Sponsorlu Bağlantılar

g kuvveti nedir,pilotlarda g kuvveti,yar?? arabalar?nda g kuvveti

Havac?l?kla bütünle?mi? bir terim olsa da asl?nda fiziksel bir ifade olan G kuvveti, formula araçlar?ndan tutun da h?za ve manevraya dayal? hemen her harekette geçerli bir durumdur. Peki G kuvveti nedir? G (Gravity) kuvveti basit anlat?mla merkezkaç kuvvetinden olu?an etkidir. Merkezden hareketle daire çizmeye ba?layan nesne dönü? çap? oran?nda G kuvvetine maruz kal?r. Hayattan örnek vermek gerekirse çayc?n?n tepsiyi h?zl? bir ?ekilde çevirmesiyle bardaklar?n hiç kaymad???n? hatta çaylar?n bile dökülmedi?ini hepimiz biliriz.
??te bunu sa?layan G kuvvetidir. Bu hareket esnas?nda bardaklar tepsiye adeta yap???rlar. ?imdi esas alan?m?z olan havac?l??a dönerek G çe?itlerini ve havadaki duruma bakal?m.

Pozitif (+G)
Asl?nda hepimiz ?u an pc ba??nda otururken veya yolda yürürken 1 G ye maruz kal?r?z. 1 G insan?n kendi a??rl???d?r. At?yorum kafan?z 5 kilo ise boynunuz ta??d??? yük 5 kilodur. Havadayken durum çok farkl?d?r. Yüksek süratte uça?a keskin dönü? yapt?rmak istedi?inizde do?rusal, ileri hareketteki bir nesneyi (sizin vücudunuz da uçakla bir bütündür bu noktada) ba?ka bir yöne çekmek istemektesinizdir. Bu esnada merkezkaç kuvveti sizi d??a savurmak istedi?i halde süratiniz buna müsaade etmez ve dönü? yönünde uça?? ve haliyle sizi çekmek ister. ??te tam bu noktada üzerinize binen G kuvveti artmaya ba?lar. Bu kuvvetin boyutu sizin h?z?n?za ve dönü?ünüzün keskinli?iyle do?ru orant?l?d?r. Kuvvetin olu?mas?yla yük binmeye ba?lar. 2 G demek kendi a??rl???n?z?n 2 ye katlanmas? demektir. Vücudunuzun her yerinde hissetti?iniz bu kuvvet sizi koltu?a yap??t?r?r. Bas?nc?n etkisiyle kan yukar?dan ayaklara do?ru hareket eder. Devam eden süreçte beyne kan gitmemesi sonucunda göz kararmas? (blackout) ve bay?lma meydana gelir. ??i riskli yapan k?s?m da budur.
Normal fiziki yap?da ve e?itimsiz bir insan 4-5 G ye kadar dayanabilmektedir. Akabinde bay?lma meydana gelir. 5 G kuvvetinde biraz önce örne?ini verdi?imiz 5 kg.l?k kafan?z 25 kilo gelmektedir. Bu ayn? zamanda 70 kilo olan birinin 350 kilo gelmesi demektir ki bu a??rl??? ta??yabilmeniz bir yana kan dola??m?n?z? durduracak bir kompresyona maruz kal?rs?n?z.
Sava? pilotlar? Dog-Fight (it dala??) esnas?nda yüksek süratlerde keskin manevralar yapmak zorundad?rlar. Bu tehlikeli oyun s?ras?nda pilotlar 9-9.5 G ye kadar çekmektedirler. Peki 4-5 G de bay?lan insano?lu 9-9.5 G ye nas?l dayan?yor? Bunun iki yolu var. ?lki jet pilotlar?n?n giydi?i G suit. G suit manevralar esnas?nda ?i?erek pilotun karn?n? ve bacaklar?n? s?k??t?r?r, kan?n a?a?? akmas?na mani olur. Dolay?s?yla pilotun bay?lmas? gecikir. G suit +3 G ye kadar tolerans sa?lar. G suit kanla ilgili durumu çözse de pilota binen bas?nca etkisi yoktur. Bu noktada ikinci yöntem devreye girer. Pilot manevra esnas?nda nefes al???nda 3-4 saniyelik tutu?lar yapar ve öksürü?e yak?n bir tazyikle d??ar? verir. Böylece iç bas?nç yaratarak d?? bas?nc?n etkisini hafifletir. Tabi bu yöntemin fayda vermesi pilotun kar?n ve gö?üs kaslar?n?n güçlü olmas? ölçüsünde i?e yarar. Bu nedenle pilotlar sa?l?klar?na ve kas yap?lar?na dikkat ederler.
G suit ve nefes takti?i ile pilotlar yüksek G lere varabilmektedirler. Tabi ne olursa olsun hissedilen bas?nç inan?lmazd?r. Yüz ve çene oldu?u gibi a?a?? kayar, nefes almakta zorlan?rs?n?z. Elinizi kald?rmak bile imkans?zd?r. ??te bu durum alt?nda pilot lövyeyi b?rakmadan dönü? komutunu vermeye devam etmeli ve dü?man?n arkas?na geçebilmek için hayati hareketine devam etmelidir.
Negatif (- G)
Negatif G ise pozitifin tam tersi bir durumdur. Hepiniz hayat?n?zda en az bir kez negatif G yi hissetmi?sinizdir. Araban?zla çok dik olmayan bir rampay? h?zla ç?karken yolun birden düzle?mesi sonucunda içinizin kalkt???n? ve sanki havalanm?? gibi hissetti?iniz durum mutlaka olmu?tur. ??te o his negatif G dir. Tabi bu hissetti?iniz çok küçük bir güç. -1 bile de?il desek durumun i?rençli?ini anlam?? olursunuz san?r?m. Zira pozitif G yi hissetmek bir ölçüde zevkli olsa da negatif oldukça i?renç bir histir. Ayr?ca pozitife kar?? yukar?da anlat?ld??? gibi yöntemler uygulanabilse de negatife kar?? yap?labilecek hiçbir ?ey yoktur. Oldu?u gibi hissedersiniz.
Negatif G esnas?nda kan yukar? do?ru hareket etmeye ba?lar ve a??rl???n?z azal?r. Yerçekiminin olmad??? ortam s?f?r (O G) dir. Pozitif G nin limitleri 9-10 lara kadar varsa da negatifte bu -3, -3.5 limitindedir. Negatif G için çok yüksek süratlere gerek yoktur. Burada önemli olan ortalama bir h?z ve uça??n dal???d?r. -3 G den itibaren ba??n?za toplanan kandan dolay? dünyay? k?pk?rm?z? görürsünüz (redout). Harekete devam ederseniz kula??n?zdan ve burnunuzdan kan gelir. Abart?rsan?z zaten ölürsünüz. Bu yüzden pilotlar uça?? direk dald?rmazlar ve yat??l? / dönü?lü manevralarla alçal?rlar….

Sponsorlu Bağlantılar