Sponsorlu Bağlantılar

Merhaba arkada?lar, bu yaz?mz?da fabl nedir, özellikleri nelerdir bunlar? ö?renece?iz ayn? zamanda vermi? oldugum örnekleri inceleyebilirsiniz… 

fablaslan

Fabl Nedir – Fabl?n Özellikleri

Fabl (fable):

Düzyaz? ya da ?iir biçiminde, ders vermek amac?yla kaleme al?nm?? k?sa anlat?. Ki?iler genellikle insane olmayan yarat?klar ya da cans?z nesnelerdir. Yaz?nsal fabl?n belirleyici özelli?i, insanlar?n hayvanlar yoluyla anlat?lmas?d?r; bu özelli?iyle yaz?nsal fabl, ilkel hayvanlar?n günümüzde de yaratmaya devam ettikleri fabllardan ayr?l?r. Bu tür, büyük olas?l?kla Yunanistan’da do?du; ilk fabl derlemesi Ezop’a atfedilmi?tir. (?.Ö. VI. yy.) Hint fabllar?n?n ünlü bir derlemesi ?.S. 300 y?l?nda, büyük olas?l?kla Sanskritçe yaz?lm?? Bidpai’dir. Bu türde dünyan?n en büyük ustas? olarak tan?nan La Fontaine, öykülerinin ço?unu Ezop’tan ve Phaedrus’tan al?p kendi ?iir diline çevirmi?tir.

Fabl, kahramanlar? genellikle hayvanlar olan, içinde hep bir ders bulunan masallard?r. Bu masallar?n ço?unun sonunda ya da içinde okura bir özlü sözle verilen ders bulunur: “??te bu da ona bir ders olmu?, bir daha kimseyi kand?rmam??,” ya da, “U?aklar ilk efendilerinin de?erini sonrakilerin eline dü?tükten sonra anlam??lar,” gibi…

Fabl masallar?, kulaktan kula?a yay?larak sözlü anlat?m döneminin edebiyat ürünleri olarak insanl?k tarihinde yerini alm?? ve basit, kolay, ahlak ilkelerini ö?retme i?levini yüklenmi?lerdir. Hatta ünlü bir Latin ?airi Pehedre (Fedr) fabl için, “Bu masallar insanlar?n kusurlar?n? düzeltmek için anlat?lmal? ve yaz?lmal?d?r,” demi?tir.

***

Fabl’lar?n ilk kez Hindistan’dan ç?kt??? ve ilk fabl masallar?n?n da “Pançatandra Masallar?” oldu?u söylenir. Bu kitab?n önsözüne bak?ld???nda, kitab?n yazar?n?n, “Mehapur” hükümdar?n?n, üç tembel çocu?unu e?itmek için tuttu?u “Vi?nu- Sarma” adl? bir ö?retmen oldu?u belirtilir.

***

Ayr?ca Hindistan’da Beydaba, Bat?’da Ezop ve Lafonten ünlü fabl ustalar?d?r. Bu masallar?n hepsi genellikle yeti?kinler için yaz?lm??, daha sonra da çocuklar?n dünyas?nda kendilerine geni? bir yer edinmi?lerdir. ?iir ve düzyaz? biçiminde yaz?lm?? olmalar? ve çocuklar?n kolayca ezberlemeleri de onlar? hep diri tutmu?tur.

‘Lafonten ‘den Bir Örnek

Orman Mahkemesinde’

Krilov’un masallar? ülkemizde “Keçi Bir Gün…” ad?yla Tar?k Dursun K. taraf?ndan derlenmi? ve yeniden yaz?lm??t?r. Bu kitapta masallar?n sonunda yine dersler verilir, ama baz? masallarda Krilov dersleri kendince yorumlayarak farkl? ele?tiriler ortaya koyar. Benim çok sevdi?im; “De Gidi E?ek De!..” masal?nda oldu?u gibi…

E?EK, bülbülün yoluna ç?km??, durdurmu?.

– Yahu, karde?, demi?. Nereye gitsem, hep sen! Herkes bülbül diyor da ba?ka bir ?ey demiyor. Yok, en güzelöten senmi?sin, yok güle ?u dünyada â??k olan tek senmi?sin… Hele o güle olan a?k?n, hele o!.. Öylesine bir a?k ki bu, diyorlar. Ne Mecnun’da vard?r, ne Ferhat’ta, Kerem’de… Do?ru mu?

Bülbül boynunu bükmü?, derin bir iç çekmi?.

Do?ru karde?, demi?. Do?ru!

E?e?i bu kez daha büyük bir ?a?k?nl?k alm?? m? sana. Kulaklar?n? e?ip, dudaklar?n? sark?tm??:

– Valla’i çok ?a?t?m birader, demi?. Neden dersen, geçende senin o güllerden birini yedim, hiçbir ?eye benzetemedim. Çünkü ne tad? vard?, ne tuzu…

Ah, insanlar aras?nda,bülbülü tan?mad?klar? yetmiyormu? gibi, bir de güle olan tutkusunu bilmeyen nice nice e?ekler yok mudur?

Öykünce Fabl

Öykünce ya da fabl içinde bir ders ya da ö?üt bulunan öyküdür. Yazar genellikle bu dersi öykünün sonunda, ‘gülme kom?una, gelir ba??na’ gibi bir cümleyle özetler.

Fabllar?n kahramanlar? genellikle havyanlard?r. Ama bu hayvanlar insanlar gibi dü?ünür, konu?ur ve t?pk? insanlar gibi davran?r.

Dünyan?n en ünlü fabl yazarlar? Ezop ve Jean de La Fontaine’dir. Ezop’un fabllar? ?.Ö. 300 y?l?nda derlenerek yaz?ya geçirilmi?tir. ABD’li James Thurber ve ?ngiliz George Orwell ça?da? fabl yazarlar?d?r.

Fabl Özellikleri

1. Ba?rollerinde hayvanlar?n rol ald??? hayvanlar?n konu?tu?u hayvan hikayeleri.. (Örn: A?ustos böce?i ve Kar?nca)

2. Bu isin en bilinen ki?ileri Beydeba, Ezop ve La Fontaine‘dir.

3. ?nsanlar aras?nda cereyan eden olaylar? hayvanlar bitkiler ya da cans?z varl?klar aras?nda geçiyormu? gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir dü?ünceye güçkazand?rmak isteyen bir çe?it masald?r.

4. Te?his ve intak sanatlar? üzerine kurulmu?tur.

5. Dünya edebiyat?nda ilk ve önemli fabllar Hint yazar? Beydeba’ya aittir. Beydeba ’n?n fabllar? Kelile ve Dimne adl? bir eserde toplanm??t?r.

6. Türkçe’deki ilk örne?i Harname’dir.

karga_ile_tilki

KARGA ?LE T?LK?

Bir dala konmu?tu karga cenaplar?;
A?z?nda bir parça peynir vard?.
Say?n tilki kokuyu alm?? olmal?,
Ona na?me yapmaya ba?lad?:
“-Ooo! Karga cenaplar?,merhaba!
Ne kadar güzelsiniz,ne kadar ?irinsiniz!
Gözüm kör olsun yalan?m varsa.
Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultan? say?l?rs?n?z bütün bu orman?n.”
Keyfinden akl? ba??ndan gitti bay kargan?n.
Göstermek içingüzelsesini
Aç?nca a?z?n?,dü?ürdü nevalesini.
Tilki kap?p onu dedi ki: “Efendici?im,
Sizegüzelbir ders verece?im:
Her dalkavuk bir al???n s?rt?ndan geçinir,
Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.”
Karga ?a?k?n,mahcup,biraz da geç ama,
Yemin etti gayr? faka basmayaca??na.
La Fontaine

Bir dala konmu?tu karga cenaplar?;

A?z?nda bir parça peynir vard?.

Say?n tilki kokuyu alm?? olmal?,

Ona na?me yapmaya ba?lad?:

“-Ooo! Karga cenaplar?,merhaba!

Ne kadar güzelsiniz,ne kadar ?irinsiniz!

Gözüm kör olsun yalan?m varsa.

Tüyleriniz gibiyse sesiniz,

Sultan? say?l?rs?n?z bütün bu orman?n.”

Keyfinden akl? ba??ndan gitti bay kargan?n.

Göstermek için güzel sesini

Aç?nca a?z?n?,dü?ürdü nevalesini.

Tilki kap?p onu dedi ki: “Efendici?im,

Size güzel bir ders verece?im:

Her dalkavuk bir al???n s?rt?ndan geçinir,

Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.”

Karga ?a?k?n,mahcup,biraz da geç ama,

Yemin etti gayr? faka basmayaca??na.

La Fontaine

salyangoz

SALYANGOZ ve EV?

Salyangozlar? bilir misiniz? Onlar da t?pk? kaplumba?alar gibi evlerini s?rtlar?nda ta??rlar. Bir zamanlar,evini s?rt?nda ta??maktan ho?lanmayan sevimsiz bir salyangoz ya?arm??.Üstelik evinin rengi de hiç ho?una gitmezmi?.

Bizim salyangoz,kelebek ve u?urböce?ini çok severmi?.Arada bir onlarla dertle?ir,s?rt?nda ta??d??? evi onlara ?ikayet edermi?.”Ah ke?ke!” dermi?.”Evimi s?rt?mda ta??mak zorunda olmasayd?m.Hadi ta??yorum,bari sizin ki gibi bol desenli ve renkli olsayd?.”

Kelebek ve u?urböce?i bir gün salyangoza;”Sevgili arkada??m?z!” demi?ler.”Hani evim renkli olsun diyorsun ya,biz çaresini bulduk.Ressam olan bir t?rt?l var.Seni ona götürürsek e?er, evini rengarenk boyar.”

Salyangoz buna çok sevinmi?.”Ne duruyoruz!Hemen gidelim.”demi?.Böylece dü?mü?ler yola. T?rt?l?n kap?s?n? çalm??lar.Gelen misafirleri dinleyen t?rt?l, boyalar?n? ve f?rças?n? al?p çal??maya ba?lam??.Sonunda salyangozun evine çok güzel desenler çizmi?.Salyangoz yeni görüntüsünü be?enmi? be?enmesine ama yine de evinin s?rt?nda olmas? onu çok üzüyormu?.

Dönü? yolculu?unda üç arkada? ?iddetli bir ya?mura yakalanm??.Kelebek ve u?urböce?i öyle ?slanm??lar ki,sele kap?lmaktan zor kurtulmu?lar. Oysa salyangoz hemencecik evinin içine girmi?. Ya?mur dinip de evinden d??ar? ç?k?nca,arkada?lar?n?n peri?an halini görüp üzülmü?.Sonra da kendi kendine ?öyle dü?ünmü?:”?yi ki saklanabilece?im bir evim var.Rengi olmasa da,Rengi olmasa da beni ya?murdan koruyor ya.”

Sevimli salyangoz bu olaydan sonra bir daha hiç üzülmemi?.