Sponsorlu Bağlantılar

?yi Kötü her gün yan?m?zda olan en yak?n s?rda??m?z ?üphesiz günlüklerimizdir. Özellikle lise döneminde okuyan gençler günlük tutmaya çok özen göstermekteler. Peki hayat?m?z?n önemli bir parças? olmay? ba?arm?? günlüklerin genel özellik ve örneklerini hiç merak ettiniz mi? E?er ettiyseniz bu yaz?m?z? okuman?z? tavsiye ederiz…
Türk edebiyat?nda “günlük” terimini ilk kez Falih R?fk? Atay kullanm??t?r. K?saca günlük, bir ki?inin dü?üncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazd??? ve o günün tarihini koydu?u yaz?lard?r. Günlük bir tür an?d?r. Ancak günlük günü gününe yaz?l?r, an? ise olaylar?n ya?anmas?ndan sonra kaleme al?n?r. Bir edebiyat türü olarak as?l kimli?ini 1940’tan sonra kazanmaya ba?layan günlük türünün ba?l?ca özellikleri ?unlard?r:K?sa yaz?lard?r.Olay? ya?ayan ki?i taraf?ndan yaz?l?r.Yazar?n hayat?ndan izler ta??r.?çten ve sevecendir.Ruzname de denir.Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin, Seyit Kemal Karaalio?lu, Nurullah Ataç,?lhan Berk, Salah Birsel’dir.Divan edebiyat?ndaki “vakayinameler” bir tür günlük say?l?r.Kimi roman ve hikayelerde “günlük”, bir anlat?m biçimi olarak kullan?labilir.Anlat?mda “iç konu?ma” tekni?inden yararlan?l?r.

Türk edebiyat?nda “günlük” terimini ilk kez Falih R?fk? Atay kullanm??t?r. K?saca günlük, bir ki?inin dü?üncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazd??? ve o günün tarihini koydu?u yaz?lard?r. Günlük bir tür an?d?r. Ancak günlük günü gününe yaz?l?r, an? ise olaylar?n ya?anmas?ndan sonra kaleme al?n?r. Bir edebiyat türü olarak as?l kimli?ini 1940’tan sonra kazanmaya ba?layan günlük türünün ba?l?ca özellikleri ?unlard?r:
K?sa yaz?lard?r.
Olay? ya?ayan ki?i taraf?ndan yaz?l?r.
Yazar?n hayat?ndan izler ta??r.
?çten ve sevecendir.
Ruzname de denir.
Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin, Seyit Kemal Karaalio?lu, Nurullah Ataç,?lhan Berk, Salah Birsel’dir.
Divan edebiyat?ndaki “vakayinameler” bir tür günlük say?l?r.
Kimi roman ve hikayelerde “günlük”, bir anlat?m biçimi olarak kullan?labilir.
Anlat?mda “iç konu?ma” tekni?inden yararlan?l?r.
Baz? Günlük Örnekleri :
AL? CAN?P YÖNTEM’DEN
Cuma, 5 Mart 1920
Bugün ö?leye kadar evde uyudum. Sonra soka?a ç?kt?m. Arkada?lardan di? tabibi ?evki Bey’le Cafer, Ömer’i ziyarete gelmi?lerdi. Fakülteye götürdü?ümüzü söyledim. Oraya gittiler.
Cumartesi, 6 Mart 1920
Ö?le üzeri fakülteye gittim. Do?ru Ömer’in odas?na girdim. Bitap yat?yordu. Elini elime ald?m. Ter içindeydi. Burnunun delikleri kararm?? gibiydi. Nefesi de intizams?zd?. Hizmetçi kad?nlara sordum. Gece çok say?klam??, “Buras? hastane de?il, t?marhane… Ben Canip’e gidece?im!” demi?. Dalg?nd?, “Ömer! Ömer!” diye seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana bakt?: “Tan?d?n m??” dedim. Kendine mahsus çabuk ifadeyle kafas?n? sallayarak “Canip!” dedi, yine dald?. Kâ??d?na bakt?m: hararet “39,2” ?eker litrede 28. Bir müddet bekledim. Sonra tekrar seslendim: “Ömer, konsültasyon günü yar?nm??, erkenden gelirim. Art?k gideyim mi?” Kafas?n? sallad? “Git, git!” dedi. Yeis içinde ayr?ld?m. Fakat hâlâ ümit ile doluydum. Çünkü Ömer ve ölüm birbirine tamam?yla yabanc? iki ?eydi. Eve gelirken deniz kenar?nda hizmetçime rasgeldim. Bana do?ru ko?uyordu. “Ne var?” dedim. “Sizi T?bbiye’den istiyorlarm??. R?dvan Beyler’de bekliyorlar” cevab?n? verdi. Soluk solu?a kom?umuza gittim. Ortada bir fevkalâdelik vard?. Nihayet anla??ld?: Ömer ölmü?!…

(Ömer’in Ölüm Hastal???na Dair Notlar?m-Ömer Seyfettin, 1947)

OKTAY AKBAL’DAN
28 Aral?k Çar?amba
Ocak’?n 29’unda tam on y?l olacak. Ziya Osman Saba’y? karl? bir havada Eyüp’te topra?a vermi?tik. Y?llar çabuk mu geçiyor belirli bir ya?tan sonra? Çocuklukta günler, haftalar bitmezdi bir türlü. Ama yolun yar?s?na gelmeye gör, her ?ey kopuk bir film gibi ak?veriyor… Ziya Osman’? son görü?ümde ince bir dosya ç?karm??t? çekmeceden. “Nefes Almak” yaz?yordu üzerinde. Yeni kitab?yd?. “Ölümümden sonra ç?kacak,” demi?ti. “Haydi haydi,” demi?tim, “Okurlar? o kadar bekletmeye hakk?n var m??” Gülümsemi?ti. Birkaç hafta sonras?n? m? dü?ünerek. Ben dü?ünememi?tim o günden ötesini. Canl? bir insan?n, hele bir dostun, bir sevilenin yok olabilece?ini dü?leyemiyoruz.
On y?l geçip gitmi? bile. ?iirlerini kar??t?r?yorum. Bilmeyen, Ziya Osman’? ya?am? süresince ölümü özleyerek bekleyen biri san?r. Hep ölüm, hep ölüm dü?ünceleri. O ölümü de?il, dünyada bulunamayacak bir çe?it “ya?am”? özlüyordu.
(An?larda Görmek)
edebiyat?m?zda günlük, edebiyat?m?zda günlük örnekleri, edebiyat?m?zda günlük yazan ünlüler, edebiyat?m?zda günlük yazarlar?, günlük ne demek, günlük nedir, günlük nedir nas?l tutulur, günlük nedir nas?l yap?l?r, günlük örne?i, günlük örnek, günlük örnekler, günlük örnekleri, günlük örnekleri bul, günlük örnekleri nurullah ataç, türk edebiyat?nda gezi yaz?s?, türk edebiyat?nda günlük, türk edebiyat?nda günlük türünün önemli temsilcileri ve eserleri, türk edebiyat?nda günlük türünün temsilcileri, türk edebiyat?nda günlük yazarlar?