Sponsorlu Bağlantılar

Ferrari dünden bugüne,Ferrari markas?n?n tarihçesi,Ferrari anlam? nedir,Ferrari marka logosunun anlam? nedir,Ferrari firma kurulu? hikayesi

Ferrari, lüks spor otomobilleri üreten ?talyan otomobil markas?d?r. 1929 y?l?nda Alfa Romeo’nun yar?? tak?m? olarak kurulmu?, 1946 y?l?nda otomobiller üretimine ba?lam??t?r. Merkezi; ?talya’n?n Modena ?ehrinin yak?n?ndaki Maranello’dad?r
Ferrari’nin hikayesi, Enzo Ferrari’nin ya?am hikayesi olarak kabul edilir. Ferrari üzerine yay?nlanan hemen hemen tüm belgeseller ve tan?t?mlar da ; Enzo Ferrari’nin ya?am hikayesi anlat?l?r. Ferrari’nin kurulu?u öncesi Enzo Ferrari’nin ba??ndan geçenler….

Enzo Ferrari, Modena ?ehrinde 1898 yilinda dünyaya geldi. Birinci Dünya Sava??’nda babas?n? ve karde?lerini kaybettikten sonra yaln?z bir ya?amla 1916 y?l?nda, henüz 18 ya??ndayken bulu?ur. Yar??ç?l?k kariyeri de bu dönemlerde ba?lar.
1920 y?l?nda, Alfa Romeo nun yar?? pilotlar?ndan biri olur; ismi de bu dönemde bir efsane misali kulaktan kula?a yay?l?r. O’nun da öncülü?ünde Alfa Romeo araba yar??ç?l???n?n bir numaral? ismi oldu. Enzo Ferrari’nin h?z tutkusu, daha önce hiç kimsenin ula?amad??? h?zlarda virajlar? dönebilme kabiliyeti yan?s?ra; arabas?n?n ergonomisinden, motor aksam?na her ?eyiyle ilgilenmesi O’nu araba yar??lar? tarihinin ölümsüzleri aras?na sokar.
1929 y?l?nda Scuderia Ferrari yi Alfa Romeo’nun yar?? tak?m? olarak kurar. 1932 y?l?na kadar Enzo Ferrari yar??maya devam etti; ancak o?lu Dino Ferrari’nin do?umuyla yar??lardan ayr?larak, otomobil fabrikas?n?n i?lerine geçer. Lakin bu dönemde, araba motorlar?n?n güçsüzlü?ü; hafif spor arabalar?n geli?mesi üzerine çal??malara ba?lad?.

Enzo Ferrari
Kontrolündeki yar?? tak?m? kat?ld??? tüm yar??lar? kazand?; sadece 1935 y?l?nda Mercedes’e geçilir. 1935 y?l?nda Mercedes’in bu yar??? kazanmas?nda Castrol’un deterjan bazl? motor temizleyicisi büyük rol oynar. Mercedes’in motorunu Alfa Romeo’dan daha üstün performansl? ve istikrarl? k?lar. Ertesi y?l, Castrol ürünlerini Alfa Romeo da kullanmaya ba?lar; günümüzde de halen Castrol en üstün motor bak?m? ürünlerini sunmaktad?r.
Enzo Ferrari’nin yar?? otomobillerini yaratma becerisi; o’nu Alfa Romeo’nun sportif direktörü yapar. Ancak; Enzo Ferrari’nin detaylar?na bakmadan imzalad??? direktörlük kontrat?nda, ayr?lmas? durumunda 4 y?l ba?ka bir yar?? tak?m?nda çal??amayaca?? ve tasar?m yapmas?n?n yasak oldu?u kural? vard?. Böylece kendi yaratt??? o güne kadar e?i benzeri görülmemi? otomobil ergonomisini geli?tirmesine de izin verilmez.


Enzo Ferrari’nin Alfa Romeo’dan ayr?lmas?
Direktörlükten ayr?lmas?yla; Auto-Avio Costruzioni’yi kurdu. Bu ?irket baz? yar?? tak?mlar?na parçalar satar. Do?du?u ?ehir Modena’da, küçük bir araba üretimi atolyesi kurdu; ve burada sadece kendisinin kullanmas? için bir araba yaratmaya çal???r. Ancak, ?kinci Dünya Sava??’n?n ba?lamas?yla ?talya zor günler geçirmektedir. Modena’n?n bombalanmas?yla, tasar?m?na yeni ba?lad??? arabay? da bitiremeden Maranello’ya ta??nmak zorunda kal?r. Y?llar sonra Ferrari Modena 360; Enzo Ferrari’nin kütüphanesinde kalan basit bir ön tasar?m?n? baz alarak Pininfarina taraf?ndan yap?lacakt?r.

Ferrari’nin kurulu?u ve maddi sorunlar
Maranello’ya kaç??? sonras?nda, burada tekrar bir atolye kuran Enzo Ferrari; 1946 y?l?nda, Dünya otomotiv tarihin en çok “dü?lere” giren ismi Ferrari’yi kurar.
Ferrari 1951 y?l?nda ?ngiltere Gran Prix’sinin yan? s?ra; LeMans’da 14 zafer kazan?r. 1960 ve 1965 y?llar? aras?nda 6 y?l üst üste LeMans’? kazanmas? da Ferrari’yi otomobil yar??ç?l???n?n en büyük ismi yapar. Ancak, geli?en dünya ekonomisi ile; profesyonelce i?leyen ?irketlerin h?z?na eri?emez.
Maddi olarak büyük sorunlar ya?ayan Ferrari’nin ya?ad??? bu sorun; halen günümüzde profesyonelce i?lemeyen ?irketlerin hazin sonunu simgelemektedir. Profesyonel bir ?irketin bir banka’dan borç almaya çal??mas? gerekirken; Enzo Ferrari ?irketi ayakta tutabilmek için ?talyan mafyas?’ndan borç al?r.

Dino Ferrari’nin ölümü
?talyan Mafyas?’na borcunu geri ödeyemeyen Enzo Ferrari’nin o?lu, Dino Ferrari genel bak?? aç?s?na göre (filmlerde ve belgesellerde anlat?ld??? üzere) ?talyan Mafyas? taraf?ndan zehirlenerek öldürülür. Bu konuda iki de?i?ik bak?? aç?s? daha vard?r; mahkeme tutanaklar? “kas geli?ememezli?i” hastal???ndan öldü?ünü yazar. O dönemde ?talyan medyas? bunu Dino Ferrari’nin uyu?turucu kullanmas?yla da ilgili oldu?unu sunmu?tu; ancak Dino Ferrari 24 ya??nda vefat etmesine ra?men arabalar üzerine müthi? bir bilgisi vard?. Formula 2 arabalar? için V6 motorunu daha 23 ya??ndayken dü?ünüp, Vittorio Jano’ya da ertesi y?l ölmeden önce teknik dü?üncelerini iletmi?ti. Bu da, o’nun en son günlerinde bile oldukça zinde oldu?unu gösterir.
1956 y?l?nda Enzo Ferrari hukuksal anlamda bu olay?n üzerine fazla gidemez, lakin bu dönemde gerek ?talya ve gerek Amerika Birle?ik Devletleri’ndeki illegal ya?am ve mahkemeler; Sicilya’daki aileler taraf?ndan yönetilmekteydi.
Bu olay?n üzerine, Enzo Ferrari; Ferrari’nin “Ferrari Dino” serisini tasarlad?. Bu tasar?m Ford’un yapt??? en h?zl? ve yar??lardaki en ba?ar?l? arabas? Ford GT40 ‘a ilham kayna?? olacakt?r.

Ferrari’nin Fiat’a sat?lmas?
Maddi sorunlardan kurtulamayan Ferrari, hisselerinin bir bölümünü Fiat’a satt?. Bunun üzerine Ford 1963 y?l?nda 18 Milyon dolarl?k bir teklif sundu. Enzo Ferrari hemen hemen her konuda anla??p, ancak Ford’un yar?? tak?m?n? kontrol etme iste?i Enzo Ferrari taraf?ndan reddeder ve anla?ma bozulur. Bu da Ford’un o dönemde yar??lara girmesine sebep olur. 1969 y?l?nda oldukça güç durumda kalan Enzo Ferrari ?irketin hisselerin yar?s?n? Fiat’a vererek, yönetimden bir ad?m geri çekildi.1988 y?l?nda da Fiat hisselerin %90′?na sahip olur. 2000′ li y?llara yakla??l?rken FIAT’ t?n da hisselerin bir bölümünü ünlü bir ?talyan bankas? olan Mediabanco’ ya satmas?yla Ferrari hisseleri bölünerek farkl? kullan?c?lar?n eline geçmi?tir. (hatta bunlar?n bir k?sm?n? F1′ in ticari haklar?n?n sahibi Bernie Eclestone’ un da ald??? söylenmektedir.
Ford’un Ferrari taraf?ndan haz?rl?klar? yap?lm??, birçok masrafa girilmi? projesinin iptal olmas? ard?ndan; Ford “Ferrari” projesine “Ford GT40” ismi alt?nda devam etti. ?ki y?l deneme sonras?nda, Ferrari’yi yar??larda geçmesi de Amerikan otomobil yar??ç?l???n?n en büyük günlerinden biri olarak kabul edilir.

Pininfarina’n?n Ferrari’yle bulu?mas? ve Enzo Ferrari’nin ölümü
1969 y?l? Ferrari’nin tarihindeki en önemli y?llardan biridir. Lakin bu y?l, Enzo Ferrari tasar?mc? dostu Battista Farina’n?n o?lu Sergio “Pinin”farina’ya çizdi?i muhte?em çizgiler do?rultusunda ?ans tan?d?. Prototip olarak sunulan 1969 Ferrari 512s, 1967 Ferrari 206 Dino’nin daha ince ve modern çizgilerle yarat?lm?? halidir. Üretime geçen 1971 Ferrari BB ile Ferrari dünya otomobil dünyas? arenas?na tekrar girer.
1984 y?l?, Pininfarina’n?n otomotiv dünyas?n?n yeni bir ça?a ba?latmas?na ?ahit olur. Tüm zamanlar?n en güzel tasar?mlar?ndan biri olarak gösterilen Ferrari Testarossa; sat??a sunulur sunulmaz yüksek fiyat?na ra?men lüks otomobillerde sat?? rekorlar? k?rar. Testarossa, halen günümüz spor arabalar?n?n çizgilerini örnek ald??? efsanevi bir otomobil haline dönü?ür.
1988 y?l?nda, Enzo Ferrari; Ferrari’nin 40′?nc? y?l? için üretilen F40′?n sunulmas?ndan bir y?l sonra vefat eder. Enzo Ferrari’nin, her ne kadar ya?am?nda son günleri olsa da; en çok be?endi?i Ferrari’nin F40 oldu?unu söylemi?tir.
Ferrari F40′?n ilk sahibi, dünya tarihinin en büyük futbolcular?ndan biri olarak gösterilen Dieg Armando Maradona’d?r. AC Milan ba?kan? Silvio Berlusconi, Napoli’nin Serie A ?ampiyonu ve ?talya Kupas?’n? Maradona ile 1987 y?l?nda almas? üzerine; kendisine transfer teklifinde bulundu. Napoli ba?kan? Corrado Ferlaino da, Maradona’y? Napoli’de tutabilmek için kendisine Ferrari taraf?ndan üretilen tek siyah renk F40 ‘? hediye etti. Maradona da halen günümüzde karar?n? Ferrari yüzünden verdi?ini söylemektedir.
Enzo Ferrari’nin ölümü ard?ndan Ferrari’nin ?irket olarak çok daha profesyonelce i?lemesi ba?lar. Lakin, hisselerin büyük bir ço?unlu?u Fiat’a geçer.

1990’l? y?llarda Ferrari
1992 Ferrari 456 GT , 1994 F355 ve 1996 550 Maranello takibi senelerde sunan Ferrari; Dünya’n?n dört bir yan?nda en güzel lüks spor araba olarak tan?nmas?n? sa?lad?. Ferrari, kurulu?unun 50’inci y?l?nda F50 modelini limitli say?da üreterek dünyaya sundu.

1979′ dan sonra Formula 1 pilotlar ?ampiyonlu?unu ve 1984′ den sonra da tak?mlar ?ampiyonlu?unu kazanamayan Scuderia Ferrari yar?? tak?m?, 1990 y?l?nda McLaren’ den ayr?lan Alain Prost ile anla?t?. 1990 y?l?n?n son yar??? Suzuka Büyük Ödülü’ nde Ayrton Senna’ n?n Alain Prost’ a kas?tl? çarpmas? sonucu ?ampiyonlu?u kaç?rd?. 1991 ve sonras?nda yeteri kadar mücadeleci bir Formula 1 arac? üretemeyen Ferrari, birkaç y?l daha ?ampiyonluk mücadelesine giremedi.

1993 y?l?nda tak?m?n yönetimine Jean Todt’ un getirilmesi ile yeniden yap?lanmaya giden Scuderia Ferrari, 1995 y?l?n?n sonunda 1994 ve 1995 y?llar?n?n dünya ?ampiyonu Michael Schumacher ile anla?t?. 1996′ da kötü bir sezon geçiren tak?m, 1997 ve 1998 y?llar?nda ?ampiyonluk için tekrar güçlü bir aday olmas?na ra?men yine son yar??larda ?ampiyonlu?u kaç?rd?. Ferrari, 1999 ?ngiltere Büyük Ödülü’ nde 1. pilot Michael Schumacher’ in kaza yaparak aya??n? k?rmas? sonucu yar??lardan uzak kalmas?na ra?men, Eddie Irvine ile ?ampiyonluk mücadelesine devam etti. Ferrari, pilotlar ?ampiyonlu?unun yine son yar??ta kaybetmesine ra?men, 1984 y?l?ndan beri kazanamad??? “Formula 1 Tak?mlar ?ampiyonu” unvan?n? kazanmay? ba?ard?.2000’li y?llarda Ferrari

2000 y?l?nda Mika Hakkinen ve McLaren’ e kar?? Michael Schumacher ile kazan?lan pilotlar ?ampiyonlu?u, 21 y?l sonra kazan?lm?? ilk “Formula 1 Pilotlar ?ampiyonlu?u” unvan? olmas?n?n yan?nda 5 y?l sürecek bir ba?ar?n?n da ba?lang?c? oldu.

2001 y?l?nda McLaren ve BMW.Williams’ ?n ortak oldu?u ?ampiyonluk yar???n? önde tamamlayan Ferrari, 2002 y?l?nda radikal özelliklere sahip F2002 adl? araç ile büyük bir üstünlük sa?layarak ?ampiyonlu?u sezonun bitiminden çok önce elde etmeyi ba?ard?. 2002 y?l?n?n sonunda Ferrari’ nin bu üstünlü?ü nedeniyle Uluslararas? Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1′ de masraflar? azaltarak di?er tak?mlar?n rekabet gücünü artt?rmak amac?yla baz? kural de?i?ikliklerine gitti.

2003 y?l?nda yeni kurallardan etkilenmesine ra?men tekrar hem tak?mlar hem de pilotlar ?ampiyonlu?unu kazanmay? ba?ard?.

2004 y?l?nda F2004 ile 18 yar???n 15′ ini kazanarak 2002′ deki üstünlü?ünü daha da ileri ta??yan Ferrari, yine hem tak?mlar hem de pilotlar ?ampiyonlu?unu kazanmay? ba?ard?.

Ferrari’ nin 2004′ ü de domine etmesinin üzerine FIA daha radikal kural de?i?ikliklerine gitti. 2005 y?l?nda aleyhine de?i?tirilen kurallara ayak uyduramayan Ferrari, araç ile lastik aras?nda ya?anan uyumsuzluk ve kural de?i?ikliklerinin amac?na ula?masi nedeniyle ?ampiyonay? ancak 3. olarak tamamlayabildi.

2006 y?l?nda yap?lan yeni kural de?i?iklikleri ve 3 litre V10 motordan 2.4 litre V8 motora geçi?le birlikte yeniden bir toparlanma dönemine giren Ferrari, ?ampiyonluk mücadelesine tekrar ortak olmu?tur.Monte Carlo Grand Prix’in de ?ampiyon pilot Michael Schumacher’in di?erlerini engellemek ad?na arac?n? yolda b?rakt??? gibi bir suçlama yüzünden ve ar?ndan yapt??? motor de?i?ikli?i ile garajdan, di?er pilot Felipe Massa’n?n da s?ralama turlar?nda yapt?g? kazadan dolay? son s?radan ba?lamas? ile tarihindeki en kötu s?ralama ile ba?lamalar?na ra?men Michael Schumacher muhte?em bir sürü? ile böyle zor bir pistte 5.’li?i elde ederek ?ampiyon ruhunu ve tecrübesini ortaya koymustur.

F2004, birçok otorite taraf?ndan gelmi? geçmi? en iyi Formula 1 arac? olarak kabul edilir. Michael Schumacher de bu dönemde elde etti?i ba?ar?larla üst üste rekorlar k?rarak tüm zamanlar?n en ba?ar?l? Formula 1 pilotu olmu?tur.

2004 y?l? itibari ile, Fiat Ferrari’nin %56’s?n?, Mediobanca %15’ini, Commerzbank %10’unu, Lehman Karde?ler %7’sini ve Ferrari’nin o?lu Piero Ferrari %10’una sahiptir.

Ferrari’nin 60′?nc? y?l için tasarlad??? F60 modeli “Enzo Ferrari” ismiyle sat??a sunulur.

Logo

Logo sar? zemin üzerine siyah bir ayg?r “Cavallino rampante”dir (?ahlanm?? küçük at). “Cavallino rampante”’nun olu?turulmas? çok merak edilir. Arka iki aya?? üzerine kalkan siyah at, Ferrari’nin ana rakibi Porsche’nin evi olan Almanya’n?n Stuttgart ?ehrinin askerlerin paltolar?ndakine benzerdir. Ayg?r ayr?ca, Porsche logosunun orta parças?d?r. Ayg?r, I. Dünya Sava?? s?ras?nda ölen ünlü bir pilot olan Francesco Baracca’n?n i?aretidir. Baracca bu amblemi kendisinin vurarak dü?ürdü?ü bir Alman (Stuttgart) pilotun uça??ndan alarak benimsedi?ini söylerdi (Stuttgart, Almanca’da dam?zl?k çiftli?i anlam?na gelir. Sembol buradan do?mu?tur) Enzo Ferrari’nin erkek karde?i Alfredino, Baracca’n?n yer mürettabat? üyelerinden biriydi (Enzo Ferrari’nin babas? ve erkek karde?i Alfredino isimliydi. Ferrari taraf?ndan V6 motorlar? kullan?larak yap?lan araçlar 24 ya??nda ölen Ferrari’nin o?lu ad?na Dino olarak bilinir)

Baracca’n?n annesi, Baracca’n?n ölümünden sonra sembolü arkada?l?klar?ndan dolay? Enzo Ferrari’ye verdi. Enzo buna eklemeler yaparak (?talyan?n üç rengi olan k?rm?z?-beyaz-ye?ili ?iltin tepesine Scuderia Ferrari’yi temsil etmesi için S ve F harflerini ekleyip) yar?? arabalar?nda kulland?. “Rampante”, bir aslan?n sald?r?s?na benzer bir ?ekilde dört ayakl? bir hayvan?n arka ayaklar? üzerinde kalkarken ön ayaklar?n?n dayukar? ve ileri konumdayken olan hareketini anlatan ?talyanca bir kelimedir. Bu; dayan?kl?l???, dirili?i ve gücü temsil eder.

Porsche logosundaki at ayr?ca, Stuttgart’?n bulundu?u Alman eyaleti Baden Wuerttemberg’in ?ilti ile çevrilmi? ?ekilde Stuttgart’? simgeler. Amerikan ithalatç? Max Hoffman, Porsche için bu sembolün kreasyonu ile ?ereflendirildi.

Modena, Enzo Ferrari’nin gençli?inin geçti ve ayr?ca “Scuderia”s?n?n yerle?ik bulundu?u ?talya Maranello’da Emilia-Romagna bölgesindeki bir aland?r.