Sponsorlu Bağlantılar

Evrendeki Yasalarla ilgili Ayetler ve Hadis-i ?erif

Sûre-i Tekvîr’in 15 16 17?inci âyetleri evrenin en özel yasalar?n? içerir K?yametten sonra bu dört âyetin verilmesi varl?klar?n ve evrenlerin boyutlara nas?l intibak edebildiklerini anlatmaktad?r Sûrenin bu bölümü kasemle ba?lamaktad?r Kitablar?mda Kur’ân’daki kasem olay?na de?inmi?tim Kasem Türkçe’de and ya da yemin tarz?nda kullan?l?r Bu yüzden bir çok tercümelerde Allah taraf?ndan buyurulan cümlede yemin ederim tarz?nda bir ifade olunca Arap etimolojisi ve ilim edebiyat?n? bilmeyenler olay? anlamamakta hatta yad?rgamaktad?rlar Halbuki Arapçâ da kasem konu?ma s?ras?nda teyid yani do?rulama anlam?nad?r Bilim lisan?nda ise kasem bir konuyu anlat?rken o konunun etraf?ndaki kesin yasalar? sunmak tarz?d?r Ve konunun önemine göre ortaya konan örnekler ve yasalar en ciddi konular? temsil eder Kur’ân’da bir çok kasem tarzlar? vard?r Bunlar?n en yayg?n? Arapça Vav-Ve harfiyle ba?lan?l?r Meselâ gece anlam?nda kullan?lan Leyl sat?r ba?? itibariyle vel-leyl olarak ba?larsa “Geceye kasem olsun ki” ya da “Geceler ?ahid olsun ki” anlam?na gelir Bu tarz kasemlerde Kur’ân’a has harika bir çok edebî incelikler vard?r Baz? kasemlerde z?dd?na bir yasa gösterilir Yani bir ayd?nl?ktan bahsedilirken karanl?klara ait bir örnek verilebilir
Kur’ân’da yine baz? kasemlerde bilinmesi hem Kur’ân’?n inzal oldu?u y?llar için hem de çok ileri y?llar için imkâns?z olan s?rlara kasem etmek formülüdür Meselâ “Vettar??? kasemi” bu tarz bir kasemdir Kuasarlar? temsil etti?i henüz günümüzle anla??labilen Târ?k y?ld?z? y?llar bovu gök yüzünde ar?nm?? durmu?tur Halbuki ayn? sûrede Allah: “Târ?k’?n ne oldu?unu kimse bilmez” diye a??rl???n? koymu? sonra ça??m?z Astro-fizi?ine bir ???k tutarak; “En delici ???klar?” olan kavram?n? getirmi?tir Böylece kuasarlar? hedef tayin eden âyet-i kerîme; arkas?ndan meni hücrelerinin f?rlay???n? anlatarak daha 14 as?r evvel kuasarlar?n fizik tan?m?n? yapm??t?r Bugün astro-fizik kuasarlar? evrenlerin meni hücresi diye tan?mlar Astro-fizik inceli?ini anlamak kasem s?rr?nda gizlidir
dBu tarz bilinmezlikleri örnek gösteren bir sûre “Sûre-i Kadir”dir ve bilinmezli?i halen devam etmektedir
Kur’ân’daki ikinci tarz kasemler Uksimu (Yemin ederim) ve yahutta La Uksimu ?eklindedir La Uksimu kabaca Türkçe’ye çevirirseniz yemin etmemek anlam?na gelir? Halbuki Arap edebiyat? etimolojisinde “ancak ancak buna” yemin edilir anlam?na gelir
Yüce kitab?m?zda en önemli kasem tarz? Felauksimu’dur “Bundan ötede de bir delil olamaz” Bundan yüce bundan önemli bir kasem olamaz anlam?na gelir Fevkalade önemli bir bilimsel olaya i?aret edilece?i zaman Cenab-? Hak özellikle astro-fizi?e ait bir s?rr? aç?klayaca?? zaman konuya “fela uksimu” tan?m?yla birlikte girer Kur’ân’da çok az say?da geçen “fela uksimu” tan?m? i?te Tekvîr Sûresi’nin bu bölümünde dört âyet ?eklinde geçmektedir Fela uksimu kasem tarz?yla ba?layan bu dört âyet yüce peygamberimizi tan?mlamak için ba?layan bölümün giri?inde getirilmi? kasemdir Allah and olsun ki diye ba?layarak; dört âyet okuyor sonra da be?inci âyette yani Sûre-i Tekvîr’in 19 âyetinde “O ne kerim bir resûldür” diye ba?l?yor
Kasemle konu aras?nda genelde var olan çok s?k? bilgi Sûre-i Tekvîr-’de büsbütün önemli bir hilkat s?rr? meydana getiriyor 15 âyeti felâ uksimu bil-hünnes 16 âyet el-cevaril künnes ?eklinde biçimlendi?i kasem tarz?na bak?n?z ki;
“Bundan daha müthi? bir örnek olamaz; o pusanlara ve o etraf?nda dönenlere kasem olsun:” 15 16 âyetlerde bahsedilen künnes ve hünnes tan?mlar? ne kadar önemli olmal? ki: Cenab-? Hak “Hünnes ve künnese kasem olsun” derken felâ uksimu gibi en ?iddetli kasem tarz?n? kullans?n? Çünkü böyle bir kasemle gelen kelimeler genellikle anla??lmas? imkâns?z bir tak?m mesajlar?n öncüleridir Bundan dolay?d?r ki akl? ba??nda müfessirler bir önemli kelimelerin hiç bir lisana tercüme etmeden oldu?u gibi muhafaza ederler Pusanlara ve etraf?nda seyredenlere diye kelime mânâs? verebilece?imiz bu âyette “Hünnes”; bütün enerjisini içine toplay?p pusan anlam?na geldi?ini tamamen etimolojideki tan?ma uygun ?ekilde tesbit ediyoruz Künnes’in ise hareket kabiliyeti olan bir cisimi temsil eder “Cevarül künnes” belli bir mahrekle hareket halinde olan demektir Bu durumda fevkalade aç?k ve net bir mânâyla hünnesin atom çekirde?ini künnesin ise elektronu tarif etti?i a?ikârd?r Ancak felâ uksimu kasemi öylesine ?iddetli bir uygulama tarz?d?r ki; atom çekirde?i ve elektronlar? dahi temsil etmesi sûre içinde âyetin ak??? kar??s?nda zay?f kalmaktad?r Bütün âyetlerde oldu?u gibi 15 16 âyetlerde birinci perdede atom çekirde?ini tarif etti?i kesindir Bu tan?m? aynen Arap etimolojisine sad?k kalarak tekrarlayal?m
Âyet 15:”Hay?rbundan kesin delil olamaz” (Felâ uksimu) gücünü özünde toplayana (Hünnes)
Âyet 16: “Ve mahreskinde kay?p gidene” (Künnes)
?imdi felâ uksimu vurgulamas?n?n özündeki hikmete varabilmek için sûrenin ak?? tarz?n? inceleyelim
Tekvî?- Sûresi 1 ila 14?üncü âyetlerde k?yameti anlatt???ma göre ve bu anlat?mda güne?in kör bir nokta kara delik haline gelmesinden ba?layarak dördüncü boyutun y?k?l?p ba?ka boyutlara geçi?i anlat?lmad? m?? ??te bu ak?? içinde bu iki âyette maddesel varl?klar?n madde boyutunda nas?l var olduklar?n? ve varl?klar?n? nas?l sürdürdüklerini anlatmaktad?r Fizik ve astro-fizi?in temelinde iki önemli konu vard?r Ve varl?klar bu iki kuvvetin dengeleriyle hayatlar?n? sürdürürler Bunlardan birisi gravidasyon ikincisi jiroskobik harekettir Gravidasyonu kabaca cazibe olarak tan?yoruz Jiroskobik hareketi ise gezegenlerin kendi ekseni etraf?ndaki hareketleri olarak biliyoruz Gravidasyonun minik dünyalardaki motifleri interaksiyon dedi?imiz atom çekirde?inde pusan ak?l almaz enerjidir Nitekim yer yüzünün en ?iddetli enerjisi olan nükleer enerji plazma fizi?inin modern tan?m?yla çekirdekteki pusan enerjidir Jiroskobik hareket bütün gezegenleri ve onlara ba?l? peyklerin peyk harekat?d?r Dünyada birbirinden farkl? ?ekiller kimyasal ilgiler hep elektronlar?n farkl? cazibelerde farkl? rakslardan do?ar Allah madde potas?nda binbir ?ekil ve güzellik sergiler çiçe?in kokusundan yapra??n rengine y?ld?zlardan atom çekirde?ine kadar her güzellik özünde gizlenip pusan bir hünnes enerjisi ile onun etraf?nda ko?an bir künnes yar??mac?s?n?n dengesinden ve ahenginden ibarettir
Demek ki Fela Uksimu kasemine uygun biçimde ayet maddesel varl?klar?n çok renkli de?i?ik yap?s?n?n s?rr?n? hünnes ve künnes kelimeleri ile özetlemektedir Gerek evrenlerin çe?itli katlar?ndaki mekan ilgilerinde gerekse galaksi dengelerinde en ciddi astro-fizik yasa budur Hiç bir hadise yok ki bu temel tan?m?n d???na ç?kabilsin ??in harika yan?na bak?n?z ki bu iki âyet ayn? zamanda kesret ve vahdet aras?ndaki ilginin de temeline ???k tutar Çünkü kesret künnes s?rr? ta??r devaml? bir hareketin sonsuz uzay denizlerinde ak???n temsilcisidir Ayr?ca künnesin “ak?p gidenlere” anlam?na geli?i de onun ço?ul niteli?ini gösterir
Âyet 17-18:”Ve yöneldi?i zaman geceye ve nefeslendi?i dem sabaha (kasem olsun)”
17 18 âyetler bir anlamda bu hünnes ve künnes s?rr?n? daha da aç?kl?k getirecektir Allah ak?p gitmeyi temsil eden künnes olay?n? evrendeki jiroskobik harekete ait bir kavram oldu?unu bize anlatmak için perde perde intikal eden geceye (Âyet 17) buyurmaktad?r Böylece uzayda arz?n künnes hareketi yani peyk hareketi s?ras?nda dilim dilim güne?in ???k konisine giri? ç?k??lar? misal getirilmektedir
Teneffüs etti?i dem sabaha (Âyet 18) Çok yak?n y?llarda güne?in ilk ???nlar?n?n toprak taraf?ndan enerji ?eklinde emildi?i ve bilahare sal?verildi?i anla??labilmi?tir
Âyette arz?n sabah? solumas? ?eklinde tan?mlanan ak?l almaz ve tan?m; enerji emilmesi ve sal?nmas? konusunda da çok önemli bilimsel kavramlar getiriyor Çok yak?n y?llara kadar ???nlar?n emilme ve sal?nma özellikleri bilinemiyordu ?imdi bilinmektedir ki enerji ve ???nlar her hedefe yans?y?nca ilk anda emilir ve sonra bir k?sm? sal?n?r Gerçekten bu olay enerjiyi soluma gibidir Âyette künnes ve hünnes s?rlar?na ba?l? olarak sabah?n yani arza yans?yan ???nlar?n emilme ve sal?nma olaylar? ise gece ve gündüz intikalleri s?ras?nda arz kabu?unun dengeli bir ?ekilde ?s?nmas?n? ve so?umas?n? temin eder
Sabah saatlerinde güne? enerjisinin emilip sal?nmas? yani; “Vesuphi izate neffes” âyetinde önemli bir mesaj?nda hünnes ve künnes konumlar?n?n d???nda olan bir tak?m varl?klar?n mevcudiyetini aç?klamak içindir Bu varl?klar nötrüno dedi?imiz varl?klard?r Ve sabah? solumas?nda en güzel ?ekilde temsil edilmektedir Maddesel evrenin hünnes künnes dengesi içinde fizik tabiri ile nükleer denge içinde çok önemli yeri olan nötrünolar emilir ve sal?n?r Bu da 18 âyetin maddesel hayatla ilgili getirdi?i fevkalade önemli bir fizik mûcizedir
Bu dört âyet ayn? zamanda yarat?l??taki basamaklar? da dile getirmektedir Sûrenin ba? k?sm? nas?l boyutlar?n ve maddenin y?k?l???n? bir s?ra halinde tarif etmi?se bu dört âyette yarad?l???n ba?lang?ç kademelerini sura ile tan?mlamaktad?r Yarat?l?? hünnes s?r?-? ile ba?lam??t?r Maddesel evrenin sonsuz güç içeren bir noktada ?iddetle patlayarak meydana geldi?ini biliyoruz Hâlâ bilimin anlayamad??? bu tek noktadan patlay?? olay? hünnes s?rr?d?r O nokta: özünde ilâhî kudreti depolam?? pusmu?tur Kader saati gelince de enerji kazan?na dönü?üvermi?tir Bu enerji kazan?nda her ?ey ak?l almaz yüksek ?s?larda bir kazan gibi kaynam?? ve sonunda hilkatin künnes safhas? gelmi?tir Enerji parçac?klar? ???nlar ya da madde zerrecikleri halinde kendi kader mesafelerinde akmaya ba?lam??t?r Kimi elektron kimi gezegen olmu? bir yörüngede yatm?? kimi ???n olmu? sonsuz sürat co?kuyla mesafeleri kovalam??t?r Yani Cevarih künnes olmu?tur Ve sonrada hilkatin üçüncü perdesi aç?lm?? peyk hareketleri do?mu?tur Yani varl?klar kendi etraf?nda daha do?rusu hünnes s?rr? etraf?nda çift dönü?ler yapm??t?r Gecenin perde perde aç?lan s?rr? (Âyet 17) ayd?nl?klar?n konilerine yans?mas?d?r Tarz? genel anlamda fizi?in spin olay?n? tan?mlamaktad?r
Sonra bütünüyle dengeler kurularak enerjilerin emilip sal?nmas? hikmeti do?mu?tur 18 âyette bildirilen enerji emilip sal?nmalar? ile renkler meydana gelmi? ?s?nan bir dünya do?mu? varolu? sahas?nda emilen enerjileri nefesleri nice Allah güzelliklerini topraktan semaya do?ru yans?tm??t?r
Âyet 19:”O kerim bir resûlün kavlüdür
Kavlüden maksat getirdi?i sözler anlam?nad?r
Yine Cenab-? Hak’k?n yüce kitab?m?z Kur’ân’a verdi?i tan?mlardan birisi bu 19 âyettir Allah’?n 19 âyette özetleyiverdi?i bu âyet içinde bütün fizi?i öyle bir söz demeti içinde görüyoruz ki kelam s?rr? dedi?imiz ilahî bir s?fat?n bütün incelikleri adeta bu sûrede yo?unla?m??t?r Sûrenin okunu?unda âyetlerdeki ak?? kelimelerde birbirinden seçkin armoniler adeta sûrenin ilâhî bir kelam oldu?unu pek net bir ?ekilde ilan etmektedir ?slâmiyet’in ilk ça?lar?nda Ku?-’ân’?n geli?i ile birlikte aç?lan büyük tart??malar ve onun ak?l almaz hikmetleri kar??s?nda mü?riklerin içine dü?tükleri pani?in bu âyetle kesin olarak cevapland???n? görüyoruz Ça??m?zda bile Kur’ân kar??s?nda pani?e dü?enlerin kurtulamad??? ?a?k?nl?k devan? etmektedir O günden bu güne pek az ?ey de?i?n?i?tir ?nsanlar akl?n?n ötesinde kendi sözlerinden çok ötelerde ilahî kelâm? seyrettikleri zaman hayran kalmalar? gerekirken aptalca bir inkâr?n girdab?na dü?enlere sûrenin bu bölümünde Allah’?n: “Kerîm bir resûle verilen sözlerdir” buyurmas? Efendimiz’e kar?? inkâr ve küfür kap?lar?n? kapat?yor
Bunca ilmin bir solukta kelam ?eklinde inzal olmas?n?n elbette bir mucize yan? vard?r ??te Allah bu mucizeyi daha ?slâmiyet yay?lmadan ba?lang?c?nda iken bütün dünyaya ilan ediyor 19 âyetten itibaren sûre akan bir ?rma??n yeni bir yata`a intikali gibi çok farkl? görüntü gösteriyor Sanki birden bire Allah bütün evrendeki varl?klara Efendimiz’i bir kez daha tan?t?yor 19 âyetin üzerinde durulacak en önemli s?rr?; Efendimiz’in kerim s?fat?n?n Kur’ân’da zikridir Ancak 20 ve 21?inci âyetlerde yine Efendimiz’e ait s?fatlar- üst üste bildirilmektedir Efendimiz’e ait bu temel tan?mlar? birlikte yorumlamak istiyorum
1-)Kerîm: (19 âyet; ” O kerim bir resûlün getirdi?i sözdür”)
2-)Mekîn: (Âyet 20; “Ar? sahibi indinde kuvvetli ve mekindir”)
3 – )Kuvvetli: (Yukar?daki âyette)
4- )Mut’a: (Âyet 21; “A?-?da mut’a ve emin “)
5-)Emîn: (Yukar?daki âyette)
Fahri Kainat Efendimiz’in fevkalade önemli özelliklerini hem de tüm evrenler aç?s?ndan anlaman?n tek yolu bu üç âyeti gere?ince yorumlayabilmektir
Sûre-i Tekvîr’in genel hassas kurallar? Efendimiz’e ait bu be? özellikte de geçerlidir Yani Efendimiz’in en zahirinde kerîm s?rr? vard?r Daha derinin de kuvvet s?rr? vard?r S?ra ile mekîn mut’a ve emîn hikmetleri vard?r Kerîm s?rr? insanlara kar?? Efendimiz’den gelen sonsuz bir ikramd?r ?nsanl??a yap?lacak en büyük ikram Efendimiz taraf?ndan yap?lm??t?r Anlayan anlamayan herkes iyice anlas?n diye Cenab-? Hak bu noktada Efendimiz’den bahsederken onun mekîn mut’a ve emîn s?rlar?n?n ar?ta geçerli oldu?unu haber vermektedir ?imdi bu genel tan?mlar?n ????? alt?nda Efendimiz’in kerîm s?rr?n? aç?klamaya çal??al?m
19 Âyet: Efendin?iz’in kerim olu? hikmeti haberci olu?u ve de kendisine gönderilen sözler yani Kur’ân’la ba??nt?l?d?r
?nsano?lu Efendimiz’in kerim s?rr?n? anlamad??? için as?rlar boyu aptalca sürünmü?tür Halbuki Efendimiz bugünkü uygarl???n tümünü bizzat in?a etmi?tir Kerîm olan Efendimiz’in bütün insanl??a bah?etti?i ikramlar? ana ba?l?klar halinde toplamak istiyorum
a) ?L?M: ?lk 18 âyetin yorumundan anl?yoruz ki ilmin tüm temel yasalar? Efendimiz’e Kur’ân vas?tas?yla verilmi? dolay?s?yla insano?luna ikram edilmi?tir
E?er Sûre-i Tekvîr’in bu 18 âyeti inzal olmam?? olsayd? ne atomu ne galaksileri ne gravidasyonu ne de jiroskobik hareketi ö?renemeyecektik Bu hükmü katiyen yad?rgamay?n?z Çünkü bu âyetler bir yandan yasalar? tarif etmi? bir yandan Levh-i Mahfuz’dan bir tarz fotokopi alarak bu s?rlar?n aç?klanmas?na müsaade ç?kartm??t?r Müsbet ilimlerin ilk öncüleri olan Horasanl? Câbir ve Birûnî’den sonra bat?dan da birtak?m âlimlerin ç?karak ilmi bu seviyeye getirmi? olmalar? bir ayr?cal?k de?ildir
b) ?nsanlara e?itlik ve özgürlü?ü de bugünkü Birle?mi? Milletler ana sözle?mesinde özgürlük olarak tarif edilen maddenin kelimesi kelimesine ayn?n? Efendimiz 14 as?r önce Medine Beyannamesi’nde aynen bildirmi?tir O günden bu güne toplumlar ve insanlar bu de?erleri zaman zaman yitirmi?lerse bunun sorumlusu i?te Efendimiz’in kerîm s?rr?n? anlamamaktan geçer
c) Efendimiz kesin olarak kad?n-erkek e?itli?ini getirmi? kendi zaman dilimine kadar ikinci s?n?f vatanda? muamelesi gören kad?n? hem Kur’ân âyetlerinin zenginli?i içinde hem de özel emirleri ile erke?e e?it k?lm??t?r ?lim ö?renmekte çal??makta an? ba??ms?z bir kavram içinde kad?na en büyük haklar? vermi?tir
Kad?n?n iffet ve haysiyetini ona kar?? gösterilmesi laz?m gelen sayg?y? tersine çevirip kad?n? ?eytan?n orta?? gibi gören çürümü? erkek zihniyetini emirleriyle ortadan kald?ran Fahri Kainat Efendimiz’dir
Ne çare ki kimi kendini dindar sayarak kad?n haklar?n? çi?nemeyi mafiret sanan ?a?k?nlar kimi de inançs?zl???n h?rs? içinde dine sald?ranlar Efendimiz’in bu zarif ikram?m y?llar boyu sis arkas?nda b?rakm??t?r Efendimiz’in ilim ve özgürlük ikram?nda oldu?u gibi kad?n e?itli?ine verdi?i önemde ça??m?zda kendili?inden gelip mevkiine oturmu?tur Kendisini ilim adam? sanan okudu?unu anlamamakta direnen hatta profesörlük gibi akademik kariyer alm?? baz? i?renç madrabazlar da bu hususta Efendimiz’e dil uzatmay? sap?k beyinlerine vazife saymaktad?rlar
d) Ahlâk Kavram?: Efendimiz yeryüzüne te?rif edene kadar ahlâk aciz ve çaresiz ki?ilerin suskunlu?u ya da güçlülerin lütfen topluma ikram etti?i gösteri?li davran??lardan ibaret say?l?rd? Halbuki Efendimiz ahlak konusunda reformlar?n en büyü?ünü yaparak: “Ahlâk? ba?kalar? için de ya??yabilmek sanat?” olarak tan?mlad? Onun ilkelerini tespit ederken mazlum ve kimsesizlere kar?? ?evkatin yan?nda zalime yönelmi? bir cesaret olarak perçinledi Böylece vatan için ölmenin haysiyetli bir vazife ?uurunun en büyük ahlâk ilkelerinden oldu?unu ortaya koydu Can?yla mal?yla insanlara faydal? olmak merhamet ve ?evkat da??tmak yolu kadar zalimle sava?man?n da bir ahlâk borcu oldu?unu anlatt?
Efendimiz’in kerim s?rr? böyle bir bitmez ikram? temsil etmektedi?- Nitekim ?slâmiyet inti?ara ba?lad??? an Hz ?eyma kendi besteledi?i Muhammed türküsünde bu gerçe?i çok güzel dile getirerek:
“Müjdeler olsun ey yetimler cariyeler kimsesizler MUHAMMED geldi ” diye bestele?tirmi?ti
Yak?n Ça?’?n en ünlü dü?ünürlerinden Bernard SHAW Efendimiz’in kerem s?rr?n? ?u tan?mla ne güzel aç?kl?yor
“Hangi faziletin örtüsünü kald?r?rsan?z alt?nda MUHAMMED imzas? ç?k?yor
Âyet 20:”Zül’ar??n nezdinde mekîn bir kuvvetin sahibidir
Bu âyet bilindi?i gibi Efendimiz’in kuvvetli ve mekîn s?rlar?n? dile getirmektedir
Âyet kelimesi kelimesine “Ar? sahibi indinde mekîn ve kuvvetli” anlam?na gelmektedir Bilindi?i gibi ar? evrenlerin temel eksenidir Ar? sahibi de ?üphesiz ki Allah’t?r Allah’?n kendi indinde kuvvetli ve mekîn k?ld??? Efendimiz’in bu iki s?rr?n?n tan?m?na gelince; mekîn ?erefli itibarl? ve güçlü anlam?na gelir Özellikle mekîn’in çok önemli ikinci derece bir mânâs? da haysiyetli k?l?nm?? korunmu? özel ?ekilde biçimlendirilmi? demektir Ancak âyetteki incelik Efendimiz’in bu özelliklerinin yaln?z dünyaya yönelik de?il bütün evrenlere nispet olu?udur Önce ar? üzerinde durmak istiyorum Kur’ân’da s?ra itibariyle önce Âyet-el Kürsî’de geçen bu kelime bir nizam?n bir dengenin ve bir merkez gücünün ifadesidir Ar?? anlayabilmek için evrenler hakk?nda k?sa bir kavram?m?z olmas? laz?m gelir Tek ba??na evren belli bir boyut sistemine yerle?tirilen varl?klarla birlikte bir mekan sistemini temsil eder Ancak yüce kitab?m?z birçok evrenlerin var oldu?unu bildirmi?tir Her bir evren farkl? boyut sistemlerinden kurulmu?tur ve evrenler deyince farkl? boyut sistemlerinin te?kil etti?ini mekanlar? ve oradaki va?-l?klar? anlanz
Âyet-el Kürsî ar? tan?mlan?rken semalar?n üstünde olarak tan?mlanm??t?r ?u halde ar? sonsuz boyut ?u halde ar? sonsuz boyut sistemlerinin ortak eksenidir Ve boyutlardaki ak?l almaz üçlerin ahenk koordinat?d?r Ne bir motor mili gibi bir do?ru parças?n? ne de maddesel evrenin üstündeki iç ise semâlar?n elips biçimindeki hücrelerinin ?ekline benzer Ar? tüm bu kavramlardan ötede her boyutun içinde özel ?iddetli bir güçtür ki Cenab-? Hak’k?n iradesi ar?a ne ?ekilde yans?rsa bütün varl?klar?n hayat? da ona göre ?ekillenir
??te Efendimiz’in mekîn ve kuvvetli olu?u bu ar? sistemlerine k?yasendir Yani evrenin neresinde bir boyutlar sistemi bir varl?klar ahengi varsa Efendimiz orada güçlü ?erefli kudretli özel itina ile mevkîlendirilmi?tir
Bundan sonra âyette daha da aç?k görece?imiz ?ekilde Fahri Kainat Efendimiz’in varl??? bütün evrenlerde ve o evrenler içindeki varl?klarda böylesine hissedilir Bir örnek vermek gerekirse melekler âlemi de ar? sistemine ba?l?d?r Efendimiz’in ar? indinde mekin ve kuvvetli olu?u melekler âleminde de geçerlidir Bunun s?rr?n?n ne anlama geldi?ini 21 âyetten anlayabiliriz
Âyet 21:”Orada (ar?ta) mut’a ve emindir
Mut’a; itaat edilen demektir Demek ki bütün âlemlerde Efendimiz’e O’nun mekîn s?rr?ndan do?an bir itaat sevgisi vard?r Ba?ta melekler âlemi olmak üzere bütün âlemlerdeki varl?klar Efendimiz’e yakîn olmak ve O’na hizmet etmekten ak?l almaz bir zevk duyarlar
“Ve ona kar?? emindirler” Emindirlerin anlam? iki noktada özetlenebilir 1 O’na inan?rlar (O’na güvenirler anlam?nad?r 2 ise çok daha önemlidir Ondan aman dilerler anlam?na gelir
“Mutain semme emin” tan?m? birlikte mütalaa edildi?i takdirde ar? sistemine ba?l? bütün evrenler Fahri Kainat Efendimiz’e kar?? çok müthi? bir sevgi co?kusu duyarlar Bu co?ku bir yandan itaati hizmet yar???n? bir yandan da aman dilemeyi getirir Bir galakside bir sorun ç?kt??? zaman bu âyete s???narak Efendimiz’den yard?m isterler Çünkü o kuvvetli ve mekîndir Yani onun Allah indindeki sevgi gücü her problemi halledecek düzeydedir
Sûre-i Tekvîr’in birinci bölümünde boyutlar?n y?k?l??? ile ilgili k?yamet sahnelerinin tümünde de yanl?z Resûlullah’?n sözü geçer ?kinci bölüm de anlatt???m?z cazibeler yörüngeler etraf?nda dönü?ler ???nlar?n titre?imleri yine Efendimiz’in 20 ve 21 âyetlerde bildirilen s?rr? içinde ahenk kazan?r ?lk bak??ta sak?n olaki bir abartma var san?lmas?n Bu gün dünyan?n temel olaylar?ndan birisi olan atom ve çekirde?i aras?ndaki denge ve ahengin inceliklerini seyrederek bir elektronun atom çekirde?i etraf?nda dönerken nas?l Efendimiz’den aman diledi?ini fark edebiliriz
Atom çekirde?i etraf?nda el-Cevaril Künnes s?rr? ile dönen elektron saniyede 100000 kez atom çekirde?inin çevresinde elips yörüngesi üzerinde hareket etmektedir Bu hareket s?ras?nda 4 kez mü?kül duruma dü?er Elips yörüngesinin 2 tane en uzak noktas? 2 tane en yak?n noktas? vard?r Buralarda elektronun süratini çok h?zl? bir ?ekilde de?i?tirmesi gerekir Aksi taktirde ya çekirdek çevresinden f?rlar ya da çekirde?in müthi? enerji kazan?na dü?er O noktalarda elektron s?rr? Muhammedi’den aman diler Efendimiz de elektrona ham etmesini tavsiye eder Bu dört noktada yani saniyede 400000 defa elektron atom çekirde?i etraf?nda rükû’ya benzeyen bir e?ilme yapar Buna nükleer fizikte manyetik spin denir Ve bu hamd niyaz? sayesinde elektron varl???n? sürdürür gider
Sûre-i Tekvîr’in ?slâmiyet’in ilk ça?lar?nda inzal oldu?unu dü?ünürsek hiç kimsenin Efendimiz’i tan?mad??? bu ça?da Allah’?n Fahri Kainat Efendimiz’deki bu ak?l almaz s?rlar? aç?klay?vermesi ak?llara durgunluk verir Allah o ça??n insanlar?na ve daha sonra gelipte Efendimiz’i anlamayacak olan insanlara kar??;
“Anlasan?z da anlamasan?z da benim habibim sevgili Muhammedim böylesine ak?l almaz bir evren s?rr?d?r” buyun??aktad?r Nitekim üç ayet sonra da bu âyetleri teyiden
“O âlemler için bi? zikirdir” buyuracakt?r
Buraya kadar olan k?sm? özetlersek Sûre-i Tekvîr ilk 14 âyetinde boyutlar? k?yameti bildirmi? ondan sonra da 4 âyetinde de maddesel varl?klar? temel yasalar?n? aç?klam??t?r ?imdi de Efendimiz’in s?rr?n? bütün ha?metiyle ilan etmektedir Son bçlümde ise insanl??a hayat? ve kaderi ö?retecektir

Sponsorlu Bağlantılar