlayabiliyorsunuz ?imdiye kadar ç?kmad?! Gördü?ünüz gibi aldat?lmak ve aldatmak bazen çok i?e yarayabiliyor, yeter ki negatifleri pozitife çevirebilelim ve yeter ki hem cinslerimizi aldat?lan pozisyonuna koymayal?m, yani kendimize olan sayg?y? elden b?rakmayal?m. Bu arada kocam tüm paralar?n? sevgili ç?t?rlarla yedi?i ve bir k?sm?n? da bana kapt?rd??? için paras?z pulsuz kald?, eee biraz da ya?land?. Cebi bo? oldu?u için ona bakan da kalmad?. Annesinin yan?nda oturuyor. ??siz ve cazibesiz. Sevgiler…

| Gönderen; Merve / ?STANBUL / Bayan / 26 / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 15:07:09 |
—————————————————————————-

Deli gibi severken ve sevildi?ini hissederken aldat?lmak. Hala bunun bir rüya oldu?unu ve bir gün yine onun tatl? sesiyle uyanaca??m? dü?ünüyorum. Onu hala sevmek istiyorum ve bunun için hatay? kendime yüklüyorum. Zavall? kad?nlar. Aldatan  da, aldat?lan da sizsiniz asl?nda.

| Gönderen; Seda / Yozgat / Bayan / 31 / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 13:07:09 |
—————————————————————————-

Partnerimle bir ak?am evlerinde oturuyor ve sohbet ediyorduk. Daha sonra beklenen sonun olmas? için yatak odas?na geçtik. Yatakta sadece ve sadece kendini dü?ünen biri oldu?undan hiç zevk almam??t?m, ama bir o kadar da istekliyim. Ve ertesi günü benden de ya?ça küçük olan ablam?n kayn?n? ça??rd?m yan?ma ve harika bir gün geçirdim. Ben partnerimi bu ki?iyle hep aldat?yorum, çünkü yatakta inan?lmaz.

| Gönderen; SEVG? / Ankara / Bayan / –  / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 10:07:09 |
—————————————————————————-

Bir zamanlar çok sevdi?im kocamla 10 y?l evvel ayr?ld?k. Birbirimizi çok sevmemize ra?men. Onunla 17 ya??ndayken evlenmi?tim. Henüz çocuk ya?ta yani. 3 y?l mükemmel bir evlilikti. Daha sonra bebek istedik ama olmad?. Doktorlar e?imden kaynakland???n? söylediler. Dünyada en çok istedi?im ?eye, bir bebe?e belki de hiç sahip olamayacakt?m. Bu duygu beni aray??lara sürükledi. Yeniden be?enilmek, a??k olmak duygular?m? tetikledi. Ve kendimden iki ya? küçük biriyle aldatt?m kocam?. Daha sonra buna ben bile inanamad?m çok suçlu hissettim kendimi. Evimize gelip giden bir i? arkada??md?. Tabii çok k?sa sürdü ili?kimiz. Daha sonra bir doktorla beraber oldum. Ama bu arada bo?anma davas?n? açm??t?m bile. Daha sonra o doktorla ni?anland?m, ancak belki de kendime olan sayg?m? yitirdi?im için o ili?ki de sonland?. Hayallerim y?k?lm??t? ve kocam benimle ilgili de?ildi, ancak beni çok seviyordu ve güveniyordu. Ama ben bu durumu sadece bebe?i olmuyor dü?üncesiyle kulland?m belki de. Bugüne kadar bu yapt?klar?m? kendime bile söyleyemedim, bu gerçekten kaçt?m. Böyle bir kö?ede bunu sizinle payla?t???m için çok iyi hissediyorum kendimi te?ekkürler. ?nsanlar aldatmay? bir bo?luk hissi içinde ya??yorlar yoksa bu bir ahlaks?zl?k de?il ve biliyorum ki birçok ki?i bu durumda ac? çekiyor. Kendinizle payla?amad???n?z bu durumu kiminle payla?abilirsiniz ki; sizinle birlikkte s?r olup topra?a girene kadar bu günahla ya?amak zorunda kal?yorsunuz. Çünkü Türkiye’de kad?n olmak gerçekten zor. E?er bast?r?lm??l?k ve ö?retiler olmasa kad?nlar aldatma konusunda erkekleri sollayabilirler. Buna eminim çünkü Kad?nlar?n be?enilmek gibi bir zaaflar? var. Ve erkekler de bu durumu kullanabilecek kadar cesurlar. Yani korkaklar. Bana göre hayatta en kötü olan bir insan?n kendini aldatmas?.

| Gönderen; ay?e / BelirsiZ / Bayan / – / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 08:07:09 |
—————————————————————————-

?lk y?ldönümümüzde bana tek ta? bir yüzük alm??t?. Bana bu yüzü?ü verirken hiçbir manevi de?eri olmad???n?, söz veya ni?an simgesi olarak görmememi söyledi. Yine de ben o yüzü?ü her zaman ters çevirerek alyans gibi kulland?m. Bir cuma gecesi bana saat 22:30?da “?yi geceler can?m” diye mesaj gönderdi. Cumartesileri çal??m?yor, cuma gecesi bu kadar erken yatmas? bana tuhaf geldi. Genelde geç saatlere kadar oturur. Mesaj? okuyunca bo?az?mdan mideme do?ru s?cak bir s?v?n?n akt???n? hissettim. ?çim yan?yordu. ?lerleyen saatlerde ne zaman bakt?ysam yüzük ben çevirmedi?im halde hep düz duruyordu. Neyse deyip yatt?m. Cumartesi günü saat 13:00?de onu arad?m, annesi hala uyudu?unu söyledi. O zaman gerçekten de ters bir?eyler oldu?unu anlad?m ve “Ak?am o kadar geç kalmamas?n? söylemi?tim, çok mu geç geldi” dedim. Annesi de d??ar? ç?kt???n? bildi?imi zannederek “Ben kom?udayd?m, saat 23:00?de döndüm. Geldi?imde yoktu, sonra da yatt?m, kaçta geldi?ini bilmiyorum” dedi. An?nda titremeye ba?lad?m. Dünya ba??ma y?k?ld?. Tek dü?ündü?üm ?ey “yine mi” oldu. Evet bunu daha önce de ya?ad?m. O gün onunla görü?tüm ve bana her ?eyi itiraf etti. ICQ’da tan??m??… “Bir daha asla” dedi, yine affettim. Çünkü ben bir aptal?m.

| Gönderen; sevgi / ?STANBUL / Bayan / – / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 04:07:09 |
—————————————————————————-

Ekim ay?nda tam 1 sene olacak e?imi aldatmaya ba?layal?. Bu zaman süresince ayda en az bir iki kez onu aldatt?m. Ama bu konuda istikrarl?y?m çünkü hep ayn? ki?i. Tek problem o ki?inin arkada??m?z olmas?. Ama cinsel anlamda o kadar mükemmel anla??yoruz ki, gözümüz ba?ka bir ?ey görmüyor. Onun e?i de benim e?im de acayip k?skanç, ?unu çok iyi ö?rendim ki isteyince her ?ey oluyor, e?inizle günde en az 15 kere telefonla konu?san?z bile isteyince ayarlayabiliyorsunuz.

| Gönderen; Nisa / Kütahya / Bayan / – / Konu: Aldatma / Eklenme Tarihi: 01:07:09 |
—————————————————————————-

Aldatmak her iki taraf için de zor bir durum ama, insan her zaman alt?n tepside daha iyi bir ?eyle kar??la??nca da, bu durum kaç?n?lmaz oluyor. Ben dokuz y?ld?r çok sevdi?im ve evlenmeyi dü?ündü?üm birini ?u an tabiri caizse aldat?yorum. Fakat nedeni ara?t?r?lmal?. Aldatmak neden çözüm gibi görülsün, bunu her iki taraf da konu?arak çözebilir bence. Ben daha denemedim ama ama ?unu biliyorum hak etti, kesinlikle hak etti. Bir insan?n üstüne bu kadar gelmemeliydi, sevdi?im de olsa yapt?m ve pi?man de?ilim.