Sponsorlu Bağlantılar

Küçük bir demir parças? suya batt??? halde koskoca gemiler neden
batm?yor.hiç dü?ündünüz mü?Bak?r bir tencere su yüzeyinde nas?l
duruyor.Bu sorular?n cevab?n? bize Ar?imed prensibi veriyor.Bir cisim s?v? üzerinde yüzüyorsa kald?rma kuvveti cismin a??rl???na e?ittir.

Gemilerin tonlarca a??rl???n? kald?racak suyu ta??rmak için suya batan
k?s?mlar?n hacimleri geni?letilmi?tir.Böylece sudan çok a??r olan
demirden yap?lm?? gemilerin suda yüzme nedenleri aç?klanm??
olur.Örne?in a??rl??? 20.000 ton ve ta??yaca?? yük 3000ton olan bir
gemi,uzunluk,geni?lik,derinlikçe öyle boyutlarda yap?lm?? olmal?d?r
ki,suya batan k?sm? 5000 tondan fazla su ta??rs?n,gemi bu ?ekilde
yap?l?rsa ancak su yüzeyinde kal?r.
Gemilerin su üzerinde kalmalar?ndan ba?ka bir de su üzerinde denge
sorunlar? vard?r.Su üzerinde yüzen bir geminin a??rl??? olan P kuvveti
ile suyun kald?rma kuvveti olan F birbirine e?it ve z?t yönlü iki
kuvvettir.P kuvveti geminin a??rl?k merkezine uygulanm??t?r.F’nin
uygulama noktas? ise (itme merkezi)yani ta?an s?v?n?n a??rl?k
merkezidir.Gemi biraz denge durumundan ayr?l?rsa bu iki
kuvvet,kuvvet çifti görevi yaparak gemiyi yine denge duruma
getirir.Ancak bunun için geminin a??rl?k merkezi itme kuvvetinin itme
merkezinden a?a?? olmal?d?r.Yani geminin a??rl?k merkezi geminin
taban?na yak?n olmal?d?r.Gemilerde bunu sa?lamak için geminin
taban?na kur?un a??rl?klar dökülür.Bunlara safra ad? verilir.Buradaki
kuvvetler geminin su üzerinde kalmas?n? sa?lar.Geminin hareketini ise
uskur denilen dönen bir pervane sa?lar.
http://www.pendik.bel.tr/images/custom/buzullar.jpg

Kibrit kutusu B Ü Y Ü K L Ü ? Ü N D E ve ? E K L ? N D E bir tahta parças? ile ayn? ?ekilde bir demir parças?n? suya atarsak tahta parças? yüzerken demir parças? batar…su ak?c? olmay?pda peynir gibi kesilebilseydi yine kibrit kutusu büyüklü?ünde ve ?eklinde su parças? kesseydik daha önceden yapm?? oldu?umuz tahta ve demir parçalar? ile bu su parças?n? ayr? ayr? tartsayd?k ;a??rl?k s?ralamas? ?öyle olacakt?:

en a??r……….:demirden kibrit kutusu (içi DEM?R dolu)

orta a??rl?kta…:sudan yap?lma kibrit kutusu(içi SU dolu)

en hafif………:tahta kibrit kutusu(içi TAHTA dolu)

BU s?ralama ve deneye göre sonuç: Kütle büyüklü?ü (hacmi) e?it oldu?u halde kütle a??rl??? sudan hafif olan cisimler yüzer…

Yine bir futbol topu ile sudan yap?lm?? ve futbol topuyla ayn? büyüklükte olan SUDAN TOP tart?lacak olursa :

sudan top > futbol topu …..oldu?u için futbol topu yüzer.

S?ra geldi geminin yüzmesine:…Gemi havada yer kaplar. Demirden ,tahtadan yap?ld??? haliyle gemiyi tartar?z. Ayn? gemiyi peynir gibi kesilebilen ama kesildikten sonra da??lmayan su ile de yapar?z.Kar??m?zda iki tane gemi olur.?ekil ve büyüklük olarak ayn?…ama a??rl?klar? farkl?…Biri madeni ve tahtadan yap?lm??.Ama içinde bo?luklar? olan gemi…Di?eri ayn? ?ekilde oldu?u halde her taraf? su ile dolu olan gemi…

Her ikisini de ayr? ayr? tartarsak ;sudan yap?lan geminin daha a??r oldu?unu görürüz…Hatta içine alabildi?ince insan binse bile yine demir geminin a??rl??? ,ayn? ?ekil,ayn? büyüklükte olan sudan geminin a??rl???ndan hafif olacakt?r. Gemi ?n?a mühendisleri yapt?klar? gemilerde bu hesaplar? yaparlar.Bu nedenle gemiler suda batmaz.