Sponsorlu Bağlantılar

1963 y?l?nda Bal?kesir’de do?an Hülya Av?ar, Ankara Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra D.S.?. Kulübü’nde yüzmeye ba?lay?p birçok müsabakaya kat?ld?. 1982 y?l?nda ?stanbul’a ta??nd?ktan sonra “Bulvar” gazetesinin düzenledi?i güzellik yar??mas?na kat?l?p birincilik ald?. ?lerki tarihlerde reklam filmlerinde oynad?, 70?e yak?n filmde ba?rol oyunculu?u yapt?. Moskova’daki uluslararas? sinema festivalinde en iyi kad?n oyuncu ödülünü ald?. Kariyerine müzik e?itimi ald?ktan sonra müzikaller, yurtiçi ve yurtd??? konserleri, 6 albüm ve bir single ile devam etti.

2000 y?l?nda Kral Tv taraf?ndan düzenlenen y?l?n müzik ödüllerinde en iyi kad?n ?ark?c? ödülüne lay?k görüldü. Bir sene kadar Günayd?n Gazetesi’nde kö?e yazarl??? yapt?ktan sonra, Show Tv Kanal?’nda Hülya Av?ar Show’u yapt?. Bu tv ?ovuyla ayn? anda sergiledi?i tek ki?ilik tiyatro oyunundan ba?ka, reklam filmlerinde oynamakta, Hülya adl? ayl?k derginin editörlü?ünü yapmakta ve bir kitap yazmaktad?r. Tenise olan merak? kendisine TED 2001 çiftler turnuvas? birincilik ödülünü kazand?rm??t?r. A??rl?kl? olarak tenis ve spora zaman ay?ran, vak?f ve derneklere büyük ilgisi olan Hülya Av?ar, kö?e yazarl??? da yapmaktad?r.
??adam? Kaya Çilingiro?lu ile bir süre evli olan Hülya Av?ar, Zehra isimli bir k?z çocuk annesidir.

Sanatç? Hülya Av?ar ile e?i Kaya Çilingiro?lu Kad?köy 3. Aile Mahkemesi’nde yap?lan duru?may latek celsede bo?and?. Mahkeme, yakla??k bir saat süren duru?ma sonunda, “?iddetli geçimsizlik nedeniyle aile birli?inin sars?ld???” gerekçesiyle taraflar?n bo?anmas?na karar verdi. Mahkemenin, çiftin çocuklar? Zehra’n?n velayetini Hülya Av?ar’a verdi?i ö?renildi.