Sponsorlu Bağlantılar

?sviçre’li bir matematikçi olan Gabriel Cramer, 1704 y?l?nda Cenevre’de do?du. Cenevre’de matematik ve felsefe profesörlü?ü yapt?.

Berlin akademisine ve ?ngiliz Kraliyet Akademisine üye seçildi. “Cebirsel E?rilerin Analizine Giri?” adl? kitab? 1750 y?l?nda yay?mland?. Cramer’in bu kitab?, analitik geometri alan?nda yaz?lan ilk kitaplardan biridir. Cramer’in en büyük hizmetlerinden biri de, Jean ve Jacques Bernoulli’nin tüm kitaplar?yla, Leibniz’in “Commerciu Epistolcum” ad?n? ta??yan mektuplar?n? bir araya getirerek toplu halde yay?nlamas? olmu?tur.

Bugün, denklem sistemlerinin çözümünde kullan?lan Cramer kural? oldukça kolayl?k sa?lar.

Matemati?in geli?mesinde büyük katk?lar? olan Cramer, 1752 y?l?nda Bagnols’da öldü.