Sponsorlu Bağlantılar

HACET NAMAZI nedir nasil kilinir


HACET NAMAZI

Sponsorlu Bağlantılar

Fark?nda olmad???m?z muhte?em bir hazine: Hacet Namaz?

Sizi mutsuz eden büyük bir derdiniz mi var?

Ula?mak istedi?iniz muhte?em bir idealin pe?ine mi dü?tünüz?

Huzursuzluk, ailenizin ayr?lmaz bir parças? m? oldu?

Birisi kalbinizi mi k?rd??

Önemli bir s?nava m? gireceksiniz?

Günü gelmi? bir borcunuzu hâlâ ödeyemediniz mi?

??siz misiniz? ??ten mi at?ld?n?z? ??inizde bir türlü arzulad???n?z ba?ar?y? yakalayamad?n?z m??

?yi bir evlilik mi istiyorsunuz? Çocu?unuz mu olmuyor?

Bunlardan çok daha önemli yüce gayeler u?runa çaba harc?yor, insanl??a ?slâm’? ve Kur’an’? anlatmak için ç?rp?n?yor, bir dizi plan ve program yap?yorsunuz Ancak bir tarafta önünüze konan engeller, di?er tarafta gerçekle?tirmeyi istedi?iniz manevî projeler var Bilhassa ?slâm âleminin maruz kald??? ac?lar, ?st?raplar, sald?r?lar, tuzaklar yüre?inizi yak?yor

Maddî manevî, küçük büyük, dünyevî uhrevî bütün dertleriniz veya arzular?n?z için k?laca??n?z muhte?em bir namaz var: Hacet namaz?

Elbette bir kul olarak sebeplere sar?lacak, üzerinize dü?eni yapacaks?n?z Ama bazen olur ki, sebepler tükenir ya da etkisiz kal?r, bütün yollar denenir, çareler biter, ne yapaca??n? bilememenin ?st?rab?yla yapayaln?z kal?rs?n?z Art?k kalbiniz kederli, gözünüz ya?l? hüzün denizinde yüzerken hacet namaz? sizi sahile ç?karacak bir can simididir

Hz Enes’in hacet namaz?

??te bu muhte?em f?rsat? de?erlendirenlerden birisi olan Hz Enes (ra) harika bir sonuç al?r

Bir yaz günü Hazret-i Enes’e bahç?van? gelerek, ya?*mur ya?mad???ndan ve bahçenin kurudu?undan yak?nd?

Bu haber üzerine Hazret-i Enes, Resulullah’?n (asm) “Herhangi bir ihtiyac? olan kimse iki rekât namaz k?ld?ktan sonra Allah’a dua etsin” ?eklindeki “hacet namaz?” tavsiyesini hat?rlad?

Su isteyerek abdest ald? ve namaza durdu Selam verdikten sonra bahç?van?na:

– Gökyüzünde bir ?ey görebiliyor musun, diye sordu Bah*ç?van:

– Göremiyorum, dedi Enes, tekrar içeri girip namaz k?lmaya devam etti

Birkaç kez bahç?vana:

– Gökyüzünde bir ?ey görebiliyor musun, diye sorunca adam:

– Ku? kanad? gibi bir bulut görüyorum, dedi

Bunun üzerine Enes, namaz?n? ve duas?n? sürdürdü Az sonra bahç?van Hazret-i Enes’in yan?na girdi ve:

– Gök bulutla kapland? ve ya?mur ya?maya ba?lad?, dedi Bunun üzerine Hazret-i Enes:

– Haydi, ata bin de ya?murun nerelere kadar ya?d???na bak, dedi

Bahç?van etraf? dola?t???nda, ya?murun sadece Hazret-i Enes’in büyük bahçesine ya?d???n? gördü (?bn-i Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, c 7: 21-22)

S?k?nt?l? anda hacet namaz?

??te tüm s?k?nt?l? zamanlar?m?zda uygulayabilece?imiz bir ba?ka örnek:

Sahabelerden Ebû M?’lâk (ra) isminde ticaretle u?ra?an bir zat vard? Bir defas?nda ticaret için yolculuk yap?yordu O zamanlarda yol güvenli?i yoktu Bu yüzden kar??s?na silahl? bir e?k?ya ç?kt?

– Neyin varsa ç?kar, seni öldürece?im, dedi Bu tehdit kar??s?nda Ebu M?’lâk:

– Maksad?n mal almaksa al, dedi H?rs?z ise, mal? almakla birlikte izini de kaybettirmek istiyordu:

– Ben sadece senin can?n? istiyorum, dedi Ebu M?’lâk:

– Öyleyse bana izin ver namaz k?lay?m, dedi H?rs?z:

– ?stedi?in kadar namaz k?l, deyince Ebu M?’lâk namaz k?l*d? ve ?öyle dua etti:

– Ey kalplerin sevgilisi! Ey yüce ar??n sahibi! Ey her diledi?ini yapan Allah’?m! Ula??lmayan izzetin, kavu?ulmayan sal*tanat?n ve ar??n? kaplayan nurun hürmetine beni ?u adam?n ?errinden koruman? istiyorum! Ey imdada ko?an Allah’?m, yeti? imdad?ma!

Ebu M?’lâk, bu duay? üç defa tekrarlad? Duas?n? bitirir bitirmez, silahl? bir atl?n?n h?zla yakla?t???n? gördü Atl?, h?rs?z? bir m?zrak saplayarak öldürdü Sonra da Ebu M?’lâk’a döndü Allah’?n lütfuyla kurtulan sahabe:

– Kimsin sen? Allah seninle bana yard?m etti, diye ?a?k?nl?kla sorunca atl? ki?i ?u cevab? verdi:

– Ben dördüncü kat gökteki meleklerdenim ?lk duan? yap?nca gök kap?lar?n?n çat?rdad???n? i?ittim ?kinci defa dua edince, gök ehlinin senin kurtulman için feryat etti?ini i?ittim Üçüncü defa dua edince, “Zorda kalan biri dua ediyor!” denildi Bunu duyunca Allah’tan, h?rs?z? öldürmek için beni görevlendirmesini istedim Allah da kabul etti ve yard?m?na geldim ?unu bil ki abdest al?p dört rekât namaz k?lan ve bu duay? yapan kimsenin, zorda olsun veya olmas?n duas? kabul edilir (?bn-i Hacer, el-?sabe, c 4: 182)

Hacet namaz? k?larak bir derdinden kurtulan veya murad?na kavu?an çok kimse vard?r Elbette bu örneklerin hepsi, yukar?daki gibi çok harika olmayabilir Çünkü, hacet namaz?ndan alaca??m?z verimin derecesi, ihlas, hu?u, ?zt?rar hâli, yakinimiz ile Allah’?n takdir ve hikmetine göre de?i?ir

Hacet namaz? nas?l k?l?n?r?

Hacet namaz?, yats? namaz?ndan sonra iki, dört ya da on iki rekât olarak k?l?n?r Hz Peygamber’den gelen bir rivayete göre hacet namaz?n?n ilk rekât?nda Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, di?er rekâtlarda Fatiha’dan sonra s?ras?yla birer defa ?hlas, Felak ve Nas sureleri okunur

Hacet namaz? bitince Allah’a hamd ve sena, Resulullah’a salat ve selamdan sonra bir hacet duas? okunmas? sünnettir Çe?itli hacet dualar? vard?r Bunlardan birisi ?udur:

“Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve amele ehli’l-yakîni ve munâsehete ehli’t-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli’l-ha?yeti ve talebi ehli’r-ra?beti ve teabbüde ehli’l-vera’i ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfek Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcizünî an masiyetike hatta a’mele bi ta’atike amelen estehikku bihi r?dâke ve hattâ unâsihake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi’l-umûri ve husni zannin bike Subhâne hâliki’n-nûr

Bu duan?n anlam? ?u ?ekildedir:

“Allah’?m, Senden hidayet ehlinin ba?ar?s?n?, yakin ehlinin amellerini, tövbe ehlinin ö?ütle?mesini, sab?r ehlinin azmini, hu?u ehlinin ciddiyetini, ra?bet ehlinin talebini, vera ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfan?n? isterim ki, Senden gere?i gibi korkay?m Allah’?m, Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan menetsin; ta ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin r?zana ereyim; Senden korkarak tövbeyle sana döneyim; s?rf Senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim; her i?te Sana güvenip Sana dayanay?m; Sana güzel zan besleyeyim Nurun yarat?c?s? Allah’? tesbih ederim

Hacet duas?n? okuduktan sonra Allah’tan ihtiyac?m?z?n giderilmesi yolunda dilekte bulunmal?y?z Dualar? okurken, çekti?imiz ac?n?n tesiriyle tamamen Allah’a yönelmeli, çok samimi bir ?ekilde yalvarmal?, hâlimizi dü?ünerek gözya?? dökmeliyiz

Hacet namaz?n?n ne zaman, nas?l k?l?naca?? ve ne okunaca?? hususunda kendi halet-i ruhiyenize göre davranabilirsiniz Baz? s?k?nt?lar ve istekler anl?kt?r Mesela, bir haks?zl??a u?rad?n?z, bir e?yan?z kayboldu, merak etti?iniz bir kimseden haber alamad?n?z, acil yat?rman?z gereken bir borcunuz var… Bu durumlarda hemen abdest al?p hacet namaz? k?l?p dua edebilirsiniz

E?er geni? zamana yay?lan bir derdiniz veya arzunuz varsa, mesela, üniversite s?nav?n? kazanmak, çocu?unuzun veya e?inizin ?slah?n? istemek, iyi bir i? bulmak, çok a??r borçlardan kurtulmak, uzun süren bir hastal?k için ?ifa istemek ve benzeri durumlarda yats? veya teheccüt namaz?ndan sonra k?labilirsiniz

Bilhassa ülkemizin içinde bulundu?u s?k?nt?lardan ve ?slam âleminin maruz kald??? ma?lubiyet ve zilletten kurtulmas?, hak ve hakikatin dünyaya hâkim olmas? için k?l?nacak hacet namazlar?n?n 40 gün veya daha fazla bir süreye yay?lmas? gerekir

Allah’?n rahmet kap?s?n? t?klat?n

Hacet namaz?nda etkili olan en mühim unsur ki?inin halet-i ruhiyesi, namaz?n?n ve duas?n?n kalitesidir Size ac? veren derdiniz yüre?inizi da?larken, ula?mak istedi?iniz arzunuz her an akl?n?zdayken, çaresizli?inizi ve kimsesizli?inizi hissetti?iniz anda hacet namaz?yla Allah’?n rahmet kap?s?n? çal?n Çünkü, O her ?eyin sahibi, yarat?c?s?d?r, bütün dü?ümler O’nun iradesiyle çözülür, bütün dertlerin derman? O’ndad?r, bütün i?lerin dizgini O’nun kudretindedir, O merhametlilerin en merhametlisidir

Hacet namaz?nda ve tüm nafile namazlarda, rükuda, rukudan kalk?nca, secdede, iki secde aras?nda, oturu?larda tesbih ve tahiyyat? okuduktan sonra Kur’an’daki dua ayetlerini okuyabilirsiniz Özellikle Kur’an’da geçen peygamber dualar? çok önemlidir Mesela, ba?ta Peygamber Efendimiz (sav) olmak üzere Hz Âdem, Hz Nuh, Hz Eyyûb, Hz Yunus, Hz ?brahim, Hz Zekeriya, Hz Yakup, Hz Yusuf (aleyhimüsselam) gibi peygamberlerin dualar?n? okurken, onlar?n hâllerini hat?rlayarak, dualar?n manalar?n? dü?ünerek, Rabbimizin ?efkat ve merhametine s???n?rsak duam?z kabul olabilir Yine Kur’an’da “Âmenerresulü”de geçti?i gibi, “Rabbenâ” veya “Rabbî” ile ba?layan ayetler dua ayetleri oldu?u için bunlar?n manas?n? dü?ünerek okuyabiliriz

Çünkü, Rabbimiz, “De ki: Duan?z olmazsa Rabbim kat?nda ne ehemmiyetiniz var?” (Furkan:77) buyuruyor Yine “Dua edin, cevap vereyim” (Mümin:60) diyor Ayr?ca ?u ayet duan?n namazla desteklenmesini ve birlikte yap?lmas?n? emrediyor:

“Ey iman edenler! Allah’tan sab?rla ve namazla yard?m isteyin ?üphesiz ki, Allah sabredenlerle beraberdir” (Bakara:153)

Demek ki, en ba?ta be? vakit namaz k?larak dua etmek gerekti?i gibi, özel durumlar ve ola?anüstü s?k?nt?larda da o duruma uygun namazlar k?lmal?y?z Hacet, tesbih, ya?mur, istihare namazlar?; dua ile namaz? birle?tiren muhte?em ibadetlerdir

Hacet namaz?yla hakk?yla de?erlendiremiyoruz

Biz müminlerin hacet namaz? gibi benzersiz bir hazinesi olmas?na ra?men hakk?yla de?erlendirmiyoruz Be? vakit namaz k?lan birçok kimse hacet namaz?n? ya hiç k?lmam?? ya da çok az k?l?yor Oysa hacet namaz?nda çekti?imiz ac?dan ve ta??d???m?z arzudan kaynaklanan bir “acz, fakr ve yakin” hâli vard?r ?nsan bu durumlarda kendisini çok aciz, çok muhtaç, çok kimsesiz, çok çaresiz hisseder Tam bir hu?u, dikkat, i?tiyakla Rabbine yönelir Belki de musibet ve belalar?n, büyük hedef ve ideallerin mümine bakan en önemli kazanc?, insan?n bütün zerreleriyle ve duygular?yla Allah’a yalvarmas?d?r

Yapt???m?z bir ankete kat?lan müminlerin yüzde 47’si “hacet namaz?n? hiç k?lmad???n?” söylemi?tir (Kaynak: wwwnamazladiriliscom) Oysa bu insanlar, nice amans?z derdi veya kavu?mak istedi?i bir hedefi için birçok kap?y? çal?yor, birçok sebebe ba?vuruyor, bir y???n masraf ediyor Elbette kendine dü?en vazifeyi yaparak Allah’a hacet namaz?yla yönelmek, muhte?em bir hazineden istifade etmek demektir

Ba?kas? için hacet namaz? k?l?nabilir

Ki?i kendi ad?na hacet namaz? k?l?p dua edebildi?i gibi, bir mümin karde?inin amac?n?n gerçekle?mesi için de namaz k?l?p dua edebilir Bu bir dua oldu?u için ki?i mümin karde?inin derdini kendi derdi kabul edip onun için dua edebilir Bunun dinen bir sak?ncas? olmad??? gibi, büyük sevap da kazand?r?r Çünkü, hadislerde buyruldu?u gibi, “Mümin karde?ine dua eden ki?iye melekler dua eder”, “Kim bir mümin karde?inin ihtiyac?n? giderirse, Allah da onun ihtiyac?n? giderir

Bilhassa e?iniz, karde?iniz, anne baban?z veya arkada??n?z için hacet namaz? k?l?p dua edebilirsiniz

?n?allah kendiniz veya ba?kas? için k?ld???n?z hacet namaz? ve yapt???n?z duadan sonra harika sonuçlar göreceksiniz