Sponsorlu Bağlantılar

?zmit’e ba?l? küçük bir ilçe. Gebze’den sonra Dilovas? ve Tav?anc?l’? geçince var?l?yor. Yüzünü denize, s?rt?n? ye?ile dayam?? bir yamaç üzerine kurulmu?. Küçüklü?üyle tezat olan özelliklere sahip. Dünyada Hereke ad?n? bilen birçok merakl? var. Hal? merakl?lar?. Dünyan?n en kaliteli yün ve ipek hal?lar? burada üretilmi?ler ve bu isimle an?l?yorlar.

Hereke
Körfezde, denizin k?y?s?na kurulmu?, sevimli bir Osmanl? kasabas?. Daha çok bu imparatorlu?un ve cumhuriyet döneminin izlerini ta??yor. Giderseniz, treni tercih ediniz. ?stasyonlara bay?lacaks?n?z. Hele Hereke ?stasyonuna. Küçücük, sevimli ?imdiki haliyle de biraz peri?an bir istasyon. Gitti?imde, bulu?aca??m noktay?, istasyondaki kaç ki?iye sorduysam cevap alamad?m. Hemen herkes yabanc?ym??, söyleyemediler. Anlad?m ki üniversitenin hareketli bir zaman?nda gitmi?im. Yani Hereke küçük bir yer ama, devaml? oalarak d??ar?dan gelenleri var.

?stasyonun hemen alt?nda tarihi bir cami var. Kar?? tarafa geçip, kentin merkezine do?ru yürüdüm. Sevimli istasyon binalar?n? geçip, tarihi ilkokulun (depremde hasar ald???ndan y?k?l?p ayn? ?ekliyle yeniden yap?lm??) yan?ndan yukar?ya do?ru ç?kt?m. Küçük bir cadde, belediyenin önünden Güzel Sanatlar Fakültesine do?ru ç?k?yor. O kadar güzel bir okul ki insan?n yeniden üniversite s?navlar?na giresi geliyor. 1995 y?l?nda özelle?tirilen Sümerbank çal??anlar?n?n lojmanlar?ym??.

Konumu:

Bir hayli yüksekte bulunan Hereke Yaylas?’n?n ete?inde, deniz kenar?na kurulmu? Hereke. As?l Hereke, “Yukar? Hereke” ad?yla bir hayli yukar?da büyükçe bir köy konumunda, ama merkeze ba?l? bir mahalle. A?a??da kurulu olan Hereke merkezi, hareketli bir yer. ?çinde Kocaeli Üniversitesi var, sahilde de Osmanl? ?mparatorlu?u’nun göz bebe?i Hereke Hal? ve ?pekli Dokuma Fabrikas?. Sahil boyunca fabrikan?n yan?nda, yöresinde okullar, tarihi Kaiser II.Wilhelm Kö?kü, bu sene Balkan Birincili?ini alan Kürek Tak?m? Okulu bulunuyor. Hemen yan?nda bulunan Marinan?n çevresinde de oldukça güzel cafeler, restoranlar, ye?il alanlar var. Do?uya do?ru devam edildi?inde geni? bir alan boyunca uzayan, belediye taraf?ndan haz?rlanm??, denizle ye?ilin iç içe geçti?i harika bir piknik alan? bulunuyor. Bunu özellikle belirtiyorum ki, özel arac?n?zla geçti?inizde de Hereke’ye biraz vakit ay?r?p özellikle bu çay bahçelerinden veya ye?il alanlardan faydalan?n?z. Uzun bir yolculuk öncesindeki küçük bir mola sizi dinlendirecektir.

Türkiye’nin tek Heykel Yar??mas? Hereke’de yap?l?yor

E?er sanata merakl?ysan?z, yukar?da anlat?lan ye?il alan içine serpi?tirilmi? heykeller ruhunuza da bir dinginlik katacakt?r. Heykeller, Hereke Belediyesinin gelenekselle?tirdi?i bir etkinlikte yap?l?yorlar. Uluslararas? bir Heykel Sempozyumu yap?l?yor her sene. Kat?lacak olanlar nas?l bir malzeme kullanacaklar?n? bildiriyorlar. Malzemeler yar??ma kurulu taraf?ndan haz?rlan?yor. Bir ay boyunca Hereke’de misafir edilen yerli ve yabanc? heykelt?ra?lar çal??malar?n? tamamlay?p Hereke’ye b?rak?yorlar. Belediyenin ve Üniversitenin i?birli?iyle yap?lan bu muhte?em sanatsal etkinli?in ürünlerini, deniz kenar?nda, tren yolunun kenar?nda büyükçe bir ye?il alan içinde takip edebilirsiniz.

Hereke Hal? ve ?pekli Dokuma Fabrikas?:

Osmanl? ?mparatorlu?unda ilk markala?ma, Hereke ad?yla yap?lm??. Merakl?lar?, dünyan?n neresinde olurlarsa olsunlar biliyorlar Hereke’yi.

1843 Y?l?nda Osmanl? ?mparatorlu?unun ilk özel i?letmesi olarak kurulan Hereke Dokuma Fabrikas?, 1845 y?l?nda devrin sultan? Abdülmecit ad?na Gebze Tapusuna tescil ettirilir. Hereke Fabrika-i Humayunu ad?n? al?r. Fabrika, ba?ta Dolmabahçe Saray? olmak üzere, ?stanbul’da, bat?l? uslüpta yap?lmakta olan kas?r ve kö?klere dö?emelik kuma?, perde, tül perde, saray mensuplar?na giyim ku?am ihtiyac? için ipekli ve pamuklu kuma?, mendil, çorap, yatak, masa örtüleri, bornoz gibi ihtiyaçlar? üretir.

1891 Y?l?nda, II.Abdülhamit hazineden para aktararak tezgah say?s?n? artt?r?r. Fransa’dan özel tezgahlar, U?ak, Manisa, Gördes’ten hal? ustalar? getirterek, Hereke hal?c?l???n?n kurulu?unu sa?lar. Ve dokunan hal?, seccade ve kuma?larla Osmanl? ?mparatorlu?unun ilk markas? yarat?l?r.

Hereke Fabrika-i Humayunu, bütün saraylara, kas?r ve kö?klere ihtiyaçlar? do?rultusunda dokuma yaparken, resmi hediyeler de yine bu tezgahlardan ç?k?yordu. Marmara Körfezindeki bu küçük k?y? kasabas?, dünya çap?nda bilinen bir isme dönü?üyordu. Günümüz Hereke’si, üretim konusunda gerçek bir aç?k müze. Hemen giri?inde bulunan Nuh Çimento Fabrikas? dev bir sanayi sitesi. Fakat kentin içinde gezerken I9.Yüzy?l ortalar?ndan itibaren memleketin sanayi hamlelerini hüzünlü bir ?ekilde izleyebiliyorsunuz. Cumhuriyetin kurulu? y?llar?ndan sonra ülke ekonomisinin temel ta?? olmu? ?eker fabrikalar?, Pa?abahçe veya Sümerbank’?n zamanla i?levsizle?tirilerek özele?tirmelerinin a??r dram? burada gözler önüne seriliyor. ?imdi Kocaeli Üniversitesinin kulland??? Sümerbank’tan kalan tesislerin azameti kar??s?nda ?a??racaks?n?z. Oralardan yap?lan üretimle bu ülkenin gelece?i güven alt?na al?nm??t? bir zamanlar. Hereke ve çevresinden gelenler umutla çal??m??lard?.

Özelle?tirme denilen hastal???n çare olmad??? ve iyi bir ya?am standard?n?n ancak çal???p üretmekle hayata geçirilebilece?i burada daha kolay anla??l?yor.

Sahilde bulunan Osmanl? padi?ahlar?na ait Hereke Fabrika-i Humayunu da 1933 y?l?nda Sümerbank’a devredilmi?ti. 1995 Y?l?nda özelle?tirme esnas?nda bu fabrika ayr?larak TBMM’ne ba?land? ve yine saray ile kö?k ve kas?rlar için belirli miktarda üretim yapmaya devam etti. ?imdi bir müze/fabrika haline getiriliyor, gelecek sene de 165.y?ldönümü kutlamalar?na haz?rlan?yor. Hereke’de ?imdi de yo?un bir ipek veya yün Hereke Hal?c?l??? dokumas? var. Önceleri çok say?da Hereke’li hal? dokumac?l??? yap?yormu?. Her Cumartesi sabah? çok erken satlerde Merkeze getirdikleri hal?lar, daha omuzlar?ndayken al?c? buluyormu?. Ama ?imdi bunlar parmakla gösterilecek kadar azalm??lar. Yine de özellikle Han Hal?c?l?k bu konuda çok iddial? üretimler yapmaya ve Hereke ad?n?n dünyan?n her yerinde ya?amas?na devam ediyor.

Hereke Yaylas? ve Hacet Bayram?:

Hereke, küçük ama ?ansl? bir yer. Denizi, ye?ili ve geriye yönelik hat?rlanmaya de?er özel zamanlar? olan bir yer. Hereke Yaylas?’nda daha önceleri yap?lan Hacet Bayram? art?k yap?lmad???ndan, yayla uzun y?llar at?l kalm??. Halbuki büyük ?ehrin hemen yak?n?nda bulunan bu yaylalar?n bir çok etkinlik için bulunmaz mekan olabilece?ini söylüyor Hereke’li yöneticiler.

Hacet Bayram? 1980’li y?llara kadar devam etmi?. Sonra, çok kalabal?k ve kontrol edilemez hale gelince vazgeçilmi?. Y?lda bir defa yap?lan kutlama için Yukar? Hereke’nin erkekleri yaylaya gidiyorlarm??. Kad?nlar? da y?l?n 364 günü erkeklerin gitti?i kahvelere gidip oturuyorlarm??. Yaylada büyük ate?ler yak?l?p, hayvanlar kesiliyor, büyük kazanlarda etler, nohutlu pilavlar pi?irilip yeniliyormu?.Toplu namaz ve dua sonras?nda güre?, at yar??lar?, ko?u yar??malar? yap?l?yormu?.

Yayla çok büyük ve geni? bir platodan olu?uyor. ?çilecek suyu var. Bir taraf? a?açlarla çevrili. ?leride yine ba?layan a?açlar?n aras?nda bol su kaynaklar? ve dereler var. Hereke Yaylas?na ç?kmak için oldukça yükselmek gerekiyor. Yükseldikçe de körfeze hakim bir manzaran?n içine giriyorsunuz.

Ula??m:

Hereke’ye, Haydarpa?a’dan trenle gidebilirsiniz. Çok küçük bir kasaba. Yakla??k olarak bir saat on dakikada gidiyor Tren. Gebze’den sonra Dilovas? ve Tav?anc?l? ve hemen sonras?nda Hereke geliyor.
Hereke’nin içinden hemen tren yolu paralelinde E-5, onun paralelinde de Otoban geçiyor. Deniz yoluyla da gidilebiliniyor Hereke’ye.